2016 DHBT 2 ÖnLisans Soruları

sefadmin
Haziran 2, 2016
2016 DHBT ÖnLisans Soruları
www.dhbt.gen.tr
1.

 •  “Şek ile yakîn zâil olmaz.”

 •  “Eşyada aslolan mubahlıktır.”

 •  “Berâet-i zimmet asıldır.”


Bu kaideler aşağıdaki delillerden hangisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "A" İstishab
Soru Açıklaması
2.
Günümüz katılım bankalarında müşterilerden toplanan paraların değerlendirildiği yöntemlerden biri de katılım hesabıdır. Buna göre müşteri parasını bankaya yatırmakta, banka da bu parayı müşteri adına işleterek kâr ve zarara belirlenen oranda ortak olmaktadır.

Bu uygulama İslam hukukunda aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Mudarabe
Soru Açıklaması
3.
Ebu Hanife ile iki öğrencisi Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’in görüşleri Hanefi fıkhının müstakil bir fıkıh ekolü olarak ortaya çıkmasında en önemli aşamayı oluşturmuş, onlara ait fıkhi görüşler sonraki dönemlerde de bağlayıcılığını ve geçerliliğini korumuştur. Bu imamlar arasındaki ortak tercihler, belirli kavramlar altında formüle edilmiştir. Bu bağlamda Ebu Hanife ile Ebu Yusuf’un, Ebu Hanife ile İmam Muhammed’in ve Ebu Yusuf ile İmam Muhammed’in ittifakları için farklı kavramlar kullanılmıştır.

Buna göre, Ebu Hanife ile Ebu Yusuf'un ittifakı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Şeyhayn
Soru Açıklaması
4.
İmam Nevevi’nin ağırlıklı olarak bir Müslüman’ın günlük hayatına ilişkin ayet ve hadisleri derlediği Riyazü’s-Salihin adlı eseri, İslam dünyasında en çok okunan eserler arasında yer almaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu eserin özellikleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "D" Yer yer ravilerle ilgili değerlendirmeler içermesi
Soru Açıklaması
5.
Hz. Muhammed, Arap dilinin çok iyi konuşulduğu bir toplumda doğup büyüdüğü için bu dilin edebi inceliklerine vakıftı. Gereğinden fazla konuşmaktan ve yapmacık tavırlardan hoşlanmaz, söyleyeceklerini oldukça özlü bir şekilde dile getirirdi. Bu sayede mesaj doğrudan yerine ulaşırdı. Onun, “Müminin durumu yağmura benzer, başlangıcı mı hayırlıdır sonu mu bilinmez.” sözü Arap dilinin edebi inceliklerini kullandığına dair güzel bir örnektir.

Bu parçada örneklendirilen anlatım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mesel
Soru Açıklaması
6.
Sahabe nesli, Hz. Muhammed’den öğrendiklerini sonraki nesillere nakletmeleri sebebiyle başta hadis olmak üzere temel İslami ilimlerin birçoğunda özel bir konuma sahiptir. Kimlerin sahabe olarak kabul edileceği hususunda farklı görüşler olmakla birlikte, İslam âlimlerinin çoğu bazı özellikler konusunda fikir birliğine varmışlardır.
Buna göre Hz. Muhammed döneminde;

I. Müslüman olmasına rağmen onu görmeyen,
II. onunla tanışıp görüşmüş olmasına rağmen onun
vefatından sonra Müslüman olan,
III. Müslüman olup daha sonra İslam’ı inkâr eden,
IV. onun sohbetine katılan ve Müslüman olarak ölen


kişilerden hangileri İslam âlimleri tarafından sahabe olarak nitelenmiştir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız IV
Soru Açıklaması
7.
Hz. Ömer, fetihler sonucunda İslam topraklarının genişleyip fey gelirlerinin artması üzerine, bu gelirleri Müslümanlara aylık erzak ve yılda bir defa para (atıyye) olarak dağıtma işini yapmak üzere yeni bir teşkilat kurmuştur.
Bu teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Divan
Soru Açıklaması
8.
Abbasilerde;

 • Bağdat şehrini kuran,

 •  devletin kurumsallaşma sürecini büyük oranda gerçekleştiren,

 •  sarayda özel bir kütüphane oluşturan


yönetici aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ebu Cafer el-Mansur
Soru Açıklaması
9.
Endülüs Emevileri sonrasında spanya Yarımadası Müslümanlarla Hristiyanlar arasında sıkı bir hâkimiyet mücadelesine sahne oldu. Bu mücadelede iktidar kısa aralıklarla sürekli el değiştirdi. Bu durum farklı şehirlerde kümelenmiş etnik çeşitlilikle birleşince bölgenin istikrarsızlaşmasına yol açtı. İstikrarsızlığın zirve yaptığı bir ortamda Muhammed b. Tumert’in etrafında toplanan Berberiler, siyasi otoriteye karşı Mağrib merkezli bir tepki hareketi başlattılar. Bir taraftan toplumdaki ahlaksızlığa cephe alırken, bir taraftan da Kur’an ve Sünnet’e dönmeyi savundular. Muhammed b. Tumert’in mehdilik talebiyle öne çıktığı bu hareket, daha sonra Endülüs coğrafyasına bir asrı geçen bir süre hâkim olan bir devletin de çekirdeğini oluşturdu.

Bu devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Muvahhidler
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi İsrailiyatın, tefsir literatürüne girmesinin sebepleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "C" İslamiyet’i, Yahudilik ve Hristiyanlıktan üstün gösterme çabası
Soru Açıklaması
11.
Kur’an-ı Kerim’de açıkça ismi anılmayan ya da kime veya neye delalet ettiği kapalı olan bazı ifadeler ve kullanımlar yer almaktadır. İsm-i işaret, ism-i mevsul ve zamirler bunun en belirgin örneklerini oluşturmaktadır. Müfessirlerin, bunların kime-neye tekabül ettiklerini tespit etmeye çalışmaları müstakil bir Kur’an ilminin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Bu ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mübhematü’l-Kur'an
Soru Açıklaması
12.
Cezayirli alim Muhammed b. Yusuf Ettafeyyiş'in farklı konularda pek çok eseri olmakla birlikte Himyanu’z-Zad ila Dari’l-Me’ad isimli tefsiri bunların en meşhurudur. O, bu eserinde imanın tasdik, ikrar ve amelden meydana geldiğini ve amelin imanın vazgeçilmez bir cüzü olduğunu, büyük günah işleyenlerin cehennemde ebedi kalacaklarını, tövbe etmeden ölen kimselerin affedilmeyeceğini ve şefaate de uğramayacaklarını savunmuş; Hz. Ali’nin imametine dair ileri sürülen delilleri de reddetmiştir.

Parçadan hareketle bu eserin aşağıdaki tefsir türlerinden hangisine ait olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Mezhebî
Soru Açıklaması
13.
Hariciler, hilafet konusunda kendilerine özgü bir anlayışa sahiptir. Onlara göre halifelik adil, âlim ve zahid olması kaydıyla hür yahut köle her Müslümanın hakkıdır. Ayrıca halife, Müslümanlar arasında yapılan adil bir seçimle iş başına gelmiş olsa bile, doğru yoldan ayrılması hâlinde azledilir.

Bu parçadan Haricilerin hilafet anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "C" Halife, şura ile ülkeyi yönetmelidir.
Soru Açıklaması
14.
Bazı ayetlerde insanın ilahi emirleri yerine getirme gücüne sahip kılındığına ve bunu gerçekleştirmek için gücünü sarfetmesi gerektiğine değinilmiş, bazılarında ise onun her işi yapma, özellikle de beşeri sınırları aşan fiilleri icra etme gücünün bulunmadığına işaret edilmiştir.

Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisine dikkat çekilmiştir?
Doğru Cevap: "A" İstitaat
Soru Açıklaması
15.
İnsan, içerisinde hem iyilik hem de kötülük olan bir hayat ortamında bulunmaktadır. O her iki tarafa da yönelebilme potansiyeline sahip bir varlık olarak yaratılmıştır. Ancak bu ikisi arasında öylece bırakılmamış, Allah tarafından akıl ve özgür irade ile desteklenmiştir. Sorumluluk tam bu noktada
başlamaktadır. O iradesiyle aklının buluştuğu noktada bir tercihte bulunacak ve bu tercih sayesinde sorumluluğa ortak olup neticesine katlanacaktır. Nitekim bu husus Kuran-ı Kerim’de şu şekilde ifade edilir: “(Doğrusu) size Rabbiniz tarafından basiretler (idrak kabiliyeti) verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendine, kim de kör olursa zararı kendinedir.” (En’am 6:104).

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" İnsan her yaptığını sorumluluk bilinciyle gerçekleştirmelidir.
Soru Açıklaması
16.
XIX. ve XX. yüzyıllarda, İngilizlerin hâkim olduğu Hint-Pakistan bölgesi daha da istikrarsızlaşmış, farklı saiklerden beslenen çok sayıda reform hareketi ortaya çıkmıştır. 1941’de Seyyid Ebu’l-Ala el-Mevdudi tarafından Pencap’ta kurulan dinî hareket bunun en dikkat çekenlerindendir. Hareketin yaklaşımına göre, İslam yalnızca Allah ile insan arasına hapsedilebilecek bireysel bir olgu değildir; yanı sıra sosyal, ekonomik ve siyasi hayatta da karşılığının olması gerekir. Bu ise İslam’a, kendine ait bir dünya görüşü olan ve bir hayat düzeni ortaya koyan bir din olarak bakmayı gerektirir.

Bu parçada bahsedilen dinî hareket aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cemaat-i İslami
Soru Açıklaması
17.
Şii gruplar içerisinde;

 • Fatımi veziri Hamza b. Ali tarafından kurulmuş olan,

 •  mezhebin sırlarının ifşa edilmesini en büyük günahlardan gören,

 •  mezhep dışı evlilikleri kadına da erkeğe de yasaklayan,

 •  müntesiplerini dine bağlılık derecelerine göre ukkâl ve cuhhâl olarak iki gruba ayıran


mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dürzilik
Soru Açıklaması
18.
Amerika'dan yeni dönmüş bir kimse;

 •  Joseph Smith tarafından kurulmuş olan,

 •  Utah eyaletini, vaad edilmiş topraklar olarak gören ve orada Tanrı’nın krallığını tesis etmeye çalışan,

 •  alkol, sigara hatta kafeinli içeceklerden uzak durmaları ile tanınan


bir Hristiyan topluluğun varlığından söz ettiğinde aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Mormonlar
Soru Açıklaması
19.
Konfüçyanizm’de varlığın başlangıcında umumi bir kaos olduğu düşünülmüş, evrenin yaratılışı ise bu kaos içerisindeki iki asıl doğurucu ilkeye dayandırılmıştır. ‘Yin’ ve ‘Yang’ adı verilen bu iki ilkenin birbirlerine karşılıklı tesir ederek önce elementleri, sonra da evreni meydana getirdiği varsayılmıştır.

Buna benzer bir düşünce aşağıdaki dinlerin hangisinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" Taoizm
Soru Açıklaması
20.
İslam’da, insandaki korku duyma ve ümit besleme hâlinin dengede tutulmasına önem verilmiştir. Bu nedenle bir din görevlisi cemaate hitap ederken, cemaati ne sadece dinin iyi, doğru, güzel ve faziletli
kabul ettiği şeylere özendirip teşvik etmeli, ne de dinin kötü, yanlış ve günah olarak nitelendirdiği söz ve
davranışlardan sakındırmakla yetinmelidir. Aksine ikisi arasında bir denge gözetmelidir

 

Parçada anlatılan bu durum, İslam geleneğinde aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisiyle ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Terğib - Terhib
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

deze site

DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye