2014 KPSS DHBT 1 Sınavı

sefadmin
Haziran 3, 2014
2014 DHBT 1
www.dhbt.gen.tr
1.
Yüce Allah zamanın dışında ve ötesinde bir varlıktır. Bu sebeple ne kadar geriye gidilirse gidilsin O’nun var olmadığı bir zaman aralığı düşünülemez. Varlığının başlangıcı olmayanın sonu da yoktur. Bu nedenle ne kadar ileriye gidilirse gidilsin, Allah’ın olmayacağı bir son ve gelecek de varsayılamaz. Bu, başlangıcı ve sonu olmayan bir varlığın hiçbir sebebe ve yaratıcıya gereksinim duymayan zorunlu bir varlık olması esasına dayanır.

Bu parçada Yüce Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "B" Muhalefetun li’l-havadis
Soru Açıklaması
2.
Mucizeler, peygamber olduğunu ileri süren kimsenin doğruluğunu kanıtlamak için Yüce Allah tarafından gerçekleştirilen harikulade olaylardır. Mucizeler; idrak edilme biçimleri açısından hissî, haberî ve akli olmak üzere üçe ayrılmıştır. Bunlardan hissî olanları, insanların duyularına hitap eden olağanüstü tecrübelerdir. Tabiatla ilişkili oldukları için kevnî mucizeler olarak da nitelendirilmişlerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi hissî mucize olarak değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "E" Hz. Muhammed’in Mekke’nin fethini önceden bildirmesi
Soru Açıklaması
3.
Kur’an-ı Kerim’de

I. Cebrail (Cibril),
II. Mikail,
III. İsrafil,
IV. Azrail,
V. Kiramen Katibin

meleklerinden hangilerinin isimleri doğrudan yer
almamaktadır?
Doğru Cevap: "D" III ve IV
Soru Açıklaması
4.
Dinen veya hukuken meşru sayılan mazeret anlamına gelen özür teriminin fıkıhta en yaygın kullanıldığı konuların başında abdest gelir. Fıkıhta zorluğun
giderilmesi ilkesinden hareketle özür sahibi kişilerin ibadetlerini yerine getirebilmelerini kolaylaştırmak için özel hükümler konulmuş, normalde abdesti bozulmuş sayılması gereken bir kişinin abdestli olduğu kabul edilmiştir. Bu nedenle farz bir namaz vakti süresince devam eden, bundan sonra da her namaz vaktinde en az bir defa meydana gelen ve abdesti bozan bedeni rahatsızlıklar özür kapsamında değerlendirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu türden bir özür durumu değildir?
Doğru Cevap: "B" Lohusalık hali
Soru Açıklaması
5.
Hz. Peygamber, namazın şekil şartlarına riayet edilmesine özel bir önem vermiş ve bu çerçevede “Rükû ve secdelerinizi güzel yapınız.” buyurmuştur. Fıkıhçılar, namazın rükünlerinin yerli yerinde yapılmasına ta’dil-i erkân adını vermişlerdir.

Hanefilerde tercih edilen görüşe göre, bu uygulamanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Vacip
Soru Açıklaması
6.
İslam’da bir kişinin zekâtla mükellef olabilmesi için zekâta tabi olan malların bazı şartları taşıması gerekir.

Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Zekât niyetiyle biriktirilmiş olması
Soru Açıklaması
7.
Hac ibadetiyle yükümlü olmanın şartlarından birisi de kişinin mali ve bedenî imkânlarının hac yapmaya yeterli olmasıdır. Bu şart; hac yolculuğuna çıkacak kişinin hacca gidip gelinceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimlerini sağlayacak ölçüde bir zenginlik ile hac için yeterli zamana ve sıhhate sahip olması anlamına gelmektedir.

Bu şart aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "C" İstitaat
Soru Açıklaması
8.
“Allah’ın zâtı, sıfatları ve fiilleri itibarıyla her şeyden yüce ve üstün olduğu” manasına gelen “Allahu ekber” ifadesini söylemeye fıkıh dilinde “tekbir” adı verilir. Tekbir, ibadetin çeşidine ve yerine göre farklı isimlerle
adlandırılır.

Aşağıdakilerden hangisi bu adlandırmalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İrsal
Soru Açıklaması
9.
Farklı materyaller üzerinde kayıtlı bulunan Kur’an ayetlerinin Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde derlenip Mushaf hâline getirilmesi ve bu Mushaf’ın Hz. Osman Dönemi’nde çoğaltılması, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Cem ve İstinsah
Soru Açıklaması
10.
Bazı Kur’an ayetlerinde, bir cümlenin anlamının bittiğini ve başka bir cümleye geçildiğini belirtmek üzere kelimelerin üst kısmında durak işaretleri kullanılmıştır.

