Hadis Tarihi ve Usulü 2013 Yılı Bahar Dönemi – Dönem Sonu Sınavı

sefadmin
Ekim 2, 2016
Hadis Tarihi ve Usulü Çıkmış Sorular
2013 Yılı Bahar Dönemi - Dönem Sonu Sınavı
1.
Aşağıdaki âlimlerden hangisi “elfiyye” türü Hadis Usûlü kitabı yazmıştır?
Doğru Cevap: "D" Zeynüddîn el-Irâkî
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisinde aynı manaya gelen ama farklı kelimelerle nakledilmiş olan hadislerin, farklı zaman veya yerlerde söylenmiş olma ihtimali kuvvetlidir?
Doğru Cevap: "C" Farklı sahabilerin nakletmiş olması durumunda
Soru Açıklaması
3.
“Ricâl Mu’cemleri” şeklinde isimlendirilen kitaplar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ravî biyografileri
Soru Açıklaması
4.
Hanefî âlimlerinden Burhâneddin elMerğinânî’nin el-Hidâye’si üzerine yapılan tahric çalışması aşağıdakilerden hangisi
Doğru Cevap: "C" Zeylaî’nin Nasbu’r-râye’si
Soru Açıklaması
5.
Vodvân kasabasında doğup ömrünün üçte birini Diyobend’de geçiren, el-Medresetü’lEmîniyye isimli bir okul açan ve Kadîyânîlik hareketine karşı mücadele veren âlim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Muhammed Enver Şah Keşmîrî
Soru Açıklaması
6.
Anadolu’da kurulan ilk Dârulhadîs aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çankırı (Taşmescid Dârulhadisi)
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde hadis öğretiminin yapıldığı eğitim-öğretim kurumlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Enderun Mektebi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm’da ilk yatılı eğitim-öğretim kurumu sayılır?
Doğru Cevap: "D" Suffe
Soru Açıklaması
9.
Sika olup olmadığı bilinmeyen bir râvî hakkında aşağıdaki ricâl kaynaklarından hangisine bakılır?
Doğru Cevap: "B" Tehzîbü’l-Kemâl
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi ‘müksirûn’ dandır?
Doğru Cevap: "D" Hz. Âişe
Soru Açıklaması
11.
Muhadramûn ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Hz. Peygamber’in vefatından sonra müslüman olmuşlardır.
Soru Açıklaması
12.
Hadis hocasının hadislerini okuması, talebenin de bizzat ondan işiterek almasını ifade eden yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Semâ
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi hadis öğrenim metotlarının hepsine delalet eden rivayet lafzıdır?
Doğru Cevap: "D" An
Soru Açıklaması
14.
Rivayet döneminde hadislerin öğrenilip rivayet edilmesi için uygun görülmeyen ve çok az kullanılan metotlar aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "A" İ’lâm-Vasıyyet-Vicâde
Soru Açıklaması
15.
Hadis usûlündeki yaygın kullanışa göre haber-i vâhid ne demektir?
Doğru Cevap: "B" Ravi sayısı üç-dört kişi de olsa mütevatir hadis derecesine ulaşmayan hadis
Soru Açıklaması
16.
Merdûd hadislerin zaîf kısmı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hz. Peygamber’e ait olma ihtimali bulunmayan hadistir.
Soru Açıklaması
17.
Bir hadisi maklûb olarak rivayet eden kimse aşağıdakilerden hangisiyle cerh edilebilir?
Doğru Cevap: "C" Duruma göre zabt veya adâlet yönünden yahut her iki yönden
Soru Açıklaması
18.
Bir hadisi maklûb olarak rivayet eden kimse aşağıdakilerden hangisiyle cerh edilebilir?
Doğru Cevap: "C" Duruma göre zabt veya adâlet yönünden yahut her iki yönden
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi zayıf hadisin çok çeşitli olmasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Zayıf hadis terimlerinin âlimlere göre farklılık arzetmesi
Soru Açıklaması
20.
İslâm dinine olan düşmanlığı sebebiyle hadis uyduran kimselere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Zındık
Soru Açıklaması
21.
Sehiv secdesinden bahseden rivayetler aşağıdaki hangi tür hadise girer?
Doğru Cevap: "C" Ma‘nevî mütevâtir hadis
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.