İslam Kurumları Medeniyeti – 2015 Yılı Bahar Dönemi – Ara Sınavı

sefadmin
Şubat 7, 2018
İslam Kurumları Medeniyeti - 2015 Yılı Bahar Dönemi - Ara Sınavı
www.dhbt.gen.tr
1.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi ilk defa ‘kültür’ kelimesini insan zekâsının oluşumu, gelişimi, geliştirilmesi ve yüceltilmesi anlamında kullanmıştır? 
Doğru Cevap: "D" Voltair
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi medeniyeti, “insanın, hayatı üzerinde etkili olan şartları kontrol amacıyla sarf etmiş olduğu çabalar sonucu meydana getirdiği mekanizma ve teşkilâtın bütünüdür” diye tanımlamıştır? 
Doğru Cevap: "C" MacIver
Soru Açıklaması
3.
İnsanların, birlikleri meydana getirdikleri zaman genel faaliyetlerin çabuk yerine getirilmesi ve üyelerin birbiriyle olan ilişkilerinin düzene konulması için usuller ve davranış kuralları meydana getirmek zorunda oldukları kurallar bütününe ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Kurum
Soru Açıklaması
4.
I. İşçi ile iş işveren arasındaki

II. Bilgisayar ile masa arasındaki

III. Ateş ile duman arasındaki

Yukarıdakilerden hangileri fiziki ilişkilere örnek olarak verilebilir? 
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
5.
Hemen hemen bütün kültür unsurlarını etkilemesi dolayısıyla, diğerlerine göre daha önemli olan ve ona temel karakterini kazandıran manevi kültür unsuru aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Din
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi cahiliye döneminde başvurulan hukuki kurumlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Suhte
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi medeniyetin kavram boyutu açısından yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Çok ilkel şartlarda göçebe hayatı yaşamaktır.
Soru Açıklaması
8.
I. Değerler sistemi

II. İstikrarlı bir siyasi sistem

III. Sağlıklı eğitim

Yukarıdakilerden hangileri medeniyetin doğuşunu etkileyen önemli olan unsurlardandır? 
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
9.
İslâm medeniyetinin doğduğu ortam hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "B" Bereketli Hilal bölgesinin Sâmî-İran terkibi, İslâm medeniyeti doğuşuna katkı sağlayan temel terkiplerden biridir.
Soru Açıklaması
10.
İslâm medeniyetinin kaynakları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "B" İslam medeniyetinin doğuş sürecinde iki temel kaynağı vardı. Bunların biri vahiy diğeri vahyi hayata aktaran Hz. Peygamber’di.
Soru Açıklaması
11.
Müslüman Araplar İslamiyeti İspanya'ya hangi yıl sokmuşlardır?
Doğru Cevap: "A" 711
Soru Açıklaması
12.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde gayrimüslimlere ait olan 10 adet Kilise Defterinin ilki aşağıdaki padişahlardan hangisinin zamanında tutulmuştur? 
Doğru Cevap: "B" Fatih Sultan Mehmed
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm Medeniyetinin doğuşu ve gelişmesi esnasında karşılaştığı medeniyet ve kültür alanlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Aztek
Soru Açıklaması
14.
Çok dinli ve çok kültürlü bir yapıda olan Endülüs, kaç asır İslam hâkimiyetinde kalmıştır?
Doğru Cevap: "A" 8
Soru Açıklaması
15.
İslâm Medeniyeti aşağıdaki yüzyıllardan hangisi arasında devam etmiştir? 
Doğru Cevap: "E" VII - XIII
Soru Açıklaması
16.
Emevîler döneminde (661-750), Hz. Peygamber zamanından itibaren şifâhî olarak nakledilen bilgiler tedvin ve tasnif edilmeye başlamıştır. Bu çalışmalar neticesinde aşağıdakilerden hangi âlimin çalışmaları vücuda getirilen ilk kaynaklar arasında sayılamaz? 
Doğru Cevap: "B" Tıp alanında: İbn Sînâ’nın Kânun’u
Soru Açıklaması
17.
Müslüman Arap tıbbının Batı’daki ilk otoritelerinden biri olup iki yüz yirmiden fazla eseri olan Müslüman tabip aşağıdakilerden hangisidir ve hangi eseri defalarca Avrupa dillerine tercüme edilmiştir? 
Doğru Cevap: "C" Râzi / Kitâbu’l-Hâvî
Soru Açıklaması
18.
İslâm Medeniyeti tarihinde ilmî faaliyet ve gelişmelerin başlaması ve yeni ilimlerin ortaya çıkışları bakımından aşağıdaki görüş ve düşüncelerin hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" İslâmî ilimler ilk Emevî halifeleri devrinde gelişmiş ve aklî ilimler de tercüme faaliyetleri ile Müslümanların ilgi alanına girmiştir.
Soru Açıklaması
19.
İslâm Medeniyetinin doğuş ve gelişmesi hususunda aşağıdaki görüşlerin hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İslâm Medeniyetinin doğuşunda ve gelişmesinde Müslümanların bir arada yaşadıkları Mekke müşrikleri ile Medine Yahudilerinin katkıları ve destekleri büyük bir rol oynamıştır.
Soru Açıklaması
20.
I. İhsâu’l-Ulûm

II. Arâü’l-Medineti’l-Fâdıla

III. Kitâbu’l-Mûsikî

IV. El-Asâru’l-Bâkiyye Ani’l-Kurûni’l-Hâliye

Yukarıdakilerden hangileri Fârâbî’nin eserlerindendir? 
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye