Tefsir Tarihi ve Usulü 2013 Yılı Bahar Dönemi – Dönem Sonu Sınavı

sefadmin
Eylül 9, 2016
Tefsir Tarihi ve Usulü 2013 Yılı Bahar Dönemi - Dönem Sonu Sınavı
www.dhbt.gen.tr
1.
Aşağıdakilerden hangisi vahiyle, ilham arasındaki farklardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Peygamberler kendilerine gelen vahyin Allah katından olduğunu kesin olarak bilirler, ilhamı alanlar onun nereden geldiğini bilemezler.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi vahyin Hz. Peygamber’e geliş şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Vahyi peygamberine bir perde arkasından yazılı olarak sunması
Soru Açıklaması
3.
Müsteşrikler tarafından Kur’ân kelimesinin türediği iddia edilen kelimeler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Keryânî - Kiryânî
Soru Açıklaması
4.
Kur’ân kelimesinin hemzesiz, türememiş ve alem-i mürtecel olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden kime aittir?
Doğru Cevap: "B" Şafiî
Soru Açıklaması
5.
Kur'ân'daki bilimsel hakikatleri içeren âyetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kevnî âyetler
Soru Açıklaması
6.
Âyetin lafzî tahlilinden sonra ortaya çıkan manasını, makul ve kuvvetli delillerle desteklenmiş olmak şartıyla muhtemel manalarından bağlamına en uygun olana çevirmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Te’vil
Soru Açıklaması
7.
Kur'ân'da, insan, melek ve cin gibi varlıkların veya bir topluluk ya da kabilenin veyahut bir kelime ve nitelemenin ism-i işaretler, ism-i mevsuller, zamirler, cins isimleri, belirsiz zaman zarfları ve belirsiz mekân isimleriyle zikredilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Mübhem
Soru Açıklaması
8.
Hz. Peygamber'in, Kur'ân'a yönelik tefsiri onun bir kısmını içermektedir, tezini ortaya atan ilk İslâm âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gazâlî
Soru Açıklaması
9.
Rivâyet tefsîr yönteminde ilk başvurulması gereken kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kur’ân
Soru Açıklaması
10.
İsrâilî rivâyetler en fazla aşağıdakilerden hangisinden gelmiştir?
Doğru Cevap: "A" Ka’b el-Ahbar
Soru Açıklaması
11.
Hâricî tefsir ekolünün en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kur’an’ın lafız düzeyini kanun olarak değerlendirir; lafzın yüzeysel anlamını benimserler; tefsir ve tevile ihtiyaç olmadığını savunurlar.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangi tefsir türü, otorite olan müfessirler tarafından “ilhâdî” (sapkın, batıl) yorum olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "B" Nazarî sûfî tefsir
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi kasemin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Söylenen sözdeki kapalılığı gidermek
Soru Açıklaması
14.
“Zikr-i küll, irade-i cüz” hangi dilsel sanat çeşididir?
Doğru Cevap: "D" Mecâz-ı Mürsel
Soru Açıklaması
15.
"Üzerine yürüdü ve onlara sağ eliyle vurdu" (Saffat (37), 93) âyetindeki “yemîn” kelimesinin ifade ettiği manalar dikkate alınırsa, bu âyet müteşabihin hangi türüne örnek oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Lafızda müteşabih
Soru Açıklaması
16.
Allah’ın arşa istiva etmesi sorulduğunda, “istiva malumdur, keyfiyeti meçhuldür, bu konuda soru sormak ise kötü bir şeydir” şeklinde cevap veren İslâm alimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Malik b. Enes
Soru Açıklaması
17.
Herhangi bir şer’î hükmün yerine başka bir şer’î hükmün gelerek öncekinin hükmünü ortadan kaldırmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Nesh
Soru Açıklaması
18.
Kur’ân tefsîrinde Batı düşüncesi referans gösterilerek yapılan modern yorumlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Çağdaş İsrailiyat
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi, modern dönem Kur’ân yorumcularının Kur’ân’ı tarihsel bir metin olarak değerlendirmelerine bir gerekçe teşkil etmektedir?
Doğru Cevap: "E" Kur’ân bir yazılı-metin (kitap) olmaktan çok bir söz-metin (hitâp) hüviyetindedir.
Soru Açıklaması
20.
Bir dilin temelini oluşturan kelimeleri ayrıntılı bir şekilde tahlil ederek anlamlarını doğru bir şekilde ortaya koymaya çalışan ilmî disipline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Semantik
Soru Açıklaması
21.
Müctehidsiz hiçbir asrın olamayacağını iddia eden ekol aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hanbelîler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.