2018 DHBT 2 Ortaöğretim Soruları

sefadmin
Temmuz 20, 2020
2018 DHBT 2 Ortaöğretim Çıkmış Sorular
www.dhbt.gen.tr
1.
Arabasıyla yolculuk yapan bir kişinin yol kenarında bir kaza gördüğünde yaralılara yardım etmesi insani bir görevdir. Ancak yardım eden başka kişiler varsa ve bu kişiler gerekeni yapıyorsa kişinin durarak yaralılarla ilgilenmesine gerek yoktur. Dinî yükümlülüklerde de benzer durumlar söz konusudur. Farz-ı kifaye olarak isimlendirilen bu tür sorumlulukları toplumdaki bazı kişiler yerine getirmelidir. Eğer yerine getiren kimse yoksa bu sorumluluğu yapabilecek durumdaki herkes bu eksiklikten dolayı sorumlu kabul edilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu tür sorumluluklara örnek verilemez?
Doğru Cevap: "B" Namazlarda müezzinlik yapma
Soru Açıklaması
2.
Fakihlerin büyük bir kısmı farz ile vacip kavramlarını eş anlamlı olarak kullanırken Hanefi fakihleri, bu iki kavram arasında ayrım yapmışlardır.

Hanefilerin bu ayrımda dikkate aldıkları temel husus aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Delilin kati ve zanni oluşu
Soru Açıklaması
3.
İbadetler yapılırken, belirlenen şekil ve zaman şartlarına riayet edilmesi gerekir. Ancak hastalık ve yolculuk gibi durumlarda bazı ibadetlerin ifasında birtakım kolaylıklar tanınmıştır. Hastalık sebebiyle orucun kaza edilmesi ve yolculuk sebebiyle dört rekâtlık namazların iki rekât olarak kılınması bu kolaylıklara örnektir.

Bu husus aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Ruhsat
Soru Açıklaması
4.
Hadisler özellikle hicri ikinci ve üçüncü yüzyıllarda tasnif edilmeye başlanmış ve ilk hadis eserleri ortaya
çıkmıştır. Sonraki dönemlerde bu eserler arasından altısı öne çıkmış ve bunlar hadis alanının temel kaynakları olarak kabul edilmiştir. Kütüb-i Sitte adıyla bilinen bu altı kitabın yazarına da “Eimme-i Sitte” adı verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu kişilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ahmed b. Hanbel
Soru Açıklaması
5.
Bazı hadislere asıl metinde bulunmayan birtakım eklemeler yapılmıştır. "... salih kölenin iki sevabı vardır." rivayetine "Canım elinde olan zata yemin olsun ki Allah yolunda cihat etmek, hacca gitmek ve anneme iyilik yapmak (arzularım) olmasa, köle olarak ölmeyi isterdim." şeklinde bir açıklamanın eklenmesi buna örnektir.

Bu tür hadisler aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?
Doğru Cevap: "A" Müdrec
Soru Açıklaması
6.
“İsnad dindir. Öyleyse dininizi kimden aldığınıza dikkat edin.”

Muhammed b. Sirin’in bu sözüyle dikkat çekmeye çalıştığı hadis ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Cerh ve tadil
Soru Açıklaması
7.
Hz. Ömer zamanında kurulan divan teşkilatının en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fey gelirlerinin dağıtımının düzene sokulması
Soru Açıklaması
8.
Hz. Ali ile Muaviye b. Ebu Süfyan arasında cereyan eden Sıffin Savaşı esnasında zor durumda kalan
Muaviye, Amr b. As’ın teklifiyle Kur'an-ı Kerim’in sahifelerini askerlerin mızraklarına taktırarak iki taraf arasında Kur'an'ın hakem olmasını teklif etmiştir. Hz. Ali’nin ordusunda yer alan bir grup, ilk başta bu kararı kabul etmesine rağmen sonraki süreçte buna karşı çıkmış ve bu kararı kabul edenlerin dinden
saptığını öne sürerek iki tarafa da cephe almıştır.

Bu parçada bahsedilen grup hangi isimle anılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Hariciler
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler Dönemi'nde devlet yönetiminde ortaya çıkan değişimler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Hz. Ali taraftarlarının devlet yönetiminde söz sahibi olması
Soru Açıklaması
10.
İmam Şafii ve Taberi gibi bazı âlimler, “Anlayasınız diye biz onu, Arapça bir Kur’an olarak indirdik.” (Yusuf, 12:2) ayetini delil getirerek Kur’an’da Arapça dışında bir kelime olmadığını ileri sürmüşlerdir. Buna karşılık bazı âlimler ise diller arası etkileşimin doğal olduğunu kabul ederek Arapça’ya diğer dillerden bazı kelimelerin geçtiğini, bu türden kelimelerin Kur’an’da yer aldığını ve bunun da Kur’an’ın Arapça olması gerçeğini değiştirmeyeceğini ifade etmişlerdir.

Bu parçada bahsedilen hususu inceleyen Kur’an ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Garibü’l-Kur’an
Soru Açıklaması
11.
Kur’an-ı Kerim’in ilk müfessiri Hz. Muhammed’dir. Tefsiri ondan sahabe almış, sahabe de bu bilgileri tabiuna aktarmıştır. Ancak tabiun ve tebeu’t-tabiun döneminden itibaren tefsir kitaplarının hacimleri oldukça artmış ve bu eserlere Hz. Muhammed ve sahabe döneminde olmayan pek çok bilgi ve yorum girmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada bahsedilen durumun sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Müfessirlerin yaptığı yorumların ayetlerle eş değer tutulması
Soru Açıklaması
12.
İslam âlimleri arasında;
* dirayetle ilgili ilk tefsirlerden birini yazan,
* yaşadığı dönemdeki fikir akımlarına ehlisünnet çizgisinde cevap veren,
* tefsir ve tevil ayrımı ile sonraki müfessirleri etkileyen,
* Te’vilatü’l-Kur’an ve Kitabü’t-Tevhid isimli iki önemli eseri günümüze ulaşan

kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Maturidi
Soru Açıklaması
13.
Kelam ilminin önemli konularından olan;
I. adalet,
II. imamet,
III. nübüvvet,
IV. va‘d ve vaid
hususlarından hangileri Mutezile’nin temel esasları arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" I ve IV
Soru Açıklaması
14.
Bir yazı gördüğümüzde bunun, bir yazanın kaleminden çıktığını anlarız. Ya da bir resim gördüğümüzü
varsayalım! Hemen aklımıza bir ressamın fırça dokunuşları gelir. Yahut ihtişamlı bir bina! Böylesi bir binanın bir mimar olmadan kendi kendine oluşmasına ihtimal vermeyiz. Aksini iddia eden kimsenin ise cehaletinden şüphe etmeyiz. Öyleyse sonradan ortaya çıkmış bu âlemin bir yaratıcıdan bağımsız olduğunu
düşünmenin cehaletten başka bir izahı olamaz.

Bakıllani’ye ait bu değerlendirmelerde aşağıdaki isbat-ı vacip delillerinden hangisi öne çıkmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Hudus
Soru Açıklaması
15.
“İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun da askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere, derhâl onları takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzere iken, 'İsrailoğulları’nın iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım.' dedi. Şimdi mi! Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.” (Yunus, 10:90-91)

Bu ayetler, aşağıdaki kelami tartışmalardan hangisinin temelini oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Ye's hâlinde imanın geçerli olup olmadığı
Soru Açıklaması
16.
Hz. Osman’ın şehit edilmesinden itibaren, İslam toplumunda ortaya çıkan ve acı sonuçları olan Cemel Vakası, Sıffin Savaşı ve bunlara katılanların durumu Müslümanlar arasında tartışma konusu olmuştur. Bu çerçevede bazı âlimler, toplumsal ayrışmaları önlemek amacıyla büyük günah işleyenlerin Allah’ın varlığını ve birliğini kalben tasdik ettikleri müddetçe dünyada mümin olarak kabul edileceklerini; ahiretteki durumlarının ise Allah’a bırakılması gerektiğini savunmuşlardır.

Bu âlimler aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin içerisinde değerlendirilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Mürcie
Soru Açıklaması
17.
Haritada bir mezhebin mensuplarının, nüfusun çoğunluğunu veya bir kısmını oluşturduğu yerler renkli
olarak gösterilmiştir.Bu mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İbadilik
Soru Açıklaması
18.
Evanjelizm, Kıta Avrupa’sında Protestanlık içinde ortaya çıkan ve buradan Amerika’ya yayılan dinî bir harekettir. Bu hareketin temel motivasyonu, kiliselerin yeniden canlanmasını sağlamak ve kişilerin dinî bilgilere ulaşmasını kolaylaştırmaktır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada bahsedilen hareketin temel özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" İbadet dilinin Latince olması gerektiğini savunması
Soru Açıklaması
19.
İlkel kabile dinleri ile ilgili olarak;
I. güç ve kuvvete sahip olan bir şeyin tutulmasının tehlikeli ve yasaklı olduğunu vurgulayarak onun
dokunulmazlığına işaret eden,
II. toplum tarafından önemli görülen varlıklarda mevcut olduğuna inanılan gizli güç ve kuvveti ifade
etmek için kullanılan,
III. ilkel toplumlarda yaşayan kişilerin akrabalık bağı yönünden kendilerini ilişkilendirdikleri hayvan, bitki veya cansız varlıkları ifade eden

terimler aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1 - Tabu 2- Mana 3- Totem
Soru Açıklaması
20.
Adana’da bir köy camiine imam hatip olarak atanan Yusuf Hoca, pamuk hasadı dönemi geldiğinde vakit
namazlarında cemaatin iyice azaldığını fark eder. Cuma vaazında, “Neden vakit namazlarında cemaate
katılmıyorsunuz? İlk geldiğim günlerde camiye gelenlerin sayısı fazlayken şimdi azaldı. Cemaate katılmayan kişiler eğer görevimi yapmamda bir eksiklik olduğunu düşünüyorlarsa doğrudan söyleyebilirler.” şeklinde sitemde bulunur.

Bu parçaya göre, Yusuf Hoca’nın yaptığı iletişim hatasını ifade eden en uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kişiselleştirme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye