Hadis Tarihi ve Usulü – 2014 Yılı Bahar Dönemi – Dönem Sonu Sınavı

sefadmin
Ekim 2, 2016
Hadis Tarihi ve Usulü - 2014 Yılı Bahar Dönemi - Dönem Sonu Sınavı
www.dhbt.gen.tr
1.
Aşağıdaki kitaplardan hangisi İbn Salâh’ın “Ulûmu’l-Hadis” isimli kitabına dayanarak yazılmış Hadis Usûlü kitaplardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Nuhbetü’l-Fiker
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bilgi içermektedir?
Doğru Cevap: "E" Yemenli Ebû Şâh Vedâ hutbesinin yazılıp kendisine verilmesini istemiştir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi etraf kitaplarının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hadis kitabı yazarının hocalarının hadislerini bir araya toplama amacıyla yazılmış olması
Soru Açıklaması
4.
el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn isimli eserin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hâkim en-Nîsâbûrî
Soru Açıklaması
5.
Kevserî’nin, ‘Târîhu Bağdât’ adlı eserdeki Ebû Hanîfe biyografisinde yer verilen olumsuz düşünce ve nakilleri eleştirmek amacıyla yazdığı kitabının ismi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Te’nîbü’l-Hatîb
Soru Açıklaması
6.
Mahmud Muhammed Hattâb es-Sübkî’nin elMenhelü’l-azbi’l-mevrûd adlı eseri aşağıdakilerden hangisinin hadis kitabının şerhidir?
Doğru Cevap: "E" Ebû Dâvud
Soru Açıklaması
7.
II. Murat’ın 1435’de yaptırdığı Dârulhadîs aşağıdaki şehirlerden hangisindedir?
Doğru Cevap: "A" Edirne
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Mekke dönemi hadis öğrenim ve öğretim mekânlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Dârul Erkam
Soru Açıklaması
9.
Tâbiûn ve Etbâu’t-Tâbiûn dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Şifâhî rivâyet geleneği ağırlığını korumuştur.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi müksirûn sahâbîlerdendir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Âişe
Soru Açıklaması
11.
Rivâyet ettikleri hadis sayısının çokluğuna göre aşağıdaki kişi sıralamalarından hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Ebû Hureyre-Abdullah b. Ömer-Enes b. Mâlik
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cerh lâfızlarından hangisi en hafiftir?
Doğru Cevap: "E" Fîhi Makâl
Soru Açıklaması
13.
Semâ metoduna delalet eden rivayet lafızlarının en üstünü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Semi’tü
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi vicâde metoduna delâlet eden rivâyet lafzıdır?
Doğru Cevap: "C" Beleğanî
Soru Açıklaması
15.
Sika bir ravinin aynı hadiste diğer sika bir ravinin rivayetinden fazla olarak naklettiği kısma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Ziyâde
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki hangi mürsel hadis sahih olabilir?
Doğru Cevap: "C" Sahabenin mürseli
Soru Açıklaması
17.
Hadis uydurduğu tespit edildiği için asılmak üzereyken “Dininizde helali haram, haramı da helal göstermek üzere dört bin hadis uydurdum” diyen kimdir?
Doğru Cevap: "E" Abdülkerîm b. Ebü’l-Avcâ
Soru Açıklaması
18.
Âlimlerin çoğunluğuna göre mütevâtir haber ne tür bir bilgi meydana getirir?
Doğru Cevap: "C" Zarûrî bilgi
Soru Açıklaması
19.
“Nazmü’l-mütenâsir mine’l-hadîsi’lmütevâtir” isimli eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Muhammed b. Cafer el-Kettânî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.