Tefsir Tarihi ve Usulü 2014 Yılı Bahar Dönemi – Ara Sınavı

sefadmin
Eylül 9, 2016
Tefsir Tarihi ve Usulü 2014 Yılı Bahar Dönemi - Ara Sınavı
www.dhbt.gen.tr
1.
Vahyin bir müddet kesilmesinden sonra ilk defa inen sûre/âyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Müddessir sûresinin baş tarafı
Soru Açıklaması
2.
Vahyin keyfiyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Vahiy, Allah ile Peygamber arasında olan bir sırdır.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Resmu’l-Mushaf’ın tevkîfî olmadığını savunan âlimlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" İzz b. Abdisselam
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın ilk defa nazil olmaya başladığı gündür?
Doğru Cevap: "A" Pazartesi
Soru Açıklaması
5.
Medine’de ilk vahiy kâtipliği yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Übeyy b. Ka’b
Soru Açıklaması
6.
Kur’ân kelimesinin, “bir şeyi diğer bir şeye yaklaştırmak” anlamına gelen karene’den türediğini öne süren âlim kimdir?
Doğru Cevap: "A" Eşari
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın muhtevasının tespitini zorlaştıran sebeplerdendir?
Doğru Cevap: "D" Kur’ân’ın ayet ve sureleri, konu bütünlüğü oluşturacak şekilde sıralanmamıştır.
Soru Açıklaması
8.
İmam Şafi’nin ilk eser yazdığı öne sürülen konu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Menafiu’l-Kur’ân
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın isimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" es-Samed
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ı okuyuş şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tedvir
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi günümüz ihtiyaçları doğrultusunda bir müfessirde bulunması gereken kriterlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İngiliz dili ve edebiyatı
Soru Açıklaması
12.
Asıl dildeki kelimelerin tertibine ve nazmına bağlı kalmaksızın herhangi bir sözün anlamını bazı şerh ve izahlarla başka bir dile nakletmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tefsîrî tercüme
Soru Açıklaması
13.
“İstiva” kelimesini, “Allah’ın, yarattığı bütün varlıklar üzerinde sonsuz bir saltanat ve hakimiyet ile işleri düzenleyip icra etmesi’ şeklinde yorumlayan tevil çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Beyani te’vil
Soru Açıklaması
14.
Batıda en eski Kur’ân meali hangi dilde yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Latince
Soru Açıklaması
15.
Te’vili, “bir noktanın varacağı nihaî nokta” şeklinde tanımlayan müfessir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Matüridi
Soru Açıklaması
16.
Hasan el-Basri, hangi tefsir mektebine mensuptur?
Doğru Cevap: "B" Kufe
Soru Açıklaması
17.
Tefsirinde, “nakl, tenkid ve tercih” metodunu Taberi’den daha önce kullanan tedvin dönemi müfessiri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yahya b. Sellam
Soru Açıklaması
18.
Resulullah'ın İbn Abbas için yapmış olduğu, “Allah’ım onu dinde fakih kıl, ona te’vili öğret” şeklindeki dua ne anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Peygamber’in, Kur’ân’ın tamamını değil, bir kısmını tefsir ettiği
Soru Açıklaması
19.
İslam âlimlerine göre Hz. Peygamber’in tefsiri hangi iki fonksiyonu icra etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Beyan-Teşrî
Soru Açıklaması
20.
Bağlayıcılığı konusunda alimlerin ihtilaf ettiği haberler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mevkuf haberler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye