2014 DHBT 2 Lisans Soruları

sefadmin
Ekim 11, 2014
2014 DHBT 2 Lisans Soruları
www.dhbt.gen.tr
1.
Aşağıdakilerden hangisi Tabiûn Dönemi tefsir faaliyetlerinin temel nitelikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Tefsirde dirayet-rivayet ayrımı belirginleşmiştir.
Soru Açıklaması
2.
Ayetlerin, lafzında olmamakla birlikte söz dışı delaletinden çıkarılabilecek anlamları bulunabilir. Örneğin, “Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine ‘Öf!’ bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle.” (İsra, 17: 23) ayetinde ana babaya karşı takınılması gereken tavırlar ortaya konmuştur. Her ne kadar doğrudan dile getirilmiyor olsa da ayetten onların dövülmemesi gerektiği anlamı da
çıkarılabilmektedir.

Parçada bahsedilen bu husus aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Mefhum
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Dönemi’nde az sayıda tefsir tercümesinin yapıldığı bilinmektedir. Tercemetü’t-Tibyan fi Tefsiri’l-Kur’an bunların en meşhurlarından biridir. Bu,
Hıdır b. Addurrahman el-Ezdi’nin et-Tibyan fi Tefsiri’l-Kur’an’ı esas alınarak hazırlanmış telif-tercüme karışımı bir eserdir.

Bu tercümenin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ayıntabi Mehmed Efendi
Soru Açıklaması
4.
Fıkıh Usulü’nde illet, bir hükmün amacını gerçekleştirmeye imkân veren, açık ve değişmeyen vasıftır. Hikmet ise bir hükmün konuluş amacını veya bu hükümle sağlanmak istenen maslahatı ifade etmektedir. Usul âlimleri kıyas işleminde hikmet yerine illetin esas alınması hususunda görüş birliğine varmışlardır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "B" İlletin kişiden kişiye değişkenlik göstermemesiyle
Soru Açıklaması
5.
Dinde teşvik edilen ancak yapılması kesin olmayan bir tarzda istenen davranışlar, mendup kavramıyla ifade edilmiştir. Mendup kapsamına giren durumlar, fıkıh literatüründe bazen eş anlamlı olarak bazen de derece farkı belirtecek şekilde değişik kelimelerle ifade edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu kelimelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Caiz
Soru Açıklaması
6.
Emanet türü akitlerde karşı tarafa teslim edilen mal emanet hükmündedir. Emaneti elinde bulunduran kişi, doğrudan kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle meydana gelebilecek hasar ve teleflerden sorumlu olmadığı gibi, bunlardan dolayı herhangi bir tazmin yükümlülüğü de söz konusu değildir.

Bu parçada anlatılan akit aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Vedia
Soru Açıklaması
7.
Konuşmalarında genellikle açık ve yalın bir dil kullanan Hz. Peygamber, muhataplarının durumunu dikkate alarak mecaz, kinaye ve temsil gibi edebi ifade biçimlerinden yararlanmıştır. O dönemde bilinen bu tür ifadelerin sonraki devirlerde yeterince anlaşılamaması, hadislerin farklı şekillerde yorumlanmasına ve ihtilafa düşülmesine neden olmuştur. Hadis âlimleri, bu türden ihtilafların nedenlerini ve bunu gidermenin yollarını tespit etmeye çalışmışlar; bu çerçevede çeşitli yöntemlere başvurmuşlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Şerh
Soru Açıklaması
8.
Hadisler farklı açılardan tasnife tabi tutulmuştur. Senedindeki kopukluk esas alınarak yapılan tasnif bunlardan biridir. Bu türden hadisler genel olarak zayıf hükmünde kabul edilmiş, kopukluğun bulunduğu yere ve eksik olan ravi sayısına göre de değişik terimlerle isimlendirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu terimlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Muallak
Soru Açıklaması
9.
Darb-ı mesel olarak nitelenen güzel ve özlü sözler halk arasında yaygındır. Bunların zaman zaman hadislerle karıştırıldığı ve Hz. Peygamber’e nispet edildiği görülür. Hadis âlimleri, bunları birbirinden ayırt edebilmek amacıyla eserler yazmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yazılmış eserlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Acluni - Keşfu’l-hafa
Soru Açıklaması
10.
Hadislerin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli tasnif yöntemleri geliştirilmiştir. Hadislerin ravilerine bakılmaksızın konularına göre tasnif yöntemi bunlardan biridir. Bu yöntemde hadisler, ilişkili oldukları konular esas alınarak sınıflandırılmıştır. Böylelikle, bir konu başlığı belirlenmiş ve ilgili hadisler bu başlığın altında toplanmıştır.

Bu yöntemle hazırlanmış eserler aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Musannef
Soru Açıklaması
11.
İnanma, her insanda var olan bir duygudur. Bu duygu; gaflet, inat ve kibir gibi bireysel tutumlarla zayıflasa da tamamen yok olmaz. Bireysel bütünlüğünü koruyabilen bir insan, kendi varlığı da dâhil olmak üzere her şeyin yüce bir varlık tarafından meydana getirilmiş olması gerektiğini kabul eder.

Bu parçada Allah’ın varlığı ile ilgili aşağıdaki delillerden hangisine dikkat çekilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Fıtrat
Soru Açıklaması
12.
Eşari’nin Mutezile’den ayrılması, hocası Cübbai ile
yaşadığı üç kardeş tartışmasına dayanır. Eşari,
hocasına biri mümin, diğeri kâfir, üçüncüsü de henüz
çocukken ölen üç kardeşin durumunu sorar. Hocası;
birincisinin cennete, ikincisinin cehenneme gideceğini,
üçüncüsünün ise cezadan kurtulmakla birlikte cennete
de gidemeyeceğini söyler. Bunun üzerine Eşari, henüz
çocuk yaşta ölen üçüncü kardeşin, “Rabbim! Keşke beni
yaşatsaydın da ben de mümin ve itaatkâr olup cennete
girebilseydim.” şeklinde itiraz edebileceğini söyler.
Hocası, “Allah onun için en uygun seçeneği tercih
etmiştir. Zira daha fazla yaşasaydı asi olup cehenneme
girecekti.” diye karşılık verir. Eşari cevaben kâfir olan
ikinci kardeşin, “Rabbim! Beni de çocuk yaşta
öldürseydin de kâfir olup cehenneme girmeseydim.”
diyebileceğini belirtir. Hocası bu itiraza karşılık veremez.
Bu tartışma aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Salah - Aslah
Soru Açıklaması
13.
Eşarilere göre Allah, kendi mülkünde dilediği şekilde tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Her şey O’nun ilmi, dilemesi, iradesi ve kudreti etrafında şekillenir. Hiçbir şekilde O’na bir zorunluluk izafe edilemediği gibi O, tasarruflarında da sınırlandırılamaz.

Bu yaklaşım, Eşarilerin aşağıdaki görüşlerinden hangisinin temelini oluşturur?
Doğru Cevap: "B" Allah, insanları güç yetiremeyecekleri şeylerle sorumlu tutabilir.
Soru Açıklaması
14.
Nefsü’z-zekiyye isyanıyla ilgili,
I. Emevilere karşı gelişmiştir.

II. Ehl-i Beyt adına gerçekleştirilmiştir.

III. Ebu Hanife ve İmam Malik gibi âlimler tarafından
desteklenmiştir.

IV. Ebu Cafer Mansur tarafından bastırılmıştır.

bilgilerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" II, III ve IV
Soru Açıklaması
15.
İslam devletlerinde bir hükümdarın meşruiyet kazanması, saltanatının halife tarafından tasdik edilmesiyle mümkün olurdu. Bunun ilk şartı da hükümdarın kendi ülkesinde halife adına hutbe okutmasıydı. Nitekim Doğu İslam dünyasındaki devletler genellikle Abbasi halifeleri adına hutbe okutmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu devletler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Tahiriler
Soru Açıklaması
16.
Yahudilerin

  • yeni yıl bayramı olarak kutladıkları,

  • bir yıl boyunca işledikleri günahlar için af diledikleri,

  • iki gün batımı arasında yaklaşık yirmi beş saat oruç tuttukları


kutsal gün aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yom Kippur
Soru Açıklaması
17.
İslam düşüncesinde ortaya çıkan mezhepler, zihniyet yapılarına göre farklılık göstermiştir. Gelenekselci-muhafazakâr yaklaşımı savunanlar bunlardan biridir. Bu yaklaşıma göre din, ilk Müslüman nesillerin anlayışlarından ve uygulamalarından ibarettir. Sonrakilerin vazifesi ise bu mirası olduğu gibi almak ve bunun dışına çıkmamaktır.

Aşağıdakilerden hangisi bu yaklaşım kapsamında değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "E" Mürcie
Soru Açıklaması
18.
Bir mezhebin kendisini tanımlamak için kullandığı kavramlarla, diğer mezheplerin onu tanımlamak için kullandığı kavramlar farklı olabilmektedir. İlkinde genellikle yüceltici ve meşrulaştırıcı, ikincisinde ise küçümseyici ve dışlayıcı kavramlar tercih edilmiştir.

Aşağıdaki kavram ikililerinden hangisinde bu türden bir durum söz konusu değildir?
Doğru Cevap: "E" İsmailiye – Fatimiye
Soru Açıklaması
19.
Cezaevine vaaza giden bir din görevlisi vaazında
I. “... Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü yüklenmez...” (Zümer, 39: 7)

II. “Her kim de işlediği zulmünün arkasından tevbe edip durumunu düzeltirse kuşkusuz, Allah onun tevbesini kabul eder...” (Maide, 5: 39)

III. “İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona tarafımızdan bir nimet verdiğimizde, ‘Bu, bana ancak bilgim sayesinde verilmiştir.’ der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bilmezler.” (Zümer, 39: 49)

IV. “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır.” (Mülk, 67: 2)

V. “Allah’ın kabul edeceği tevbe, ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden tevbe edenlerin tevbesidir...” (Nisa, 4: 17)

ayetlerinden hangilerini kullanması uygundur?
Doğru Cevap: "D" II ve V
Soru Açıklaması
20.
Bir din görevlisi, cemaati ile olan iletişiminin, sunacağı hizmetin kalitesini doğrudan etkilediğini ve sağlıklı iletişim kurabilmek için de onları iyi tanıması gerektiğini düşünmektedir. Bu amaçla yetişkin öğrenmesinin nasıl gerçekleştiği konusunda alan uzmanlarıyla görüşmüş ve cami cemaatiyle kuracağı iletişimin niteliğine ilişkin temel ilkeleri öğrenmiştir.

Buna göre alan uzmanının, yetişkin öğrenmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
Doğru Cevap: "E" Bilimsellik ön plandadır.
Soru Açıklaması
21.
asdasd
Doğru Cevap: "A" asdasd
Soru Açıklaması
asdasd
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.