Bu işaretler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Secavend
Soru Açıklaması
11.
Doğru Cevap: "C" Medd-i Tabii
Soru Açıklaması
12.
Kur’an-ı Kerim, çeşitli ayetlerde farklı isimler ve sıfatlarla zikredilir. Bunların büyük bir kısmı Kur’an mesajının önemi ve işlevini vurgulamaya, diğer bir kısmı ise onun Allah katından indirilmiş bir vahiy olduğunu belirtmeye yöneliktir.

Aşağıdakilerden hangisi bu isimler ve sıfatlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Mesani
Soru Açıklaması
13.
Kur’an-ı Kerim, ilahi kaynaklı bir kitap olarak temelde dinî ve ahlaki mesajlar veren bir dil örgüsüne sahiptir. O, nüzul öncesinde belirli bir dilsel anlam ifade eden kelimeleri ve kavramları, kendi muhtevası içerisinde yeniden yoğurmuş, onlara dinî ve ahlaki bir içerik kazandırarak anlamlarını zenginleştirip genişletmiştir.

Buna göre “hasene” ve “seyyie” kelimeleri Kur’anî muhtevada aşağıdaki ikililerden hangisiyle ilişkilendirilemez?
Doğru Cevap: "E" Tağut - belam
Soru Açıklaması
14.
Toplumsal düzen ve hukuki konularla ilgili pek çok ayette Müslümanların marufa göre hareket etmeleri talep edilmiştir. Buradaki maruftan kasıt; dine, akla, toplumsal örfe, selim fıtrata ve sağduyuya uygun olan şeylerdir.

Buna göre Kur’an’la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Hukuki alanda tümden yeni bir düzen ve sistem kurma yoluna gitmiştir.
Soru Açıklaması
15.
İslam Öncesi Dönem’de Arap kabileleri arasında siyasi ve sosyal nedenlerle sık sık savaşlar olurdu. Ancak Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları; haram aylar olarak kabul edilir ve bu aylarda savaş yapılması hoş karşılanmazdı. Buna rağmen bu aylarda zaman zaman savaşlar söz konusu olmuştur.

Bu savaşlar aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Ficar
Soru Açıklaması
16.
Hz. Muhammed, Hicret’in sekizinci yılında Haris b. Umeyr el-Ezdi’yi İslam’a davet mektubunu ulaştırmak üzere Busra’ya gönderdi. Ancak Haris, mektubu ulaştıramadan Gassani emirlerinden Şurahbil b. Amr tarafından yakalanarak öldürüldü. Bunun üzerine Hz. Muhammed, Zeyd b. Harise komutasındaki bir orduyu bu bölgeye gönderdi. Müslümanlar, Hristiyan Arapların da dâhil olduğu büyük bir Bizans ordusuyla karşılaştı. Komutanlarını kaybetmelerine rağmen Halid b. Velid’in gayretleriyle Müslümanlar fazla zayiat vermeden Medine’ye dönmeyi başardılar.

Bu gelişmelerin yaşandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mûte
Soru Açıklaması
17.
Hz. Muhammed idari ve askerî işlerde genellikle ehliyeti esas alır, belli bir konuda bilgisi ve deneyimi bulunan kişilerin bu özelliklerinden istifade ederdi. Bununla birlikte bilgi ve deneyimlerin insanlar arasında kibir ve üstünlük oluşturmasına da asla izin vermezdi. Tecrübeli insanların bulunduğu bir ortamda deneyimi olmasa bile bir işi yapabileceğine inandığı kimselere imkân verirdi.

Aşağıdakilerden hangisinde bu türden bir durum söz konusudur?
Doğru Cevap: "D" Üsame b. Zeyd’i ordu komutanı olarak tayin etmesi
Soru Açıklaması
18.
İslam ahlak düşüncesinde insan; beden ve ruh arasındaki mücadeleye sıkışmış bir varlık olarak görülmüştür. Bu; aslında, insanın ahlaki mükemmelliğe ulaşmasını ve Allah’a yakınlaşmasını önleyen bedenî ve dünyevi tutkuların bağımlılığından kurtulması anlamında bir özgürlük mücadelesidir. Kuşeyrî’nin, hürriyeti Allah’a kayıtsız şartsız tam kulluk olarak tanımlaması temelde bununla ilişkilidir.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Hürriyet, ahlakın hareket noktası değil nihai gayesidir
Soru Açıklaması
19.
Mevlânâ, kişiliğin ahlaki gelişimi açısından akla önem atfetmekle birlikte, aklın değer koyucu olduğu ve hakikati kendi başına kavrayabileceği yönündeki
iddialara karşı çıkar. Ona göre akıl, doğruyu ve yanlışı ayırt etme gücüdür ve insanın en üstün yeteneklerinden biridir. Akıl pek çok konuda insana kılavuzluk edebilir, ancak benliğin aşkın varlık ve ulvi değerlerle ilişkisini
kavramada yetersizdir.

Akılla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi Mevlânâ’nın bu yaklaşımıyla örtüşmektedir?
Doğru Cevap: "C" Nihai gerçekliği tek başına kavrayamaz.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.