2014 DHBT 2 Önlisans Soruları

sefadmin
Ekim 11, 2014
2014 DHBT 2 Önlisans Soruları - Cevapları
www.dhbt.gen.tr
1.
Kur’an’ın doğru anlaşılması amacıyla oluşturulan Ulumu’l-Kur’an’ın önemli bir kısmı lafız-anlam ilişkisini tespit etmeye yöneliktir.

Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "D" Mücmel ve mübeyyen
Soru Açıklaması
2.
Sahabe herhangi bir meseleyle karşılaştığında Hz. Muhammed’e başvurarak çözüme kavuşturabiliyordu. Ancak İslam coğrafyasının genişlemesiyle birlikte yeni hadiselerin, felsefi fikirlerin ve mezheplerin ortaya çıkması ayetlerin yorumlanmasını gerektirmiştir. Böylelikle Kur’an yorumunda rivayet kaynakları yanında rey ve içtihada da yer verilmiştir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Dirayet tefsiri
Soru Açıklaması
3.
Vahyedilen ayetlerin Kur'an'ın hangi suresinde ve surenin neresinde yer alacağı husus Cebreail'in bildirmesi sonucunda Hz. Muhammed tarafından belirlenmiştir.

Ayetlerin tertibiyle ilgili durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Tevkifî
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "B" Kavaid
Soru Açıklaması
Birbirinden farklı meseleler bağlamında verilmiş hükümlerden yola çıkılarak genelgeçer usul ilkeleri belirlemeye yönelik çabalar, Fıkıh ilminde ayrı bir
literatür oluşmasına yol açmıştır.

Bu literatür aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmektedir?
5.
Hz. Peygamber'in vefatı sırasında Kur’an-ı Kerim henüz kitap hâline getirilmemişti. Hz. Ebu Bekir’in halifeliği döneminde gerçekleşen Yemame Savaşı’nda çok sayıda Kur’an hafızı şehit düştü. Bu durum Müslümanlar arasında endişeye neden oldu ve dağınık hâldeki Kur’an ayetlerinin tek bir mushafta toplanması düşüncesi gündeme geldi. Hakkında emredici ve yasaklayıcı bir delil olmamasına rağmen İslam’ın genel yararının bu işi gerekli kıldığına kanaat getirildi. Hz. Ebu Bekir’in talimatıyla oluşturulan bir heyet tarafından Kur’an ayetleri bir mushafta toplandı.

Parçadaki bu uygulama aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "E" Mesalih-i Mürsele
Soru Açıklaması
6.
İslam Aile Hukuku’na göre, evlenecek taraflar arasında şeri açıdan evlenmeye engel herhangi bir durumun bulunmaması gerekir. Bu mânilerden bazıları sürekli bazıları ise geçici olarak evliliği engeller.

Aşağıdakilerden hangisi tarafların evlenmesine sürekli engel teşkil eden durumlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Tarafların usulden veya furudan olması
Soru Açıklaması
7.
Sahabe asrından itibaren hadislerin nasıl öğrenileceği ve nakledileceğiyle ilgili bazı yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan biri de hadislerin yazılı olduğu metinleri hocanın talebeye elden vermesi ve kendisinden rivayette bulunmasına izin verdiğini söylemesidir.

Bu yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İnba
Soru Açıklaması
8.
Hadisin son ravisi ile Hz. Peygamber arasındaki ravi sayısının az olması önemlidir. Çünkü sayı arttıkça hata ihtimalide artar. Bu yüzden muhaddisler, aynı metin birkaç isnadından ilk kaynağa, diğerlerine oranla daha az ravi ile ulaşanını tercih etmişlerdir.

Bu isnad türü aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" Âli
Soru Açıklaması
9.
Hadislerin Arapça dil kuralları ve şeri hükümler dikkate alınarak açıklanması şeklinde meydana gelen eserlere şerh denir.

Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde oluşturulan eserlerdendir?
Doğru Cevap: "D" Gümüşhanevi - Ramuzu’l-ehadis
Soru Açıklaması
10.
Hadis kitapları çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda farklı yöntemlere göre tertip edilmiştir. Hadislerin konularına veya sıhhat derecelerine bakılmaksızın sadece sahabe adlarına göre sıralandığı müsnedler bunlardan biridir. Bu tertipte sahabilerin İslam’a girişteki öncelikleri, soylarının asaleti veya mensup oldukları kabileler esas alınabildiği gibi sadece isimlerine göre de alfabetik bir sıralama yapılabilmektedir.

Bu eserlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Hangi sahabilerin sahih veya zayıf rivayette bulunduğunu bilmeyi sağlar.
Soru Açıklaması
11.
İslam kültüründe ilimler; ele aldıkları konulara, kullandıkları yöntemlere ve temel aldıkları kaynaklara göre tasnif edilmiştir. Bu bağlamda Kelam’a, İslam ilimleri arasında merkezî bir konum atfedilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Kur’an-ı Kerim dışında başka kaynağa müracaat etmemesi
Soru Açıklaması
12.
Amel imandan bir cüzdür.” diyen bir kimsenin aşağıdaki görüşlerden hangisini benimsemesi beklenemez?
Doğru Cevap: "E" İman; kalbin tasdiki, dilin ikrarıdır.
Soru Açıklaması
13.
Eşariliğe göre iyiliği ve kötülüğü belirleme yetkisi bütünüyle Allah’a aittir. İnsan aklının, dini bağlayıcılık açısından bir şeyin iyi veya kötü olmasında herhangi bir fonksiyonu yoktur. Akıl bu noktada vahye gereksinim duyar, dolayısıyla kendilerine vahiy gelmemiş olan toplumların dinî açıdan sorumlu oldukları söylenemez.

Aşağıdaki yargılardan hangisi Eşarilerin bu yaklaşımıyla örtüşmemektedir?
Doğru Cevap: "C" Allah'ın emretmesi ve yasaklaması, bir şeyin iyi veya kötü olmasına bağlıdır.
Soru Açıklaması
14.
Hz. Muhammed’in vefatı öncesinde ve sonrasında Arap yarımadasının çeşitli bölgelerinde bazı kimseler peygamberlik iddiasında bulundular; onun vefatı sonrasında oluşan belirsizlik ortamında bunların iddiaları bir isyan hareketine dönüştü. Yalancı peygamberler olarak bilinen bu kimselerin Arap yarımadasında yol açtığı tehlike, Hz. Ebu Bekir’in kararlı tutumu sayesinde
ortadan kaldırılabildi.

Aşağıdakilerden hangisi bu kimseler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Şurahbil b. Hasene
Soru Açıklaması
15.
Ganimet mallarının dağıtım esasları, Enfâl suresinin 41. ayetinde belirlenmiştir. Buna göre savaşın bitmesinden sonra devlet başkanı veya yetkili kıldığı kumandan; önce her askere öldürdüğü düşmanın silah, at vb. mallarını, sonra da üstün başarı gösterenlere savaş öncesi vadettiklerini verirdi. Geriye kalan malları beş eşit hisseye ayırarak bunun beşte dördünü savaşanlara, beşte birini de hak sahiplerine verilmek üzere beytülmale gönderirdi.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Humus
Soru Açıklaması
16.
Mensubu olduğu dinî düşünceyi yaymaya veya bir kimseyi bir dine kazandırmaya çalışan kişiye misyoner, bu faaliyete ise misyonerlik denir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu yönde bir faaliyet söz konusu değildir?
Doğru Cevap: "C" Yahudilik
Soru Açıklaması
17.
Nusayrilikte; erkek çocuk, ergenlik yaşına geldiğinde babası tarafından mezhebin sırları ile erkânlarını öğretmesi ve mezhebe girişine aracılık etmesi için bir din büyüğüne götürülür. Bu kimse, belirli bir süre çocuğa rehberlik ederek onu iyice tanır ve sanki aralarında kan bağı varmışçasına onun manevi babası olur.

Bu uygulama aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Amcalık
Soru Açıklaması
18.
Siyasi iktidar mücadelelerinin sosyal bunalımlara yol açtığı toplumlarda, mevcut meseleleri çözecek beşer üstü özelliklere sahip bir kurtarıcı beklentisi yaygındır. Bazı mezheplerin ortaya çıkışının temelini oluşturan bu beklenti, İslam kültüründe mehdi veya mehdilik kavramlarıyla ifade edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda bu düşünce belirleyici değildir?
Doğru Cevap: "E" Vehhabilik
Soru Açıklaması
19.
Bir din görevlisinin misyonu sadece kendisiyle sınırlı değildir. Toplum nazarında o, hem bağlı bulunduğu Diyanet İşleri Başkanlığı hem de İslam adına hareket ediyor kabul edilir. Bu yüzden ona yönelik en küçük bir eleştirinin, onu aşan geniş bir etki alanına sahip olduğunu unutmamak gerekir.

Bu parçada din görevlisinin hangi yönüne dikkat çekilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Temsil
Soru Açıklaması
20.
Aile içi şiddetli geçimsizlik yaşayan bir kadın, Aile İrşad Bürosuna müracaat etmiş ve yaşadıklarını buradaki din görevlisine anlatmıştır.

Bu kadınla konuşan din görevlisinin aşağıdaki tutumlardan hangisini sergilemesi beklenmez?
Doğru Cevap: "D" Aktif tartışma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye