İslam Mezhepleri Tarihi Dersi 2013 Yılı Güz Dönemi – Ara Sınavı

sefadmin
Şubat 8, 2018
İslam Mezhepleri Tarihi Dersi 2013 Yılı Güz Dönemi - Ara Sınavı
www.dhbt.gen.tr
1.
Aşağıdaki terimlerden hangisi, çağrıştırdığı anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "A" Ehl-i hevâ
Soru Açıklaması
2.
İslam Mezhepleri araştırmalarında Durkheim’in usulüne bağlı kalacağını belirterek içtimaiyatçı (sosyal-pozitivist) bir metodu benimseyen ve bu nedenle gözlem ve görüşme tekniklerinin kullanıldığı alan araştırmalarına yönelen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yusuf Ziya Yörükan
Soru Açıklaması
3.
 

Aşağıdakilerden hangisi İslâm Mezhepleri Tarihi’nin alanı ile ilgili bir konu değildir?

Doğru Cevap: "B" Hangi mezhebin hak inancı benimsediği
Soru Açıklaması
4.
Necmeddîn-i Kübrâ’nın “Allah’a ulaşan yollar, yaratıkların nefesleri sayısıncadır” sözü, aşağıdaki kavramlardan hangisinin bir ifadesi sayılabilir?
Doğru Cevap: "A" Yetmiş iki millet
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in vefatından sonra Ensar’ın halife seçimi için toplandıkları yerdir?
Doğru Cevap: "C" Sa’îde Oğulları gölgeliği
Soru Açıklaması
6.
"Haricilerin sert mizaçlı olmalarının din anlayışlarına doğrudan yansıması", mezheplerin oluşmasında etkili olan olan sebeplerden hangisi için örnek olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" İnsan tabiatı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Tahkim olayında Muâviye b. Ebû Süfyân'ın hakemliğini yapmıştır?
Doğru Cevap: "C" Amr b. El-As
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Mürcie kavramının anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hilafette Hz. Ali'yi ilk sıraya koyanlar
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi ameli, imanın parçası olarak görmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Mürcie
Soru Açıklaması
10.
İslam mezhepleri tarihinde "insanlardan, haktan veya Hz. Ali'den uzaklaşan ve yönetime karşı ayaklanarak cemaatten ayrılanlara" ne denmiştir?
Doğru Cevap: "A" Havâric
Soru Açıklaması
11.
Hz. Hasan’ın iktidar talebini sonlandırıp hilafeti bir antlaşmayla Muaviye’ye devrettiği yıla ne ad verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Cemaat Yılı
Soru Açıklaması
12.
Hz. Peygamber’e nispet edilen rivayetlerde yer alan ve muhalifleri tarafından Haricîler hakkında "dinden çıkmışlar" anlamında kullanılan isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mârika
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet’in oluşum sürecinde etkili olan şahsiyetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Abdullah b. Zübeyr
Soru Açıklaması
14.
İmâmiyye’ye göre mut’a nikahında aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?
Doğru Cevap: "D" Erkek istediği zaman terk edebilir.
Soru Açıklaması
15.
Şîa’yı diğer İslâmî fırkalardan ayıran enönemli itikat esası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İmâmet
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Eş'arîler’e İlâhî sıfatlar, kulların fiilleri ve iman-günah konularındaki görüşlerine bakılarak muhalifleri tarafından verilen isimlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Müşebbihe
Soru Açıklaması
17.
Usûlü’l-Kâfî adlı Şiî hadis eseri aşağıdaki müelliflerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Küleynî
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Şia’nın görüşünü yansıtmaz?
Doğru Cevap: "B" Peygamber ashabın tepkisinden çekindiği için Ali’nin imametini açıkça ilan etmemiştir.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi İmâmiyye’nin imâmet anlayışında geçerli değildir?
Doğru Cevap: "C" İmamın ilminin vehbî değil kesbî olması
Soru Açıklaması
20.
Hz. Ali aşağıdaki gazvelerden hangisine katılmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Tebük
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye