İslam Kurumları Medeniyeti – 2015 Yılı Bahar Dönemi – Dönem Sonu Sınavı

sefadmin
Şubat 7, 2018
İslam Kurumları Medeniyeti - 2015 Yılı Bahar Dönemi - Dönem Sonu Sınavı
www.dhbt.gen.tr
1.
Allah’tan başka hiçbir ilahın olmadığına kanaat getirmek ve şahitlik etmeye ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Tevhid
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin doğuşunu etkileyen faktörlerin başında gelir?
Doğru Cevap: "A" İnsan unsuru
Soru Açıklaması
3.
İslâm’ın önemsediği ve insanlar arasında uygulanmasını istediği değerlerden biri olan ve görmezliğe gelme, bağışlama anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Müsamaha
Soru Açıklaması
4.
I. Dönemin iki önemli ilim ve kültür merkezidir. II. Binlerce öğrenciyi ve hocayı bünyesinde barındırmışlardır. III. Medreselerinde pek çok âlim ders vermiş ve öğrenci yetiştirmişlerdir. IV. Yapılan medreseler devletten destek görmüşlerdir. Yukarıdakilerden hangileri Buhara ve Semerkant şehirlerinin ortak özelliklerindendir? 
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi hilafetin “Hulefâ-i Râşidîn Dönemi” hakkında doğru bir ifadedir? 
Doğru Cevap: "B" Hz. Ali ve Hâşimîler, Hz. Ebu Bekir’in halifeliği boyunca herhangi bir olumsuzluğun içinde bulunmadılar, saygın ve olgun bir şekilde hayatlarına devam ettiler.
Soru Açıklaması
6.
 Selçuklularda devletin mâli işlerini yürütmekle görevli divana ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Divân-ı İstifâ
Soru Açıklaması
7.
Vezirlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Selçuklularda vezirlik, bütün üst düzey bürokratlardan sonra gelen bir makamdı ve babadan oğula geçerdi.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi zekâttan yararlanacak olan müellefetü’l-kulûb arasında yer almazlar? 
Doğru Cevap: "E" İslâm’ın doğuşundan beri Müslümanlığı kabul etmiş imanı kuvvetli kişiler
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi devrin üniversite öğrencilerinin yararlandığı ve yoksullar ile yolcuların yemek ihtiyaçlarının da karşılandığı kurumlardan biridir? 
Doğru Cevap: "B" İmaret
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi devrin üniversite öğrencilerinin yararlandığı ve yoksullar ile yolcuların yemek ihtiyaçlarının da karşılandığı kurumlardan biridir? 
Doğru Cevap: "B" İmaret
Soru Açıklaması
11.
İslâmiyet, bir toplumda bir arada yaşayan fertlere aşağıdaki haklardan hangisini tanımamıştır? 
Doğru Cevap: "C" Emrinde çalışanlara hükmetmek
Soru Açıklaması
12.
İslâm tarihinde devlet tarafından zamanın ihtiyaçlarına göre alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Tekâlif-i Örfiyye
Soru Açıklaması
13.
Osmanlılar döneminde ihtisab Nezareti'nin ortadan kalkıp yerine Şehremaneti'nin kurtulduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 1855
Soru Açıklaması
14.
İlk kez XIII. asırda Kırşehir’de kurulan Ahilik teşkilâtına adını veren Ahi Evran, aşağıdaki Selçuklu sultanlarının hangisinden büyük destek ve yardım görmüştür? 
Doğru Cevap: "C" I. Alâeddin Keykubad
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı eğitim sisteminde ‘Hasoda’ aşağıdaki kurumların hangisinde yer almıştır? 
Doğru Cevap: "E" Enderun
Soru Açıklaması
16.
İslam tarihinin ilk dönemlerindeki mahalle mektepleri anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Küttâb
Soru Açıklaması
17.
Hz. Ömer Mısır kadılığına aşağıdakilerden hangisini tayin etmiştir? 
Doğru Cevap: "A" Osman b. Kays
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in sağlığında fetva vermekle ünlenen yedi kişiden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Ebu Musa el-Eş’arî
Soru Açıklaması
19.
“Hukuku’l-ibad” kavramı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmiştir? 
Doğru Cevap: "D" Kul hakları
Soru Açıklaması
20.
“Topraklarını koruma ihtiyacı duyduklarında geçici olarak eli silâh tutan erkekler kılıç, ok, mızrak ve kalkan gibi o dönemin bilinen silâhlarını alıyor, yaya veya süvari olarak kabile liderinin başkanlığında bir askerî birlik oluşturuyor ve düşmanla savaşıyorlardı. Savaştan sonra da evlerine dönüp günlük işleri ile meşgul oluyorlardı” tanımlaması aşağıdaki hangi dönem için geçerlidir? 
Doğru Cevap: "D" İslam öncesi dönem
Soru Açıklaması
21.
İslam tarihinde, orduya katılan gönüllülerin, bir karışıklığa meydan vermemek ve savaşa kimlerin katıldığını izlemek için bir sicil defterine yazılması uygulaması ilk defa kim tarafından başlatılmıştır? 
Doğru Cevap: "A" Hz. Peygamber
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.