İslam Kurumları Medeniyeti – 2014 Yılı Bahar Dönemi – Dönem Sonu Sınavı

sefadmin
Şubat 7, 2018
İslam Kurumları Medeniyeti - 2014 Yılı Bahar Dönemi - Dönem Sonu Sınavı
www.dhbt.gen.tr
1.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişki tanımına girmez?
Doğru Cevap: "B" Sürücü - otomobil ilişkisi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm medeniyeti için temel olan Kur’ânî mesajlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Müslümanları, dünyanın siyaset ve ekonomisini ele geçirmek suretiyle sahip olacakları güç ve zenginlik ile bütün dünyaya egemen olmalıdırlar.
Soru Açıklaması
3.
Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetinde aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Okumaktan
Soru Açıklaması
4.
İslâm dünyasında farklı coğrafyalardan birçok âlim yetiştiren İslam medeniyetine mensup Türkler arasından da çok sayıda âlim, hem dinî hem de diğer alanlarda önemli eserler ortaya koymuşlardır. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Buhâri – Müsned
Soru Açıklaması
5.
Hilafetin Selçuklular ve Osmanlılar dönemi serüveninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" 1055 yılından sonra Selçuklularla birlikte Abbâsî halifeleri ilk yıllarındaki yetki, sorumluluk ve güçlerine yeniden döndüler.
Soru Açıklaması
6.
Osmanlılar döneminde “Vezirlik” makamıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Fatih döneminden Kanunî dönemine kadar vezîr-i âzam yerine, “sadr-ı a’zam” (sadrâzam) , “sadr-ı âlî “ ve “sadâret-penâh” adları kullanılmaya başlanmıştır.
Soru Açıklaması
7.
İslâm medeniyet tarihinde fukaraya, yolculara ve medrese öğrencilerine ekmek ve çorba vs. pişirilip yedirmeye mahsus hayrat müessese aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" İmaret
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi, İslâm tarihinde vakıf statüsü taşıyan ilk işlem olarak kabul edilmektedir? 
Doğru Cevap: "E" Hz. Ömer’e ait Semğ arazisindeki hurmalığın tahsisi
Soru Açıklaması
9.
Osmanlılar’da Bâc-ı Bazar denilen vergi uygulamaları aşağıdakilerden hangisi döneminde uygulanmaya başlanmıştır? 
Doğru Cevap: "D" Osman Gazi
Soru Açıklaması
10.
İslâm dünyasında ilk Beytülmal’ın temeli aşağıdakilerden hangisi tarafından atılmıştır? 
Doğru Cevap: "C" Hz. Muhammed
Soru Açıklaması
11.
İslam hukukuna göre cizye senede kaç kez verilir?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki savaşlardan hangisinde alınan esirlerin on Müslüman çocuğuna okumayazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Bedir
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı sıbyan mekteplerinde okutulan derslerin en önemlisidir? 
Doğru Cevap: "D" Kur’ân-ı Kerim’in öğretimi
Soru Açıklaması
14.
Maarif-i Umumiye Nizamnamesi aşağıdaki yıllardan hangisinde yürürlüğe girmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1869
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı mahkemelerinde aşağıdakilerden hangisinin Avrupa’daki jüriye karşılık geldiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Şuhûdu’l-hâl
Soru Açıklaması
16.
Osmanlıda Divan-ı Hümayun ve Örfî Hukuktan sorumlu kişi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Nişancı
Soru Açıklaması
17.
Günümüzde bilinen anlamıyla hapishane aşağıdaki halifelerden hangisi döneminde ortaya çıkmıştır? 
Doğru Cevap: "E" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
18.
Yeniçeri Ocağının kuruluşu ve son şeklini alması hangi Osmanlı padişahları zamanında olmuştur? 
Doğru Cevap: "C" I. Murat - Fatih
Soru Açıklaması
19.
Hz. Ömer devrinde başlatılan maaşlı-dâimî askerlik uygulaması aşağıdakilerden hangisine neden oldu?
Doğru Cevap: "E" Müslümanların, askerliği bırakıp tarım ve ticaretle uğraşmalarının önüne geçti.
Soru Açıklaması
20.
Abbasiler devrinde, Anadolu’da Tarsus, Adana, Ceyhan, Maraş ve Malatya civarında oluşan ve Avâsım ve Suğur adı verilen askerî bölgelerde yani Bizans-İslâm sınırlarında özel düzenlemeler yapan Abbasi halifesi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Harun Reşid
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye