2016 KPSS DHBT 1 Sınavı

sefadmin
Haziran 2, 2016
2016 DHBT 1
www.dhbt.gen.tr
1.
“Sana haram ayı, yani onda savaşmayı soruyorlar. De ki: o ayda savaşmak büyük bir günahtır. (İnsanları) Allah yolundan çevirmek, Allah’ı inkâr etmek, Mescid-i Haram’ın ziyaretine mani olmak ve halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük bir günahtır...” (Bakara, 2:217).
Doğru Cevap: "E" Batn-ı Nahle
Soru Açıklaması
2.
Müslümanlar, Hicret sonrasında toplu hâlde ibadet amacıyla Medine’de Mescid-i Nebi’yi inşa ettiler. Bu mescit ibadet dışında, hukuki, askerî ve siyasi işlerin yürütüldüğü bir merkez işlevi gördü. Ancak bu, Medine’deki tek mescit değildi; Beni Harise, Beni Saide, Gıfar, Beni Adiy, Beni Mazin, Beni Ubeyd, Eslem, Cüheyne gibi çok sayıda mescit de inşa edilmişti. Vakit namazları için bu mescitler, Cuma namazı için ise Mescid-i Nebi kullanılıyordu.

Hicret sonrasında bu mescitlerin inşa edilmiş olması aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "A" Yerleşimin dağınık olmasıyla
Soru Açıklaması
3.
Hz. Muhammed, peygamberlik öncesi yaşamında da iletişim becerileri ile öne çıkan bir kişiydi. Toplumun her kesimi ile ilişki kurar, onların problemleri ile ilgilenir ve zaman zaman toplumsal sorunlara çözüm üretirdi.

Aşağıdakilerden hangisinin, Hz. Muhammed’in bu yönünün gelişmesinde daha etkili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Ticaretle meşgul olması
Soru Açıklaması
4.
Yemenli bir tüccar Kureyş’ten As b. Vail’e sattığı malın parasını alamaz. Bunun üzerine, bu tür mağduriyetleri gidermek amacıyla Hz. Muhammed’in amcası Zübeyr ve Teymoğullarından Abdullah b. Cüd’an’ın önderliğinde bir cemiyet kurulur.

Bu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hilfü’l-Fudûl
Soru Açıklaması
5.
Hz. Muhammed, Müslümanlar arasında birliktelik ve dayanışmayı sağlamak için iki defa muâhât (kardeşleştirme) yapmıştır. Bunlardan ikincisi Medine’de, Ensar ile Muhacir arasında olmuştur.

Bu uygulamanın ilk örneği nerede ve kimler arasında gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Mekke’de, hürlerle azatlı köleler arasında
Soru Açıklaması
6.
Kur’an-ı Kerim’de oğluna yönelik olarak;
“Yavrucuğum! Yaptığın iş (iyilik ve kötülük) bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa yine de Allah onu senin karşına getirir. …Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.” (31:16-18) şeklinde öğütlerine
yer verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Lokman
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de ehlikitaba da emredildiğinden bahsedilen ibadetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hac
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki peygamberlerden hangisinin ismi sure adı olarak Kur’an-ı Kerim’de yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Hz. Lut
Soru Açıklaması
9.
Ayetlerin sureler içindeki sırasının Hz. Muhammed’in beyanı doğrultusunda belirlenmiş olması, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Tevkifî
Soru Açıklaması
10.
Cahiliye Arapları; mal, evlat ve akrabalarının çokluğunu bir gurur ve şeref vesilesi olarak görürlerdi. Hatta sayılarını fazla göstermek için kabirlerdeki ölüleri dahi sayarlardı. Onların bu davranışı bir surede ayrıntılı bir şekilde dile getirilerek kınanmıştır.

Bu parçada bahsedilen sure aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tekasür
Soru Açıklaması
11.
Nisab miktarına ulaşmış ve üzerinden bir yıl geçmiş malından zekât vermek isteyen bir kimse, Afrika’da yaşam mücadelesi veren Müslümanların durumuna üzülmüş ve zekâtını Afrika ile ilgili sosyal faaliyetler yürüten bir hayır kurumuna vermek istemiştir. Ancak namazlara devam ettiği caminin imamı bu şekilde gerçekleştirilecek bir zekâtın geçerli olmayacağını söylemiştir.

Cami imamının, bu cevabında aşağıdakilerden hangisini esas aldığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Temliki
Soru Açıklaması
12.
İslam hukukunda, şeklen hukuka uygun bir işlemi vasıta kılarak yasaklanmış bir sonucu elde etmeye “hiyel” denir. Bu tür işlemler, hükümlerin şekilci bir tarzda yorumlanarak gerçek amacından saptırılmasına yol açtığı için İslam âlimleri tarafından eleştirilmiştir. Üç talakla eşini boşayan bir kimsenin ayrıldığı eşiyle tekrar evlenmek istediğinde, eşi ile başka bir adam arasında
anlaşmalı bir nikâh kıydırıp sonra da o kişinin boşaması sonucu eşiyle tekrar evlenmesi bu duruma örnektir.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılan uygulamaya örnek teşkil eder?
Doğru Cevap: "B" Zengin bir Müslümanın, yıllanmadan önce malını karısına hibe ettiğini belirtmesi
Soru Açıklaması
13.
Cemaatle kılınan namazlara önderlik eden ve cemaate namaz kıldıran kişiye imam denir. Fakihler bir kimsenin imamlığının sahih olabilmesi için onda birtakım şartların bulunması gerektiğini söylemişlerdir.

Hanefilerin çoğunluğuna göre, aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Mukim olmak
Soru Açıklaması
14.
Mazereti olmadığı hâlde “Namazımı binek üstünde kıldım.” diyen bir kimse aşağıdaki namazlardan hangisini eda etmiş olamaz?
Doğru Cevap: "A" Nezir
Soru Açıklaması
15.
Fıkıh terimi olarak dem, hac ve umre esnasında bir vacibin terki, geciktirilmesi veya bir ihram yasağının çiğnenmesine ceza olarak küçükbaş hayvanların
kesilmesini ifade eder.

Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi bu cezayı gerektiren durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Arafatta vakfe yapmamak
Soru Açıklaması
16.
Hz. Muhammed bir hadisinde, ahirette kahraman desinler diye savaşanların, cömert desinler diye infak edenlerin, âlim desinler diye ilim öğrenen ve öğretenlerin, güzel okuyor desinler diye Kur’an okuyanların yüzüstü cehenneme atılacaklarını bildirmiştir.

Hz. Muhammed bu sözüyle aşağıdaki davranışlardan hangisini kınamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Riya
Soru Açıklaması
17.
Kur’an-ı Kerim’de;

*yeryüzündeki huzur ve düzeni bozanları,
*Allah’ın emir ve yasaklarına uymayanları,
*Müslümanlara sıkıntı ve zarar vermeye çalışarak insanların arasını bozanları

nitelemek için kullanılan en uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Müfsit
Soru Açıklaması
18.
Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi hain bir darbe girişimine sahne oldu. Halk, olayın duyulmasının hemen ardından sokaklara döküldü; sosyo-politik, dinî, etnik, kültürel vb. farklılıklarını unutarak, güzel bir cesaret ve dayanışma örneği sergiledi. Bu olağanüstü dayanışma sonucunda darbe girişimi, kısa sürede başarıyla püskürtüldü.

Halkın sergilediği bu tutum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle en az ilişkilidir?
Doğru Cevap: "E" Marifet
Soru Açıklaması
19.
Kur’an’da kıyametin yakın olduğu, ansızın geleceği ve belirli alametlerin buna işaret edeceği ifade edilmiştir; bununla birlikte bu alametlerin neler olduğu birkaç istisna dışında açıkça belirtilmemiştir. Bu nedenle kıyamet alametleri başlığı altında akaid eserlerinde yer alan bilgilere daha çok hadisler kaynaklık etmiştir.
Bunlardan birinde, olağanüstü güçlere sahip birinin
zuhur edeceğinden ve insanları doğru yoldan
saptırmaya çalışacağından bahsedilmektedir.

Bu alamet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Deccal
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.