2016 DHBT 2 Lisans Soruları

sefadmin
Haziran 6, 2016
2016 DHBT 2 Lisans Soruları
www.dhbt.gen.tr
1.
İslam hukukunda kişinin;

  •  iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ana hatlarıyla ayırabildiği,

  •  nakıs eda ehliyetine sahip olduğu,

  •  sadece menfaatine olan akitlerin doğrudan geçerli olduğu


dönem aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılır?
Doğru Cevap: "A" Temyiz
Soru Açıklaması
2.
Hicri II. ve III. yüzyıl, fıkıh mezheplerinin oluşumu ve sistemleşmesi bakımından en önemli zaman dilimidir. Bu süreçte içtihat metotları açısından kendilerine özgü görüşleri bulunması itibariyle müstakil birer müçtehit olarak kabul edilen çok sayıda fıkıh imamı yetişmiş, bunlar etrafında oluşan kümeleşmeler sonucunda ise birçok fıkıh mezhebi ortaya çıkmıştır. Ancak bu mezheplerin çoğu, müntesiplerinin kalmaması, resmî otoriteler tarafından destek görmemeleri veya kendilerine yakın diğer mezhepler içerisinde eriyip gitmeleri nedeniyle zamanla ortadan kaybolmuş ve günümüze ulaşma imkânı bulamamıştır.

Aşağıdaki mezheplerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "E" Caferiyye
Soru Açıklaması
3.
İslam miras hukukunda eş, anne, baba, dede, kız ve kız kardeş gibi birinci derecede yakın hısımlara mirastan belirli paylar verilerek bu kişilerin mirasçılıkları korunmak istenmiştir.

Terikede hisseleri belirli olan birinci derecedeki bu yakınlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Ashab-ı feraiz
Soru Açıklaması
4.
Tasnif dönemi hadis eserlerinden;

*hasen teriminin sıklıkla kullanıldığı,

* sünen kategorisinde yer almakla birlikte cami olarak da bilinen,

* kütüb-i sitte kapsamında yer alaneser aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Tirmizi
Soru Açıklaması
5.
Güvenilir tek ravinin rivayet ettiği bir hadis ile kendisinden zabt veya sayı fazlalığı sebebiyle üstün olan raviler tarafından rivayet edilen bir hadis arasında bazen ihtilaf söz konusu olabilmektedir. Hadis âlimleri, bu türden durumlarda tek raviden gelen rivayeti terk edip diğerini tercih etmişlerdir.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Şâz - mahfuz
Soru Açıklaması
6.
Kerem, Buhari’nin el-Camiu’s-Sahih isimli eserini baştan sona okumaya başlamıştı. Hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek istediği hadisler için ise şerhlerine müracaat ediyordu.

Aşağıdakilerden hangisinin Kerem’in müracaat ettiği eserler arasında yer alması beklenmez?
Doğru Cevap: "B" Suyuti - Tenviru’l-Havalik
Soru Açıklaması
7.
Hz. Ömer dönemindeki Nihavend Savaşı ile ilgili,

I. Arap-Fars mücadelesinin dönüm noktasıdır.

II. Sasanilere karşı kazanılan ilk zaferdir.

III. Sasaniler Müslümanlara karşı bir daha toparlanamamıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
8.
Abbasiler döneminde Bağdat’ta kurulan Beytü’l-Hikme, kısa sürede dönemin önemli ilim merkezi hâline gelmiştir. Burada ağırlıklı olarak riyazi ilimler alanında çalışmalar gerçekleştirilmiş, bu çerçevede önemli pek çok eser Arapça’ya tercüme edilmiştir. Çok sayıda kitabın yer aldığı büyük bir kütüphaneyi de ihtiva etmesi, Beytü’l-Hikme’nin uzunca bir süre cazibe merkezi olmasını sağlamıştır.

 

Bu merkez, aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" Memun
Soru Açıklaması
9.
Emevi hanedanından;
* Fedek arazisini ehlibeyte iade eden,
* mevaliye yönelik haksız uygulamalara son veren,
* toplumsal barışı yeniden tesis eden

 

yönetici aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ömer b. Abdülaziz
Soru Açıklaması
10.
Kur’an-ı Kerim’de bazı kelimeler kök anlamıyla da ilişkili olarak, yer aldığı bağlama göre farklı anlamlarda kullanılmıştır. Örneğin, “dalâlet” kelimesi birçok yerde “sapkınlık, Allah’ı inkâr etme, ayetleri ve iman esaslarını yalanlama” gibi anlamlara gelirken; Duha Suresi’nde Hz. Muhammed’in vahiy öncesi durumuna işaret ederek “yolunu kaybetme” anlamında kullanılmıştır.

 

Bu türden anlam farklılıklarını inceleyen Kur’an ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Vücuh ve nezair
Soru Açıklaması
 
11.
Sebeb-i nüzul, Hz. Muhammed’in peygamberlik döneminde vuku bulan ve Kur’an-ı Kerim’in bir veya birkaç ayetinin yahut bir suresinin inmesine vesile olan olay ya da olguyu ifade etmek üzere kullanılan bir tabirdir. Bu husus, ancak ayetin iniş hadisesine şahit olmuş ve buna sebep olan durumu tespit etmiş kişilerin rivayetiyle bilinebilir. Bir ayetin nüzul sebebini bilmenin tefsir ilminde çok önemli faydaları vardır.

 

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ayette ifade edilen hükmün nüzul sebebiyle sınırlanması
Soru Açıklaması
12.
Ebu Mansur el-Maturidi’nin Tevilatü’l-Kur’an adlı tefsiriyle ilgili olarak,

I. Dirayet türü tefsirler arasında yer alır.
II. Sadece ahkâm ayetlerinin tefsirini içerir.
III. Gaybi konularda mecazi anlatımlara yer verir.

 

yargılarından hangileri doğrudur?

 
Doğru Cevap: "E" I ve III
Soru Açıklaması
13.
İbn Teymiye Muvafakatü Sahihi’l-Menkul li Sarihi’l-Makul adlı eserinde, Mutezile kelamcıları tarafından geliştirilen ve sonra külli bir prensip hâline dönüştürülen, akıl ile naklin çatışması durumunda aklın esas alınarak naklin tevil edilmesi fikrine karşı çıkmıştır.

 

İbn Teymiye’nin aşağıdakilerden hangisiyle ilgili görüşlerinde bu yaklaşımı belirgindir?
Doğru Cevap: "A" Haberi sıfatların mahiyeti
Soru Açıklaması
14.
Kelam ilminde Allah’ın birliğini temellendirmek
amacıyla geliştirilen “temânu” delili aşağıdaki
ayetlerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
Doğru Cevap: "B" “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti.” (Enbiya, 21:22).
Soru Açıklaması
15.
Uluhiyet ve nübüvvet iddiasında bulunan bazı kimseler, bu iddialarını kanıtlamak için kimi uygulamalara başvururlar. Aslında amaçları olağanüstü bir şey ortaya koymaktır; ne var ki yaptıkları ellerine yüzlerine bulaşır ve amaçladıkları şeyin tam tersi bir durum ortaya çıkar. Hz. Muhammed döneminde peygamberlik iddiasında bulunan Müseylimetü’l-Kezzab’ın başına gelenler bu minvaldedir. Tek gözü kör birisini iyileştirip bunu da  mucize olarak göstermek isteyen Müseylime, onu sağlam gözünden de eder. Böylelikle kendi eliyle peygamberlik iddiasını çürütmüş olur.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisi ele alınmaktadır?
Doğru Cevap: "E" İhanet
Soru Açıklaması
16.
Şii mezhepler içerisinde;

* on iki imama inanmayı dinin rüknü olarak gören,

* tevhit ve adalet konularında Mutezile’nin görüşlerini benimseyen,

* imamın nas ve tayin ile belirlendiğini savunan,

* günümüzde İran’ın resmî mezhebi konumunda bulunan

 

ekol aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İmamilik
Soru Açıklaması
17.
İslam mezhepleri içerisinde;

 

* Adeviyye tarikatına dayanan,

* Kuzey Irak’ta bulunan Laleş’i dinî merkez olarak gören,

* Mushaf-ı Reş’i kutsal metin olarak kabul eden

ekol aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yezidilik
Soru Açıklaması
18.
Protestanlığın kurucusu kabul edilen Martin Luther, iman ve tövbenin kişi ile Tanrı arasında gerçekleşeceğine inanmıştır. Bu yüzden papalığın ve kilisenin günahları bağışlama yetkisinin bulunmadığını savunmuş, kurtuluşun tek kaynağı olarak Kutsal Kitap’a vurgu yapmıştır. İbadetlerin her ülkenin kendi dilinde yapılabileceğini ileri süren Luther, bundan hareketle İncil’i ilk defa Almancaya çevirmiştir. Luther’in başlattığı bu reform hareketi, ilerleyen süreçte farklı ülkelerde yankı bulmuş ve hâlen Protestanlık altında sınıflandırılan çok sayıda dinî akımın ortaya çıkmasına yol açmıştır.

 

Aşağıdakilerin hangisi bu akımlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Cizvitler
Soru Açıklaması
19.
MÖ 1500’lü yıllara dayandırılan Hindu kutsal metinleri, kendi içinde asıl ve tamamlayıcı metinler olmak üzere iki kısımda ele alınır. Bunlardan, tabiatüstü güçler tarafından Hindu azizlerine vahyedildiğine inanılan asıl metinlerde, genel olarak ilahiler, dualar, yaşayış kuralları ve büyü gibi konular yer alır.

Bu metinler aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Vedalar
Soru Açıklaması
20.
Bir din görevlisi Ramazan Bayramı’ndan önce cami cemaatinden birkaç kişiyle birlikte yetiştirme yurdunda kalan çocukları ziyaret etmiş ve önceden hazırlanmış hediye paketlerini onlara takdim etmiştir. Ancak çocuklardan birinin şu sözü din görevlisinin bakış açısını tümden değiştirmiştir: “Biz oyuncak değil, sevgi ve ilgi istiyoruz.”

Bu din görevlisinin sonraki ziyaretlerinde aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?
Doğru Cevap: "B" Bilimsel bilgiyi merkeze almak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye