2016 DHBT 2 Ortaöğretim Soruları

sefadmin
Haziran 2, 2016
2016 DHBT 2 Ortaöğretim Soruları
www.dhbt.gen.tr
1.
Kur’an-ı Kerim’de zinanın kötülüğü anlatılmış ve yasak olduğu bildirilmiştir (Enam, 6:151; Nisa, 4:16). Konuyla ilgili bir başka ayette ise “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.” (İsra, 17:32) ifadesiyle zinaya giden yolun da yasak olduğu bildirilmiş ve insanların ondan yüz çevirmeleri istenmiştir. Bu ayetten hareketle bazı fıkıhçılar, kendisi haram olmayan ancak harama götüren veya harama vesile olan şeylerin de haram olacağı ilkesini benimsemişler ve bunu sistemleştirerek İslam hukukunun delilleri arasında zikretmişlerdir.

 

Bu delil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sedd-i zerayi
Soru Açıklaması
2.
İslam hukukunda bazı yanlış davranışların yapılması durumunda kefaret olarak bir kaç alternatif sunulmuştur.
Buna göre;
I. yapılan yemini bozma,
II. kazayla bir insanı öldürme,
III. zıhâr yemini yapma,
IV. ramazan orucunu bilerek bozma

davranışlarının hangilerinde kefaret olarak öncelikle köle azat edilmesi; buna imkân yoksa iki ay aralıksız oruç tutulması emredilmiştir?
Doğru Cevap: "E" II, III ve IV
Soru Açıklaması
3.
İslam hukukunda erkeğin evlenirken eşine verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para veya mala mehir denir. Mehir, nikâh esnasında belirlenip belirlenmemesine veya ne zaman ödeneceğine göre farklı kavramlarla ifade edilmiştir.

 

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Müselsel
Soru Açıklaması
4.
Hadis usulü ilminde “müttefekun aleyh” ifadesi genellikle hangi hadisler için kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Buhari ve Müslim’in sahihlerindeki
Soru Açıklaması
5.
Bir rivayette “Hicrî 600 tarihinden sonra doğacaklara Allah’ın ihtiyacı yoktur.” ifadeleri yer almaktadır. Rivayet hicrî 600 tarihinden sonra evlenmemeyi çağrıştırmakta, evlenip çocuk sahibi olanlara da Allah’ın ihtiyacı olmadığını belirtmektedir. Bu rivayet İslam’ın evrensel yönüne aykırı olmanın yanında bu tarihten sonra yaşayanlar arasında İslam’a ve insanlığa değerli hizmetleri olan pek çok kişiyi de yok saymaktadır. Hadis âlimleri bu hadisin mevzu olduğuna karar vermişlerdir.

 

Hadis âlimlerinin aşağıdaki gerekçelerden hangisiyle söz konusu hadisin mevzu olduğuna karar verdikleri söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Güvenilir hadis kitaplarında bulunmaması
Soru Açıklaması
6.
Hz. Muhammed’in; ibadet maksadı taşımayan, insan olması sebebiyle yaptığı; Müslümanlar için de bağlayıcılığı olmamakla birlikte ona hürmeten yapılabilecek davranışları aşağıdaki sünnet türlerinden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Zevaid
Soru Açıklaması
7.
İslam tarihinde “el-Fitnetü’l-Kübra” (büyük fitne) tabiri ilk olarak aşağıdaki olaylardan hangisi için kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Hz. Osman’ın öldürülmesi
Soru Açıklaması
8.
İslam topraklarında yaşayan gayrimüslimlerden;
* canlarını, mallarını ve namuslarını koruma,
* dinlerini serbestçe yaşayabilme imkânı sağlama

karşılığında alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Cizye
Soru Açıklaması
9.
Din, toplumsal yaşamın pek çok alanında yönlendirici etkiye sahiptir. Örf, âdet ve değerlerin yanı sıra, sanat, edebiyat, mimari ve musiki bu etkinin en çok gözlemlenebileceği alanlardır. Müslüman toplumlarda, resim ve heykel gibi somut içerikli sanat dalları yerine hat, minyatür ve ebru gibi soyut içerikli sanat dallarının gelişmesi bu etkinin bir yansımasıdır.

 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Kültürel kabullerin şekillenmesinde dinin belirleyici bir rolü vardır.
Soru Açıklaması
10.
Kur’an-ı Kerim’de, birden çok anlama gelebildiği için bunlardan hangisinin kastedildiği tam olarak anlaşılamayan bazı kelimeler vardır. Bu kelimeler, Yüce Allah veya Hz. Muhammed tarafından bir açıklama yapıldığında anlaşılabilir hâle gelir. Örneğin ayetlerde pek çok anlamda kullanılabilen ‘salat’ kelimesinin, “Salatı benden gördüğünüz gibi kılınız.” hadisiyle birlikte belirli şart ve rükunları olan bir ibadet anlamına geldiği anlaşılmış ve buradaki belirsizlik ortadan kalkmıştır.

 

Bu parçada bahsedilen konu aşağıdaki Kur’an ilimlerinden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Mücmel ve mübeyyen
Soru Açıklaması
11.
Kur’an-ı Kerim’deki kıssaların öncelikli amacı, insanların geçmiş milletlerin yaşadığı olaylardan ders almasını sağlamak, öncekilerin düştüğü hatalar konusunda onları uyarmaktır. Bu yüzden geçmiş milletlere dair anlatılarda zaman, mekân ve şahıslarla ilgili ayrıntılı bilgilere yer verilmemiştir. Buna karşın merak duygusu, insanları bu kıssaların ayrıntılarını öğrenmeye sevk etmiştir.

 

Bu duygunun, aşağıdakilerden hangisinin temelini oluşturduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" İsrailiyata yer verilmesinin
Soru Açıklaması
12.
I. Lügavi
II. İçtimai
III. Konulu
IV. İşari
V. Mezhebî

 

Yukarıdaki tefsir ekollerinden hangilerinin çağdaş dönemde ortaya çıktığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" II ve III
Soru Açıklaması
13.
Mutezile’ye göre Allah; her türlü kötü işten, maslahata aykırı davranmaktan ve insanları çirkin olanı yapmaya çağırmaktan münezzehtir. O’nun bütün fiilleri güzeldir ve hikmete uygun olarak gerçekleşir.

 

Mutezile’nin bu yaklaşımı aşağıdaki prensiplerinden hangisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "D" Adalet
Soru Açıklaması
14.
İslam düşünürlerine göre kâinatı oluşturan unsurlar ve özellikler; sonradan olan, değişebilen ve sona erebilen bir mahiyete sahiptir. Bu da onların kendileri dışında bir kanuna tabi olduklarını, varlıklarının kendilerine değil bir başkasına bağlı bulunduğunu gösterir. Böylece akıl, sonradan olan ve sürekliliği olmayan bir varlığın öncesiz ve sürekliliği olan başka bir varlığa muhtaç olduğu sonucuna ulaşır.

Bu parçada Allah’ın varlığını temellendirmek için aşağıdaki delillerden hangisi kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Hudûs
Soru Açıklaması
15.
Gazali, İhya-u Ulumi’d-Din adlı eserinde, ilimlerin yerini ve önemini ortaya koymaya çalışmıştır. O, bu eserinde kelam ile fıkhı karşılaştırmış ve aralarındaki ilişkiyi açıklamak için “Fıkıh gıda ise, kelam ilaç gibidir.” ifadesini kullanmıştır.

 

Gazali bu sözüyle kelam ilmine ilişkin aşağıdakilerden hangisini kastetmiş olamaz?
Doğru Cevap: "E" Fıkhı içine alan külli bir ilimdir.
Soru Açıklaması
16.
Dürzi inancına göre, insanların ruhları bir defada ve sınırlı olarak yaratılmıştır. Bu nedenle ruhların sayılarıartmaz veya eksilmez. İnsan ölünce ruhu derhâl başka bir bedene geçer. Dürziler buna “gömlek değiştirme” adını verirler.
Bu inanç Dürzilerde aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Tekammus
Soru Açıklaması
17.
İslam mezhepleri içerisinde;
*ameli imandan bir cüz görerek ibadet etmeyenleri tekfir eden,
*Kur’an ve sünnette bulunmayan her şeye bidat diyerek karşı çıkan,
* Suudi Arabistan’ın resmî mezhebi konumunda bulunan

ekol aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Vehhabilik
Soru Açıklaması
18.
Suya daldırma ve vücudun belirli kısımlarını yıkama şeklinde yapılan vaftiz uygulaması, Hristiyanlıktaki en önemli sakramentlerden biridir ve dine girişin ilk aşaması olarak kabul edilir. Bütün Hristiyan mezheplerinde yer alan bu sakramentten İncillerde sıkça bahsedilir, hatta Hz. İsa’nın Ürdün Nehri’nde nasıl vaftiz edildiğine dair bilgilere yer verilir.

 

Bu uygulama, aşağıdakilerden hangisiyle özdeşleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Yahya
Soru Açıklaması
19.
Kutsal mekânların ziyareti şeklinde gerçekleştirilen hac, ilkel millî dinlerden günümüzün evrensel dinlerine kadar genellikle bütün inanç sistemlerinde rastlanan bir ibadettir. Bu ibadette hem dinin temel bir farizasının yerine getirilmesi hem de o dinin etrafında şekillendiği merkezî figürlerin yaşadıkları yerlerin ziyaret edilmesi, böylelikle de ilk günkü dinî hislere yeniden ortak olunması amaçlanmaktadır. Örneğin Buda’nın aydınlanmaya ulaştığı yer olan Bodhi Gaya, aynı zamanda Budizm’in de doğuşunu temsil ettiği için her yıl milyonlarca Budist tarafından ziyaret edilmektedir.

 

Aşağıdakilerden hangisi, Hristiyanlıkta bu türden merkezî bir hac mekânıdır?
Doğru Cevap: "C" Kudüs
Soru Açıklaması
20.
I. Dinî irşat faaliyetleri kapsamında yer alırlar.
II. Dinî konularla ilişkilidirler.
III. Belirli bir zamanda yapılmaları gerekir.

Yukarıdakilerden hangileri, vaaz ve hutbenin ortak özellikleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye