2011 Yeterlilik Müezzin Kayyım Soruları

sefadmin
Haziran 2, 2011
2011 Müezzin Kayyım Soruları
www.dhbt.gen.tr
1.
Doğru Cevap: "A" İdğam-ı mealğunne
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "C" Vacip-4
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "B" Harekesi esre olursa
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "A" Alak
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "C" İdğam-ı mütekaribeyn
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "B" İdğam
Soru Açıklaması
11.
Doğru Cevap: "A" ihfa
Soru Açıklaması
12.
اِنْ يَكُنْ  kelimelerinde birinci “nûnu sakin”den sonra hangi tecvîd kuralı uygulanır?
Doğru Cevap: "C" İdğâm-ı mealğunne
Soru Açıklaması
13.

فَعَلَهُ kelimesindeki “ ه ” harfi vasl hâlinde nasıl
okunur?

Doğru Cevap: "B" 1 elif miktarı uzatarak
Soru Açıklaması
14.

Secâvend harflerinden “ م ” harfinde vakfetmek
hangi kavramla ifade edilir?

Doğru Cevap: "D" Vakf-ı lâzım
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde nakıs idğâm
uygulanır?

Doğru Cevap: "A" رِزْقًا وَاسِعًا
Soru Açıklaması
16.

مَآءً  kelimesinin sonunda nasıl vakıf yapılır?

Doğru Cevap: "D" Hemze üzerinde medd-i tabîî yaparak
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdaki harflerden hangisi "Huruf-u isti'lâ"
dan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" م
Soru Açıklaması
18.

خَيْرْ – سَيْرْ kelimeleri üzerinde durulduğunda
ر) ) nasıl okunur?

Doğru Cevap: "A" İnce okunur.
Soru Açıklaması
19.

(آٰلْٰٔنَ) kelimesinde aşağıdaki tecvîd kurallarından
hangisi uygulanır?

Doğru Cevap: "C" Medd-i lâzım kelime-i muhaffefe
Soru Açıklaması
20.

Hurûf-u mukattaalardan ( الٓمٓ )’in “lâm”ı,
medd-i lâzımın hangi çeşidine girer?

Doğru Cevap: "C" Harf-i müsakkal
Soru Açıklaması
21.

وَلّٰيهُمْ  kelimesindeki “lam” harfi nasıl okunur?

Doğru Cevap: "A" İnce okunur.
Soru Açıklaması
22.

دَعْوٰيهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌۚ  ayetinde اللّٰهُمَّ kelimesinin “lâm”ı nasıl okunur?

Doğru Cevap: "B" Kalın okunur.
Soru Açıklaması
23.

Medd-i ârız,kaç elif miktarı uzatılır?

Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
24.

فِيهَا kelimesi üzerinde vakf yapılırsa zamir
nasıl okunur?

Doğru Cevap: "B" 1 elif miktarı uzatılır.
Soru Açıklaması
25.

Duruşta var olan geçerken ortadan kalkan
sükûna ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Sükûnu ârız
Soru Açıklaması
26.

مِنْ بَعْدِهِمْ kelimelerinde sâkin nûn’dan sonra
hangi tecvid kuralı uygulanır?

Doğru Cevap: "C" İklâb
Soru Açıklaması
27.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde peltek
harfler doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" ث ذ ظ
Soru Açıklaması
28.

(يَا عِبَادِىَ) kelimesinde nasıl durulur?

Doğru Cevap: "B" يَا عِبَادِي
Soru Açıklaması
29.

(وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ) kelimelerindeki ( ب) harflerinde
hangi tecvid kuralı uygulanır?

Doğru Cevap: "D" İdğâm-ı misleyn bilâğunne
Soru Açıklaması
30.

Tecvîd kaidelerine uymak şartıyla Kur’an-ı
Kerim’i hızlı okumaya ne denir?

Doğru Cevap: "C" Hadr
Soru Açıklaması
31.

Peygamber olacak şahsın, henüz peygamber olmadan önce gösterdiği olağanüstü durumlarane ad verilir?

Doğru Cevap: "B" İrhas
Soru Açıklaması
32.

Aşağıdakilerden hangisi ehl-i sünnet itikadî
fırkaları içerisinde yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Mürcie
Soru Açıklaması
33.

İslâmî kaynaklarda ilahî vahye dayanan dinler
için hangi terim kullanılır?

Doğru Cevap: "A" Milel
Soru Açıklaması
34.

Aşağıdakilerden hangisi cehennemin Kur’an-ı
Kerim’de yer alan isimlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Hâşiye
Soru Açıklaması
35.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sübûtî sıfatlarından
biridir?

Doğru Cevap: "D" Kelâm
Soru Açıklaması
36.

Kâinattaki tabii olayları ve yaratıkların rızıklarını idare etmekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Mîkâîl
Soru Açıklaması
37.

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak sıfatlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Bekâ
Soru Açıklaması
38.

Peygamberine gönülden bağlı olan ve ona titizlikle uyan velî kulların gösterdikleri olağan üstü hâllere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Kerâmet
Soru Açıklaması
39.

Allah'ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasına hangi isim verilir?

Doğru Cevap: "A" Haşir
Soru Açıklaması
40.

İslam dininde inanılması farz olan hususları,iman esaslarını ifade etmek için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Akâid
Soru Açıklaması
41.

İnsanın; Allah, insanlar ve diğer varlıklarla ilişkilerini düzenleyen ve hayatına yön veren kurallar bütününe ne denir?

Doğru Cevap: "D" Din
Soru Açıklaması
42.

Kur’an-ı Kerim’de “ehl-i kitap” tabiriyle hangi
din mensupları kastedilir?

Doğru Cevap: "B" Yahudilik-Hristiyanlık
Soru Açıklaması
43.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zâtî sıfatlarından
biridir?

Doğru Cevap: "A" Bekâ
Soru Açıklaması
44.

Cinlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
doğru değildir?

Doğru Cevap: "A" Günah işlemezler.
Soru Açıklaması
45.

Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Tek seferde toptan indirilmiştir.
Soru Açıklaması
46.

Peygamberlerin akıllı, zeki ve uyanık olmaları
anlamına gelen sıfat aşağıdakilerden
hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Fetânet
Soru Açıklaması
47.

Aşağıdakilerden hangisi, Kur'an'da âhiret ve âhiret hayatı ile ilgili kullanılan isimler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Yevmü’l-arefe
Soru Açıklaması
48.

Maturîdîlere göre, Yüce Allah'ın, ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman ve yerini, özellik ve niteliklerini, ezelî ilmiyle bilip belirlemesine hangi ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Kader
Soru Açıklaması
49.

Aşağıdakilerden hangisi Şiî mezhebleri arasında
yer almaz?

Doğru Cevap: "A" İbâdiye
Soru Açıklaması
50.

İnsanın sağında ve solunda bulunan, yaptığı iyi ve kötü işlerini kaydeden iki meleğe ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Kirâmen Kâtibîn
Soru Açıklaması
51.

Hanefi mezhebine göre abdestte başın tamamını
mesh etmenin hükmü nedir?

Doğru Cevap: "B" Sünnet
Soru Açıklaması
52.

Hanefi mezhebine göre aşağıdakilerden hangisini
yaparken abdestli olmak vaciptir?

Doğru Cevap: "A" Kâbe’yi tavaf ederken
Soru Açıklaması
53.

Aşağıdakilerden hangisi namazın rükünlerinden
biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Sübhaneke duasını okumak
Soru Açıklaması
54.

Namazda kıraat esnasında Kur'ân okurken yapılan okuyuş hatalarına ve dil sürçmelerine fıkıh dilinde ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Zelletü’l-kârî
Soru Açıklaması
55.

Bir nimetin kazanılmasından veya bir felâket ve musibetin atlatılmasından dolayı kıbleye dönerek tekbir alıp secdeye varmak hangi secde türünü ifade eder?

Doğru Cevap: "B" Şükür secdesi
Soru Açıklaması
56.

Namazın her rek’âtında Kur’an’dan okunması
gerekli asgari miktarı okuyacak kadar ayakta
durmaya ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Kıyâm
Soru Açıklaması
57.

“Kadınların cemaatle namazda erkeklerle aynı saf ve hizada olması” fıkıh dilinde hangi kavram ile ifade edilir?

Doğru Cevap: "A" Muhâzâtü’n-nisâ
Soru Açıklaması
58.

Ölü için genel olarak yapılması gereken hazırlıklara
fıkıh dilinde ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Teçhiz
Soru Açıklaması
59.

Hanefi mezhebine göre sabah namazını ortalık
biraz aydınlanınca kılmaya ne denir?

Doğru Cevap: "D" İsfâr
Soru Açıklaması
60.

Aşağıdakilerden hangisi farz oruçlar içinde
yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Adak orucu
Soru Açıklaması
61.
Hanefiler’e göre, başlanmış bir nafile orucun
bozulması durumunda daha sonra kazâ edilmesinin
hükmü nedir?
Doğru Cevap: "B" Vacip
Soru Açıklaması
62.
Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmamayı mubah
kılan mazeretler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" İşçi olmak
Soru Açıklaması
63.
“Dince zengin sayılan Müslümanların, mallarından
belli bir payı belirli yerlere vermeleri
gerektiğini” anlatan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Zekât
Soru Açıklaması
64.
Zekâtın vücûbuna ölçü olarak tespit edilen ve
belirli bir miktarı ifade eden kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nisab
Soru Açıklaması
65.
Fakir olmaları durumunda aşağıdaki akrabalardan
hangisine zekât verilir?
Doğru Cevap: "D" Kardeş
Soru Açıklaması
66.
Tavafta, Haceru’l-esved’i selamlamaya ne
denir?
Doğru Cevap: "A" İstilâm
Soru Açıklaması
67.
Haccın farziyetini bildiren ayet aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Al-i İmran, 97
Soru Açıklaması
68.
Vedâ tavafının diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sader
Soru Açıklaması
69.
İhram yasaklarının ihlâl edilmesine ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "D" Cinâyet
Soru Açıklaması
70.
Hanefi mezhebine göre umrenin farzları aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İhram ve tavaf
Soru Açıklaması
71.
Dört mezhebe göre aşağıdakilerden hangisi
üzerine mesh edilemez?
Doğru Cevap: "C" Çıplak ayak üzerine
Soru Açıklaması
72.
Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün farzlarından
biridir?
Doğru Cevap: "A" Niyet etmek
Soru Açıklaması
73.
Aşağıdaki vakitlerin hangisinde nafile namaz
kılmak mekruhtur?
Doğru Cevap: "D" İkindi namazını kılıp, mescitte oturduktan sonra
Soru Açıklaması
74.
Namazda rükünleri düzgün, yerli yerinde ve
düzenli yapmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Ta’dil-i erkân
Soru Açıklaması
75.
Ebu Hanife’ye göre, dört rek’atlı farz namazda son oturuşu (ka’de-i ahîre) unutarak beşinci rek’ata kalkan ve beşinci rek’atın secdesini yaptıktan sonra ka’de-i ahîre’yi yapmadığını hatırlayan birinin durumu ile ilgili aşağıda verilen hükümlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Namaz nafileye dönüşür.
Soru Açıklaması
76.
İmamla birlikte namaza başlamasına rağmen, namaz esnasında başına gelen bir durum sebebiyle namaza ara vermek zorunda kalan ve bu sebeple namazın bir kısmını imamla birlikte kılamayan kimseye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Lâhik
Soru Açıklaması
77.
Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan durumlardan
biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Esnemek
Soru Açıklaması
78.
Hanefi mezhebine göre cenaze namazında
okunan dualar hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Sübhâneke, Salli-bârik, Cenaze Duası
Soru Açıklaması
79.
Namazda iki secde arasında bir süre oturarak
beklemeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Celse
Soru Açıklaması
80.
Kazâ, kefâret ve günü belirlenmemiş adak oruçları için niyetin son vakti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İmsâk
Soru Açıklaması
81.
Oruçlu iken kan veren kimsenin durumu ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Orucu bozulmaz.
Soru Açıklaması
82.
“Senenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren ve zekâta tâbi olan hayvanlar” hangi kavramla ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" Sâime
Soru Açıklaması
83.
Zekâta tâbi hayvanlarla ilgili aşağıda verilen nisab miktarlarından hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" 35 keçi
Soru Açıklaması
84.
Aşağıdakilerden hangisi Tevbe sûresi 60. ayette belirtilen zekâtın sarf yerlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yakın akrabalar
Soru Açıklaması
85.
Toprak ürünlerinden belli oranda verilen
zekâta ne denir?
Doğru Cevap: "C" Öşür
Soru Açıklaması
86.
Ridânın bir ucunu sağ kolun altından geçirip sol omuz üzerine atarak, sağ kolu ve omuzu ridânın dışında bırakmaya ne denir?
Doğru Cevap: "A" Iztıbâ’
Soru Açıklaması
87.
Aşağıdakilerden hangisi “dem” gerektiren
cinayetlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Bir elin veya ayağın tırnaklarının bir kısmını kesmek
Soru Açıklaması
88.
Haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememesine, vakfe süresi içinde bir an bile olsa Arafat'ta bulunamamasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Fevât
Soru Açıklaması
89.
Şafiî mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi
haccın vaciplerindendir?
Doğru Cevap: "D" Vedâ tavafı
Soru Açıklaması
90.
Bir hac mevsiminde iki ayrı ihramla önce
umre sonra hac yapılmasına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Temettû
Soru Açıklaması
91.
“es-Salâtü hayrun mine’n-nevm” cümlesinin okunması esnasında dinleyenler nasıl mukabelede bulunurlar?
Doğru Cevap: "D" Sadakte ve berirte
Soru Açıklaması
92.
Ezan ve kamet hakkında aşağıda verilen hükümlerden
hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Ezan ve kamet namazın sünnetidir.
Soru Açıklaması
93.
Kametin duraklama yapılmaksızın seri okunmasına
ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Hadr
Soru Açıklaması
94.
Ezanı işiten kimsenin, müezzine icabet etmesinin
hükmü nedir?
Doğru Cevap: "C" Müstehab
Soru Açıklaması
95.

قد قامت الصلاة  cümlesinde ilk ve ikinci “te” harfleri vasl hâlinde nasıl okunur?

Doğru Cevap: "D" İlk “te” esre, ikinci “te” ötre
Soru Açıklaması
96.
Beş vakit namaz için ezan okumanın hükmü
nedir?
Doğru Cevap: "B" Sünnet
Soru Açıklaması
97.
“Ezan okunurken her cümle arasında biraz bekleme yapılır ve ikinci cümlelerde ses biraz daha yükseltilir.” Yukarıda ifade edilen hususa ne denir?
Doğru Cevap: "C" Teressül
Soru Açıklaması
98.
Ezanın meşru kılınışına kadar geçen sürede geçici olarak namaza hangi sözlerle çağrı yapılırdı?
Doğru Cevap: "A" es-salâh es-sâlah
Soru Açıklaması
99.
Yeni doğan çocuğun sağ kulağına ezan okumanın
hükmü nedir?
Doğru Cevap: "A" Mendup
Soru Açıklaması
100.
Abdestsiz okunan ezan hakkında aşağıdaki
hükümlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Kerahetle beraber caizdir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye