Hadis Tarihi ve Usulü 2014 Yılı Bahar Dönemi – Ara Sınavı

sefadmin
Ekim 2, 2016
Hadis Tarihi ve Usulü Çıkmış Sorular
2014 Yılı Bahar Dönemi - Ara Sınavı
1.
Aşağıdakilerden hangisi bazı âlimlerce hadis kelimesi ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Eser
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki âlimlerden hangisi “elfiyye” türü Hadis Usûlü kitabı yazmıştır?
Doğru Cevap: "B" Zeynüddîn el-Irâkî
Soru Açıklaması
3.
“en-Nihâye fî Ğarîbi’l-Hadîs” isimli kitabın yazarı aşağıdaki âlimlerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mecdüddin ibnü’l-Esîr
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi hadis ilmi yerine kullanılmaz?
Doğru Cevap: "C" İlmu’r-Rasûl
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi, hadisler arasındaki ihtilafı çözümleme yöntemlerinden cem’ yöntemi ile eş anlamlı değildir?
Doğru Cevap: "E" Tevkîf
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi hadislerin yazılmaması gerektiği kanaatinin Hz. Peygamber’in vefatından sonra uzun süre devam etmesinin nedenidir?
Doğru Cevap: "E" Bazı sosyal ve kültürel şartlar
Soru Açıklaması
7.
Hadis rivayetinde sened sorma işi hangi yıllarda/dönemde başlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Altmışlı yıllarda
Soru Açıklaması
8.
Hz. Peygamber hangi savaş esnasında mut’a nikâhı ve bazı hayvanların etlerinin haramlığı ile ilgili hükümleri açıklamıştır?
Doğru Cevap: "E" Hayber
Soru Açıklaması
9.
Hz. Peygamber’in sünnetinden bahsederken “Ebu Nuceyd! Bize Kur’an dan bahset!” diyerek itiraza maruz kalan sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İmrân b. Husayn
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi mana ile hadis rivayetine karşıdır?
Doğru Cevap: "B" Abdullah b. Ömer
Soru Açıklaması
11.
Günümüze ulaşan en eski câmi’ türü eser aşağıdaki hangi yazara aittir?
Doğru Cevap: "D" Ma’mer b. Râşid
Soru Açıklaması
12.
El-Kütübü’s-sitte yazarlarından hangisi, bir hadisin olabildiğince farklı kanallarını bir arada verme özelliğiyle öne çıkmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Müslim
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi ilk hadis tasnifçilerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Dârimî
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki âlimlerden hangisi Müsned türü kitap yazarlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Urve b. Zübeyr
Soru Açıklaması
15.
İmam Mâlik’in el-Muvatta’ isimli eserindeki senedi verilmeyen hadislere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Belâğ
Soru Açıklaması
16.
Üç müsned ve üç mu’cem’in Kütüb-i sitte’de bulunmayan hadislerini bir araya getiren âlim ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Heysemî, Mecmau’z-zevâid
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi halk arasında yaygın olan hadisleri toplayan çalışmalardır?
Doğru Cevap: "A" el-Makâsıdu’l-hasene
Soru Açıklaması
18.
Bir müellifin şartlarına uyduğu halde kitabına almadığı hadisleri toplayan hadis kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Müstedrek
Soru Açıklaması
19.
İyiliğe teşvik eden, kötülükten sakındıran hadisleri bir araya getiren kitapların genel başlığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" et-Terğîb ve’t-terhîb
Soru Açıklaması
20.
On dört hadis kitabındaki hadisleri bir araya getiren eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Cem’ul-fevâid
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye