İslam İnanç Esasları | DHBT 1 Deneme Testi 9

sefadmin
Ocak 4, 2020
Akaid ve Kelam
DHBT 1 Deneme 9
1.
Ebu Mansur El Maturidi'nin Hicri olarak doğum ve vefat yılları  aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 238-333
Soru Açıklaması
2.
Hanefi mezhebine mensup olanların çoğunluğu  itikadi olarak aşağıdaki mezheplerden hangisine mensuptur?
Doğru Cevap: "A" Maturidi
Soru Açıklaması
3.
İslami olan kaynaklarda, vahye dayanan dinler için genellikle aşağıdakilerden hangi terim ile ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Milel
Soru Açıklaması
4.
Allah'u Teala'nın sadece hayra ve iyiliğe taraf olarak gerçekleşen iradesi aşağıdaki irade çeşitlerinden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Teşrii İrade
Soru Açıklaması
5.
Amelin imandan bir cüz olduğunu  söyleyen görüş aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Hariciyye-Mu'tezile
Soru Açıklaması
6.
Kainatta birden fazla yaratıcı olması durumunda düzenin bozulacağı gayesine dayanan delil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Burhani Temanu' Delili
Soru Açıklaması
7.

 • Alem hadistir yani yaratılmıştır.

 • Her hadisin bir Muhdisi vardır yani yaratıcısı vardır.

 • O halde bu aleminde bir Muhdise ihtiyacı vardır ki o da Vacibül Vücud olan Allah'tır.


Bu özellikler aşağıdaki delillerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "D" Hudus Delili
Soru Açıklaması
8.
İslam inancının ilk ve en önemli esası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tevhid
Soru Açıklaması
9.

 • Alemin varlığı mümkündür.

 • Her mümkün, var olmak için varlığını yokluğuna tercih eden bir Müreccihe muhtaçtır.

 • O halde bu alemde var olabilmek için bir Müreccihe muhtaçtır. O da Vacibül Vücud olan Allah'tır.


Bu özellikler aşağıdaki delillerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "C" İmkan Delili
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki beş esası  benimseyen ve büyük günah işleyenin ne mü'min ne de kâfir olduğunu, bilakis ikisinin arasında bir yerde olduğunu iddia eden mezheb hangisidir?

 • Tevhid

 • Adâlet

 • Va'd ve Vaid

 • El-Menziletü Beyne'l-Menzileteyn

 • Emri bil ma'rûfve'n-nehyi anil münker

Doğru Cevap: "C" Mu'tezile
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki Mezheplerin hangisi Abbasi devletinin resmi olarak uyguladığı mezheplerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Mu'tezile
Soru Açıklaması
12.
Hüsun ve Kubuh aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" İyi ve hayırlı olanlar ile kötü, çirkin ve şerli olan şeyler
Soru Açıklaması
13.
Büyük günah işleyenlerin iman ile Küfür arasında bir yerde olduğunu söyleyen görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mu'tezile
Soru Açıklaması
14.
Mu'tezilliler genellikle kendilerini ne diye isimlendirirler?
Doğru Cevap: "C" Ehlül Adl vet Tevhid
Soru Açıklaması
15.
Mu'tezile mezhebi üzerinde ittifak ettikleri esaslar kaç tanedir?
Doğru Cevap: "B" Beş esas
Soru Açıklaması
16.
Insanlara ait iradi fiillerin İlahi irade ve Kudretin zorlayıcı tesiriyle meydana geldiğini savunan dini guruplara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cebriyye
Soru Açıklaması
17.
Hz.Ali ile Muaviye tarafları arasında vuku bulan Sıffin savaşından sonra halife tayininin hakeme bırakılmasını kabul etmesi dolayısıyla Hz.Ali'den ayrılanların oluşturduğu fırka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Haricilik
Soru Açıklaması
18.
Büyük ve küçük günah işleyenlerin hepsinin küfre girdiğini, tevbe etmeden ölenlerin ebediyen Cehennemde kalacağını savunan fırka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Haricilik
Soru Açıklaması
19.
Mu'tezile'nin bölündüğü guruplar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" İbaziyye
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.