2018 KPSS DHBT 1 Sınavı

sefadmin
Temmuz 20, 2020
2018 DHBT 1 Çıkmış Sorular
www.dhbt.gen.tr
1.
İslam'ın doğduğu yıllarda Medine’de Evs ve Hazreç adlarında iki Arap kabilesi bulunuyordu ve bunlar arasında sürekli savaşlar yaşanmaktaydı. Özellikle hicretten 5-6 yıl kadar önce meydana gelen savaş çok şiddetli olmuş iki taraf da büyük kayıplar vermişti. Bu savaşın etkisiyle her iki kabile de İslamı kolaylıkla ve hızlı bir şekilde benimsemiş ve Hz. Muhammed’i Medine’ye çağırarak İslam devletinin temellerinin atılmasını sağlamıştır. Hz. Aişe’nin, hicretin hemen öncesinde gerçekleşmiş olan bu savaşı “Allah’ın, Resulullah için hazırlamış olduğu bir gündü…” sözüyle tanımlaması da bu duruma işaret etmektedir.

Bu parçada bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Buas
Soru Açıklaması
2.
Mekkeli müşrikler, 616 yılında akrabalarının Hz. Muhammed’e olan desteğini kırmak amacıyla Haşimoğullarına ve Müslümanlara boykot uygulamaya başlar. Bu amaçla, Hz. Muhammed kendilerine teslim edilinceye veya öldürülünceye kadar onlarla alışveriş yapmamak, kız alıp vermemek, konuşmamak ve oturup kalkmamak üzere kendi aralarında kararlar alır ve bu kararları Kâbe’nin duvarına asarlar. Ancak müşrikler istedikleri sonucu alamadıkları hâlde, yaklaşık üç yıl sonra boykotu kaldırmaya karar verirler.

Müşriklerin bu kararı vermelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Çevredeki kabile ve devletlerin müşriklere baskı yapması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in İslama daveti gizli yaptığı dönemin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hz. Ömer’in Müslüman olmasıyla sona ermiştir.
Soru Açıklaması
4.
Mekkeli müşriklerin her türlü engelleme çabasına rağmen Müslümanların hiçbiri dininden dönmüyor aksine sayıları da giderek artıyor ve gün geçtikçe
güçleniyorlardı. Bunun üzerine Hz. Muhammed’i öldürmeden İslam’ı ortadan kaldıramayacaklarını düşündüler ve Haşimoğullarının lideri konumundaki
Ebu Talip’e giderek Hz. Muhammed’i kendilerine teslim etmesi karşılığında istediği şeyleri verebileceklerini belirttiler. Ancak hem Ebu Talip hem de Haşimoğullarının çoğu, İslamı kabul etmemiş olmalarına rağmen Hz. Muhammed’i her şart ve durumda sonuna kadar savunacaklarını bildirdiler.

Haşimoğullarının bu tavrının gerekçesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Asabiyet
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed Dönemi'nde Müslümanlar tarafından yapılan ve içinde Hz. Muhammed’in de bizzat namaz kıldığı mescitler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Dırar
Soru Açıklaması
6.
Kur’an-ı Kerim’de özellikle Mekki surelerde yer alan kıssalarda peygamberlerin tevhid mücadelesi anlatılmakta ve kavimlerinin onların tebliğine karşı gösterdikleri direnç dile getirilmektedir. Özellikle bazı kavimlerin bu inkârcı tutumlarında ısrar ettiklerinden bahsedilmekte ve yaptıklarının sonucunda da Allah’ın onları helak ettiğine dikkat çekilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada bahsedilen kavimlere örnek olarak gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Meymene
Soru Açıklaması
7.
Kur’an-ı Kerim’deki birçok ayet, doğrudan Hz. Muhammed Dönemi'nde gerçekleşen olaylara binaen nazil olmuştur. Bu ayetlerde genellikle olaylar öne çıkarılmış ve ilgili kişilerin isimleri açıkça zikredilmemiştir. Bu durumun tek bir istisnası olarak nazil olan bir ayette ilgili sahabenin adı açıkça
zikredilmiştir.

Bu sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Zeyd
Soru Açıklaması
8.
Uzatma harfleri olan vav ( و), ya ( ي), elif ( ا) harflerinden herhangi birisinin bulunduğu yerde tabii meddin uzatma ölçüsünden daha fazla uzatmayı gerektiren bir sebep olursa buna fer-i med denir. Fer-i medlerin oluşmasının hemze ve sükûn olmak üzere iki sebebi vardır.

Buna göre;
I. medd-i lazım,
II. medd-i munfasıl,
III. medd-i lin,
IV. medd-i muttasıl

fer-i medlerinden hangilerinin uzatma sebebi hemzedir?
Doğru Cevap: "A" II ve IV
Soru Açıklaması
9.
Muavvizeteyn adı verilen Felak ve Nas surelerinde, kendilerinden Allah’a sığınılması gereken bazı hususlardan bahsedilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İbadetten alıkoyan Şeytan
Soru Açıklaması
10.
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili olarak;
I. ayetlerin tertibi,
II. surelerin mushaftaki sırası,
III. surelerin isimleri
hususlarından hangilerinin tevkifî olduğunda âlimler arasında ittifak vardır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
11.
Hanefi mezhebine göre, teşrik tekbirlerinin başlangıç ve bitiş zamanlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Başlangıç: Arife günü sabah namazı Bitiş: Bayramın 4. günü ikindi namazı
Soru Açıklaması
12.
Bir Müslüman, İslamın temel ibadetlerini yapma noktasında zaman zaman çeşitli zorluklarla karşılaşabilir. Ancak bu, onun Allah’a karşı kulluk görevini yerine getirmesini ortadan kaldırmaz. Çünkü İslam, bu durumlarda çeşitli kolaylıklar getirmiştir. Örneğin abdest alma imkânı olmadığında teyemmümü emretmiş fakat bunun uygulamasını çeşitli şartlara bağlamıştır.

Hanefi mezhebine göre, aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Suya gidip gelme sırasında cemaatle namazın kaçırılacak olması
Soru Açıklaması
13.
“İnsanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak gerekse uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler ki kendilerine ait birtakım menfaatlere şahit olsunlar ... Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik’i (Kâbe’yi) tavaf etsinler.” (Hac, 22:27-29)

Bu ayette emredilen tavaf aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Ziyaret
Soru Açıklaması
14.
Ramazan ayında imsak vaktinin 04.00 ve güneşin doğuşunun 06.00 olduğu bir yerleşim yerinde oruca niyet eden beş kişinin niyet vakitleri tabloda işaretlenmiştir.Bu tablodan hareketle Hanefi mezhebine göre, niyeti geçerli olacak kişiler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" M, N ve O
Soru Açıklaması
15.
Hanefilere göre;
I. maden ve defineler,
II. ticari eşyalar,
III. tarım ürünleri,
IV. altın ve gümüş
şeklindeki malların hangilerinde zekât, kırkta bir (%2,5) oranında verilmelidir?
Doğru Cevap: "C" II ve IV
Soru Açıklaması
16.
Hz. Ebu Bekir, Üsame b. Zeyd’in komutasında sefere çıkacak olan Müslümanlara şu şekilde öğütte bulunmuştur:
“Size sekiz şey tavsiye edeceğim ki, bunlara uyunuz: Hainlik yapmayınız. Vefasızlık etmeyiniz. Haddi aşmayınız. Kimsenin uzuvlarını kesmeyiniz. Çocukları, kadınları ve yaşlıları öldürmeyiniz. Hurma ağaçlarını kesip yakmayınız. Koyun, inek ve deve gibi hayvanları gıdadan başka bir maksat için kesmeyiniz. Yolda manastırlara çekilmiş insanlara rastlayacaksınız, onları kendi hâllerine bırakınız.”

Aşağıdakilerden hangisi bu öğütlerden çıkarılabilecek ahlaki tavsiyeler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Meşveret
Soru Açıklaması
17.
Aynı iş yerinde çalışan Ali ve Süleyman, görevde yükselme sınavına girerler. Sınav sonuçları
açıklandığında Süleyman, Ali’nin kazanıp kendisinin kazanamadığını görür. Bu durumu hazmedemeyen
Süleyman, Ali’nin hakkıyla kazanamayacağını, belki de amirlerinin onu haksız bir şekilde kazandırmış
olabileceğini düşünür. Bu düşünceyle Ali’yi amirlerinin gözünden düşürmek için fırsat kollar ve onun kusurlarını araştırmaya başlar.

Bu parçaya göre Süleyman’ın;
I. haset,
II. tecessüs,
III. iftira,
IV. suizan
davranışlarından hangilerini sergilediği söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
Soru Açıklaması
18.
Filozoflara göre tabiat, Allah’ın belirlediği kanunlarla işleyişine devam etmektedir. Bu nedenle ateş, insanı
daima yakar. Filozofları belli noktalarda eleştiren Gazali’ye göre ise tabiattaki işleyiş bizzat Allah’ın müstakil iradesi ile olmaktadır. Hz. İbrahim örneğinde görüldüğü gibi ateş, sadece Allah ona yakma özelliği verdiğinde yakabilir; bu özelliği vermediğinde ise yakamaz. Dolayısıyla yakma, ateşin zorunlu bir özelliği değildir.

Gazali’nin bu yaklaşımının temelinde yer alan sebep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Evrenin her an Allah’ın kontrolünde olduğunu ispatlamak
Soru Açıklaması
19.
Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerden bazılarının akraba oldukları, bazılarının birbirleriyle
karşılaştıkları ve bazılarının da aynı dönemde tebliğ vazifesini sürdürdükleri bilinmektedir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde böyle bir durum söz konusu değildir?
Doğru Cevap: "E" Hz. Nuh - Hz. Hud
Soru Açıklaması
20.
Melekler içerisinde;
* isminin “Allah’ın kulcağızı” manasına geldiği rivayet edilen,
* görevi açıklanmamakla birlikte ismi Kur’an-ı Kerim’de yer alan,
* Yahudilerce kendilerinin koruyucusu olarak kabul edilen
melek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mikail
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye