2014 DHBT 2 Ortaöğretim Soruları

sefadmin
Ekim 11, 2014
2014 DHBT 2 Ortaöğretim Soruları
www.dhbt.gen.tr
1.
Aşağıdakilerden hangisi Mekki surelerin genel
özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" İbadetlerle ilgili ayrıntılı hükümler içermesi
Soru Açıklaması
2.
Rivayet tefsirleri, ilk bakışta müelliflerinden bağımsız denebilecek ölçüde nesnellik görüntüsü verirler. Çünkü bu eserlerin müellifleri çoğunlukla Hz. Peygamber, sahabe ve tabiûna nispet edilen görüşleri aktarırlar. Fakat rivayete dayalı görüşleri ve yorumları gelişigüzel aktarmak yerine bunları, senet ve muhteva açısından seçmeye ve değerlendirmeye tabi tutarlar.

 

Bu parçada rivayet tefsirleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Dirayet tefsiri olma özeliğini de içinde barındırır.
Soru Açıklaması
3.
Hz. Aişe’nin şöyle söylediği nakledilmiştir: “Kur’an’ın ilk inen sureleri cennet ve cehennemi konu edinmiştir. İnsanlar içki ve zararları konusunda bilinç sahibi oldukları zaman ise helal ve haram ayetleri nazil olmuştur. Eğer en başta, ‘İçki içmeyin.’ yasağıyla ilgili hüküm inseydi insanlar, ‘Biz asla içkiyi bırakmayız.’ derlerdi. Yine ilk önce ‘Zina etmeyin.’ yasağı inmiş olsaydı insanlar, ‘Biz zinayı terk etmeyiz.’ derlerdi.”

Hz. Aişe bu sözleriyle aşağıdaki kavramlardan hangisine işaret etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Teşrî ve tedric
Soru Açıklaması
4.
Abbasi halifesi Harun Reşid, hukuki hayatta içtihat hürriyetinin ortaya çıkardığı kaosu gidermek, hukuk güvenliğini sağlamak amacıyla yargı teşkilatını (kâdı’l-kudatlık) ihdas etmiş ve bu kurumun başına da Ebu Hanife’nin talebelerinden birini getirmiştir.

Ebu Hanife’nin bu talebesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ebu Yusuf Yakup b. İbrahim
Soru Açıklaması
5.
Fıkıh Usulü terimi olarak istishab, daha önce varlığı bilinen bir durumun, aksine delil bulunmadıkça varlığını koruduğuna hükmetmektir. Mesela bir kimse başka birisinde alacağı olduğunu iddia eder fakat bunu ispat edemezse davalının borçlu olmadığına hükmedilir.

Bu durum aşağıdaki Mecelle maddelerinin hangisinde karşılık bulmuştur?
Doğru Cevap: "E" Berâet-i zimmet asıldır.
Soru Açıklaması
6.
Ebu Hanife vakfın ebedi olmasını yerleşik bir kural olarak benimsemiş ve sadece gayrimenkul malların vakfedilebileceğini ileri sürmüştür. Öğrencisi Muhammed b. Hasan eş-Şeybani ise insanların kitap, tabak ve benzeri şeylerin vakfını örf hâline getirmelerinden hareketle vakfın hedeflerinin bu yolla da gerçekleştiğine kanaat getirmiş ve menkul malların da vakfedilebileceğine hükmetmiştir.

Muhammed b. Hasan eş-Şeybani’nin bu yaklaşımı aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
Doğru Cevap: "B" İstihsan
Soru Açıklaması
7.
Bazı hadis metinlerinde anlamı kapalı birtakım kelime, kavram, deyim vb. ifadeler yer alabilmektedir. Bu durum daha çok söz konusu ifadelerin az kullanılmasından, Arapçadaki lehçe farklılığından veya daha sonraki dönemlerde hadislerle ilgilenenlerin dile hâkimiyetinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

Bu tür problemlerle ilgilenen hadis ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Garibu’l-hadis
Soru Açıklaması
8.
Hadis âlimleri, hadisleri daha iyi değerlendirebilmek için senet veya metinde yer alan en küçük bir farklılığı bile göz önünde bulundurmuşlar ve bu türden bir farklılık ihtiva eden her rivayeti ayrı bir hadis saymışlardır.

Bu durumun hadislerle ilgili aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Gerçek sayılarını tespitte zorluk yaşanması
Soru Açıklaması
9.
Nevevi; kendisinden önceki âlimler tarafından tasnif edilmiş olan eserlerin, uzun senetli ve tekrar türünden rivayetler ihtiva etmesi nedeniyle gereğinden fazla hacimli hâle geldiğini belirtmekte, insanların hadislere ilgisinin azalmasını bununla ilişkilendirmektedir. O, senet bilgilerini hazfedip hadislerin sıhhat dereceleriyle ilgili bilgiler vermekle yetindiği eserlerini, aslında insanların hadislerden yararlanabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla kaleme almıştır.

Nevevi’nin aşağıdaki eserlerinden hangisinde bu durum belirgindir?
Doğru Cevap: "A" Riyazu’s-salihin
Soru Açıklaması
10.
Hz. Peygamber’in fiziki ve ruhi özelliklerini, ibadet ve yaşayışını, giyim ve kuşam tarzını ihtiva eden rivayetler, cami türü hadis kitaplarını meydana getiren sekiz ana konudan biri olarak kabul edilmiş, ayrıca bu konuları içeren müstakil bir hadis edebiyatı gelişmiştir.

Bu türden rivayetler esas alınarak oluşturulan eserler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Şemail
Soru Açıklaması
11.
Allah’ın bilmesi, güç yetirmesi, görmesi, işitmesi ve konuşması gibi sıfatlarının beşeri niteliklerle ilişkilendirilerek açıklanması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Teşbih
Soru Açıklaması
12.
Büyük günah işleyenlerin durumları hakkında fikir beyan etmemek ve bunu Allah’a havale etmek irca, bunu benimseyenler ise Mürcii olarak nitelenmiştir. İslam toplumu içerisinde ortaya çıkan siyasi çekişmelere cephe alan ve bunlar karşısında birliğe vurgu yapan irca anlayışı, sonraki süreçte daha da genişleyerek iman konusu özelinde itikadi bir farklılaşmaya dönüşmüş ve genellikle yeni Müslüman olanlar arasında yayılmıştır.

Yeni Müslüman olanların irca anlayışına yönelik ilgisi, Mürcie’nin aşağıdaki görüşlerinden hangisiyle ilişkilendirilemez?
Doğru Cevap: "E" İmanda istisna söz konusu değildir.
Soru Açıklaması
13.
“Allah’ın eli onların elleri üzerindedir.” (Fetih, 48: 10)  ayetindeki “Allah’ın eli” ifadesinin;

  • olduğu gibi anlaşılması gerektiğini,

  •  anlamının sadece Allah tarafından bilinebileceğini,

  •  mahiyeti üzerinde düşünmenin doğru olmadığını


savunan bir kimsenin aşağıdakilerden hangisine mensup olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Ashabu’l-hadis
Soru Açıklaması
14.
Hz. Peygamber, her sefer dönüşünde önce mescide girip iki rekât namaz kılar, ardından da sefere
katılmayanların mazeretlerini dinlerdi. Yine bir sefer dönüşü bunu tekrarladı. Gazveye katılmayan seksen kadar kişi Mescid-i Nebevi’ye gelerek katılamama gerekçelerini anlattılar. Ancak Ensar’dan Kab b. Malik, Mürare b. Rebi ve Hilal b. Ümeyye herhangi bir mazeret olmaksızın sefere katılmadıklarını belirttiler. Hz. Peygamber bu üç sahabiye toplumdan tecrit cezası verdi ve en yakınları dâhil hiçbir Müslümanın onlarla konuşmamasını emretti. Elli gün süren bu tecrit sonunda bu üç sahabinin affedildiklerini bildiren ayet nazil oldu ve tecrit cezaları kaldırıldı.

Bu parçada anlatılan olay aşağıdakilerin hangisinden sonra yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Tebük
Soru Açıklaması
15.
Emeviler Dönemi’nde başlayan tercüme hareketi, Abbasilerin ilk dönemlerinde kurumsal bir kimlik kazanmış ve daha da hızlanmıştır. Bu amaçla kurulan bir merkez, ilk dönemlerde bir tercüme bürosu ve kütüphane olarak kullanılmış, sonraki süreçte ise ağırlıklı olarak müspet ilimlerin araştırıldığı bir eğitim kurumuna dönüştürülmüştür.

Bu merkez aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Beytü'l-hikme
Soru Açıklaması
16.
İslam tarihinde fethedilen topraklarda Müslüman olmayı kabul etmeyip kendi dinlerinde kalmayı tercih edenlerden cizye ödemeleri istenmiştir. Bu kimseler, cizye ödemeyi kabul ettikleri takdirde devletin tebaası sayılır; onların canları, malları, ırzları ve dinleri de devletin koruması altına alınırdı.

Bu kimseleri tanımlamak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Zımmi
Soru Açıklaması
17.
Hinduizm’de “Ne ekersen onu biçersin.” anlayışının kavramsal karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Karma
Soru Açıklaması
18.
Allah’ın, zatından ayrı sıfatları yoktur.

  •  Kur’an’da bildirilen haberî sıfatlar tevil edilmelidir.

  • Allah, va’dinden de vaidinden de dönmez.

  •  İnsan, kendi fiillerinin yaratıcısıdır.


Bu görüşleri savunan itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mutezile
Soru Açıklaması
19.
Kur’an okuyan mümin, kokusu ve tadı güzel turunç gibidir. Kur’an okumayan mümin; tadı güzel, fakat kokusu olmayan hurma gibidir. Kur’an okuyan münafık, kokusu güzel fakat tadı acı reyhane otu gibidir. Kur’an okumayan münafık ise kokusu olmadığı gibi tadı da acı olan Ebu Cehil karpuzu gibidir.

Bu hadis, aşağıdaki hitabet türlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
Doğru Cevap: "A" Mesel
Soru Açıklaması
20.
Cami içi din hizmetlerinden sayılan vaaz ve hutbe, planlamasından sunumuna kadar özen isteyen
etkinliklerdendir. Bu sürecin belki de en önemli kısmı konu seçimidir. Zira konu seçimi, vaazın veya hutbenin genel akışına ve sunum şekline yön vermektedir. Bundan dolayı bir din görevlisinin pek çok konu içerisinden bir tanesinde karar kılma sürecinde gözetmesi gereken kimi hususlar söz konusudur.

Aşağıdakilerden hangisi bu hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Konunun özgün ve farklı oluşu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye