2011 Yeterlilik İmam Hatip Soruları

sefadmin
Haziran 2, 2011
2011 İmam Hatip Soruları
www.dhbt.gen.tr
1.
Kırâat-ı Âsım'a göre ( لاتَامَْنَّا ) kelimesinde aşağıdaki
okuyuş şekillerinden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "D" İşmâm
Soru Açıklaması
2.
Mahreç veya sıfat bakımından yakınlığı olan
harfler arasında meydana gelen idğâma ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "C" İdğâm-ı mütekâribeyn
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi boğaz harflerinden
biri değildir?
Doğru Cevap: "A" ق
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi aslî meddir?
Doğru Cevap: "B" Medd-i tabîî
Soru Açıklaması
5.
(ع)  harfi secâvend olarak neye işaret etmektedir?
Doğru Cevap: "D" Rukû’ alâmeti
Soru Açıklaması
6.
Hurûfu mukattaa’lardan ( المص )’ın mîm harfinde
hangi med vardır?
Doğru Cevap: "C" Medd-i lâzım harfi muhaffef
Soru Açıklaması
7.
“ عَليْهِ  ” kelimesinde vakf hâlinde hangi tecvîd
kuralı uygulanır?
Doğru Cevap: "A" Medd-i lîn
Soru Açıklaması
8.
Tefeşşî sıfatı hangi harfte bulunur?
Doğru Cevap: "D" ش
Soru Açıklaması
9.
Hz. Peygamber’in her sene Ramazan ayında
Kur'an'ın o zamana kadar nazil olan kısmını,
Cebrail (a.s) ile karşılıklı okumalarına ne
denir?
Doğru Cevap: "A" Arz
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki yerlerden hangisinde Kur’ân tilaveti
esnasında “hafd-ı savt” (sesi alçaltmak) uygun
olmaz?
Doğru Cevap: "C" Allah Teâlâ’nın kudret ve azametini ifade eden yerlerde
Soru Açıklaması
11.

يَا بُنَىَّ ارْكَبْ مَعَنَا ayetinde altı çizili kelimelerde
aşağıdaki tecvîd kurallarından hangisi
uygulanır?

Doğru Cevap: "A" İdğam
Soru Açıklaması
12.
Mahreçleri aynı, sıfatları farklı olan iki harften
birincisi sakin, ikincisi harekeli olarak yan
yana gelirse, birinci harfin ikincisine idğâm
edilmesine ne denir?
Doğru Cevap: "D" İdğâm-ı mütecâniseyn
Soru Açıklaması
13.
Medd-i Munfasıl, en az kaç elif miktarı uzatılır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
14.
Ğunne sıfatı olan iki harf, aşağıdakilerden
hangileridir?
Doğru Cevap: "B" م ن
Soru Açıklaması
15.

فَغَوٰى - وَهَدٰى - اِلَى النَّجٰوةِ - اَلصَّلٰوةُ kelimelerindeki sâkin ( و) veya ( ى) harfleri
hangi med harfinin yerinde kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Med harflerinden ا
Soru Açıklaması
16.
Nûnu sâkin aynı kelimede ( و) veya ( ى)'ya
uğrarsa hangi tecvid kaidesi uygulanır?
Doğru Cevap: "B" İzhâr
Soru Açıklaması
17.
Tenvinden sonra harekeli mîm harfi gelirse hangi tecvîd kuralı uygulanır?
Doğru Cevap: "A" İdğâm-ı mealğunne
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki harflerden hangisi vakf-ı lâzımın
işaretidir?
Doğru Cevap: "D" م
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi sebeb-i med değildir?
Doğru Cevap: "C" Elif
Soru Açıklaması
20.
Kırâat imamlarından “yedi imamın kırâatı”
aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade
edilir?
Doğru Cevap: "B" Mütevâtir
Soru Açıklaması
21.
İman esaslarının özlü ve özet bir şekilde ifadesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Tevhîd, Nübüvvet, Meâd
Soru Açıklaması
22.
“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı,
kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.”
Bu âyet, Allah’ın sıfatlarından hangisinin ispatına
delil olarak gösterilir?
Doğru Cevap: "C" Vahdaniyet
Soru Açıklaması
23.
Peygamberlerin “ismet” sıfatı vahyin hangi
yönüyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Korunması
Soru Açıklaması
24.
İnsan iradesiyle ilgili olarak “cebr-i mutavassıt”
görüşünü benimseyen fırka aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Eş’ariyye
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi Mutezile mezhebinin
beş temel esasından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İstikra
Soru Açıklaması
26.
Sonraki dönemin en meşhur selef âlimleri
arasında (müteahhirîn-i selefiyye) âlimlerinin
öncüsü sayılan, akaidle ilgili pek çok eser
yazan, ayrıca çeşitli eserlerinde akaid konularına
temas eden İslâm âlimi aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İbn Teymiyye
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi mucizelerin karakteristik
yapısıyla bağdaşmaz?
Doğru Cevap: "D" Mucizelerde esas olan, peygamberin iradî tercihidir.
Soru Açıklaması
28.Ebû Hanîfe’nin itikadî meselelere tahsis ettiği
en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" El-Fıkhu’l-Ekber
Soru Açıklaması
29.
Allah’ın varlığının zaman ve mekândan münezzeh
olduğunu ifade eden sıfat, aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kıdem
Soru Açıklaması
30.
Dış dünyada gözlemlenen tecrübî olgulardaki
sistematikliği akla uygun bir şekilde açıklayarak,
Allah’ın varlığı ve birliğini ispatlamaya
çalışan delil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nizam
Soru Açıklaması
31.
Peygamber olarak gönderilen kişinin, peygamberliğinden
önce kendisinde görülen
olağanüstü hâllere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İrhâs
Soru Açıklaması
32.
Kaza ve kader meselesi Allah’ın hangi sıfatlarıyla
doğrudan ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" İlim - İrade - Kudret
Soru Açıklaması
33.
Allah’ın naslarda yer alan sıfatlarını te’vil
etmeden O’na nispet etmeyi akidelerinin bir
ilkesi olarak kabul eden ekol aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Selefiyye
Soru Açıklaması
34.
İsrafil adındaki meleğin ikinci kez Sûr’a üfürmesiyle
meydana gelecek olaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Ba’s
Soru Açıklaması
35.
Akâid sahasında âyet ve hadislerle birlikte
aklı da delil olarak kabul eden; bazı konularda
Selef’e Eş’ariyye’den daha yakın, bazı konularda
ise daha akılcı davrandığından Eş’ariyye
ile Mutezile arasında yer aldığı ifade edilen
itikadî mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mâtürîdiyye
Soru Açıklaması
36.
Hanefi mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi
“necâset-i galîza” sayılmaz?
Doğru Cevap: "D" Sığır, koyun ve geyik gibi dört ayaklı hayvanların dışkıları
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdaki durumlardan hangisi özür hâlini
ifade eder?
Doğru Cevap: "C" İstihâze
Soru Açıklaması
38.
Sıcak bölgelerde, öğle namazını geciktirip
serinlikte kılmaya ne denir?
Doğru Cevap: "B" İbrad
Soru Açıklaması
39.
“Kadınların cemaatle namazda erkeklerle aynı
saf ve hizada olması” fıkıh dilinde hangi kavram
ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" İstihâze
Soru Açıklaması
40.
Evvâbîn namazı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Altı rek’ât tek selamla kılınamaz.
Soru Açıklaması
41.
Ebu Hanife’ye göre, namazda iktidâ konusuyla
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Farz kılan nafile kılana uyabilir.
Soru Açıklaması
42.
Hanefilere göre cenaze namazının rükünleri
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Kıyam, tekbir
Soru Açıklaması
43.
Seferilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Şafiîlere göre, sefer mesafesi üç gün üç gecelik yoldur.
Soru Açıklaması
44.
Hanefilere göre aşağıdaki vakitlerin hangisinde
nafile namaz kılmak mekruhtur?
Doğru Cevap: "B" Bayram namazından önce
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz?
Doğru Cevap: "C" Kan vermek
Soru Açıklaması
46.
Oruçlu iken haricen merhem kullanan kişinin
durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Orucu bozulmaz.
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi “zekâtı verilecek malda”
bulunması gereken şartlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Üzerinden bir şemsî yılın geçmesi
Soru Açıklaması
48.
Zekâtla ilgili olarak “ziraat, nakliyat” gibi işlerde
kullanılan hayvanlara verilen isim aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Âmile
Soru Açıklaması
49.
Yağmur, nehir, dere, ırmak ile sulanan bir toprak
ürününden hangi oranda öşür verilir?
Doğru Cevap: "C" 1/10
Soru Açıklaması
50.
Fıtır sadakasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Fıtır sadakasını fakire verirken “fitredir” demek gerekir
Soru Açıklaması
51.
Yapılış şekli (edâ) bakımından hac kaç çeşittir?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
52.
Şafiî mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi
haccın vaciplerindendir?
Doğru Cevap: "A" Vedâ tavafı
Soru Açıklaması
53.
Aşağıdakilerden hangisi, ihramlı için, “bir fıtır
sadakası” kadar bağışta bulunmayı gerektiren
cinayetlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Farz ve vâcip olan tavaflarda setr-i avrete uymamak
Soru Açıklaması
54.
Abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle, insanda
meydana geldiği varsayılan hükmî kirliliğe
ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Hades
Soru Açıklaması
55.
Hanefi mezhebinde loğusa için aşağıdaki hükümlerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Hamileliğinin 5. ayında düşük yapan, kanama görse de loğusa sayılmaz.
Soru Açıklaması
56.
Hanefilere göre, öğle vakti girdikten hemen
sonra abdest alıp mestlerini giyen mukîm bir
kimsenin akşam vakti girince abdesti bozulursa,
24 saatlik mesh müddeti ne zaman sona erer?
Doğru Cevap: "C" Ertesi gün akşam vakti girince
Soru Açıklaması
57.
Hanefi mezhebine göre, son oturuşta tahiyyattan
sonra “salavat” ve “dua” okumanın hükmü
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Sünnet
Soru Açıklaması
58.
Ebu Hanife’ye göre, dört rekatlı farz namazda
son oturuşu (kade-i ahîre) unutarak beşinci
rekata kalkan ve beşinci rekatın secdesini
yaptıktan sonra kade-i ahîre’yi yapmadığını
hatırlayan birinin durumu ile ilgili aşağıda
verilen hükümlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Namaz nafileye dönüşür.
Soru Açıklaması
59.
Şafiî mezhebine göre abdestte başın tamamını
mesh etmenin hükmü nedir?
Doğru Cevap: "B" Sünnet
Soru Açıklaması
60.
İmamla birlikte namaza başlamasına rağmen,
namaz esnasında başına gelen bir durum
sebebiyle namaza ara vermek zorunda kalan
ve bu sebeple namazın bir kısmını imamla
birlikte kılamayan kimseye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Lâhik
Soru Açıklaması
61.
Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının
sıhhat şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hürriyet
Soru Açıklaması
62.
“Allâhümme eskınâ! Allâhümme, eskınâ!
Allâhümme havâleynâ velâ aleynâ.”
Hz. Peygamber’den nakledilen yukarıdaki duaya
ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Yağmur duası
Soru Açıklaması
63.
Aşağıdakilerden hangisi mendup oruçlardan
biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Adak orucu
Soru Açıklaması
64.
Aşağıdakilerden hangisi orucun yükümlülük
şartlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Hür olmak
Soru Açıklaması
65.
Üç mezhebe göre her zaman, Hanefilere göre
ise sonrasında Müzdelife vakfesi yapılacağı
için bayram günü sabah namazını vaktin evvelinde
kılmaya ne denir?
Doğru Cevap: "B" Tağlîs
Soru Açıklaması
66.
Zekâtla ilgili olarak “yemle beslenen hayvanlara”
verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ma'lûfe
Soru Açıklaması
67.
Aşağıdakilerden hangisi “fıtır sadakası yükümlülüğü”
için gereken şartlardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Havelânü’l-havl
Soru Açıklaması
68.
Hac yolculuğuna çıkacak kimsenin malî
imkânının yeterli olmasını aşağıdaki kavramlardan
hangisi karşılar?
Doğru Cevap: "D" İstitâat
Soru Açıklaması
69.
Aşağıdakilerden hangisi ihram yasaklarından
biridir?
Doğru Cevap: "A" Tıraş olmak
Soru Açıklaması
70.
Hanefiler’e göre arefe günü mazeretsiz olarak
güneş batmadan önce Arafat’tan ayrılmamanın
hükmü nedir?
Doğru Cevap: "B" Vacip
Soru Açıklaması
71.
Hz. Muhammed (s.a.s.)'in doğumuyla ilgili
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Ramazan ayının 27. gecesinde doğdu.
Soru Açıklaması
72.
Bi'setin onuncu yılına “Hüzün Yılı” denilmesinin
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ebû Talib ve Hz. Hatice’nin vefatı
Soru Açıklaması
73.
Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış
Antlaşması'nın maddeleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Müslümanlar antlaşmanın yapıldığı yıl Kâbe'yi ziyaret edebileceklerdir.
Soru Açıklaması
74.
Hz. Peygamberin (s.a.s.) geceleyin Mekke’den
Mescid-i Aksa’ya götürülmesine ne denir?
Doğru Cevap: "C" İsrâ
Soru Açıklaması
75.
Hendek Savaşı esnasında hangi sahâbînin
tavsiyesi ile şehrin hücuma açık kısımlarına
hendek kazılmasına karar verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Selman-ı Fârisî
Soru Açıklaması
76.
Müslümanlarla Bizanslılar arasında yüzyıllar
boyu sürecek olan silahlı mücadeleler hangi
savaş ile başlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Mûte
Soru Açıklaması
77.
İslam öncesi Hicaz bölgesinde Hz. İbrahim’in
tek tanrı inancına dayalı Hanif dinini çok az da
olsa sahih biçimde yaşayanlar vardı.
Aşağıdakilerden hangisi bu Hanif dinine mensuptur?
Doğru Cevap: "D" Varaka b. Nevfel
Soru Açıklaması
78.
Mekke hicretin kaçıncı yılında fethedilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 8
Soru Açıklaması
79.
Son muhacir kafilesi Habeşistan’dan ne zaman
dönmüştür?
Doğru Cevap: "A" Hayber’in fethinde
Soru Açıklaması
80.
Aşağıda, tasavvufa dair yazılmış eserlerden
hangisinin müellifi yanlış olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Divân-ı Hikmet - İbn Arabî
Soru Açıklaması
81.
Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin
Peygamberimize karşı çıkmalarının sebeplerinden
biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Muhammed (s.a.s.)’in ticaretle uğraşması
Soru Açıklaması
82.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber
(s.a.s.) döneminde Medine ve kenar mahallelerinde
oturan Yahudi topluluklarından biri
değildir?
Doğru Cevap: "D" Hayber Yahudileri
Soru Açıklaması
83.
Peygamberimiz (s.a.s.) İslâm’ın ilk yıllarında
tebliğ faaliyetlerini yürütmek için ashâbıyla
nerede bir araya gelmiştir?
Doğru Cevap: "B" Dâru'l-Erkâm
Soru Açıklaması
84.
Hz. Peygamberin (s.a.s.) annesi Âmine’nin
kabri nerededir?
Doğru Cevap: "A" Ebvâ
Soru Açıklaması
85.
İfk hadisesi hangi gazve esnasında meydana
gelmiştir?
Doğru Cevap: "D" Benî Müstalik Gazvesi
Soru Açıklaması
86.
Uhud Savaşı hicretin kaçıncı yılında yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
87.
Aşağıdakilerden hangisi vahiy kâtipliği yapmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Ebû Hureyre
Soru Açıklaması
88.
Hicretin takvim başlangıcı olarak tespiti hangi
halife döneminde gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
89.
Hz. Peygamberin (s.a.s.) vefatından sonra,
dinden dönenlere karşı yapılan ve yetmiş
kadar hafızın şehit edildiği savaş aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yemâme
Soru Açıklaması
90.
İlişkilerin kötüye gitmesini önlemek maksadıyla,
huzursuzluk çıkarıp zarar verecek insanlar
karşısında, durumu idare edip vaziyeti kurtarma
anlamına gelen ahlaki kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Müdârâ
Soru Açıklaması
91.
Başarılı bir hutbeyle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Sadece toplumun yaptığı iyi davranışlar anlatılır.
Soru Açıklaması
92.
Kendisinin, hutbede layık olmadığı vasıflarla
anılmamasını, övgüde aşırı gidilmemesini ve
sade cümlelerle dua edilmesini bir fermanla
hatiplere bildiren devlet adamı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nurettin Mahmud Zengi
Soru Açıklaması
93.
“Peygamber hatîbi” diye anılan sahabî aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sabit b. Kays
Soru Açıklaması
94.
Aşağıdakilerden hangisi hutbenin sünnetlerinden
biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hutbenin namazdan önce okunması
Soru Açıklaması
95.
Hanefilere göre, Cuma hutbesi okunurken
namaz kılmanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mekruh
Soru Açıklaması
96.
Medine nüfusunun artması üzerine Cuma günleri
“dış ezan” kim tarafından ilave edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Osman
Soru Açıklaması
97.
Aşağıdakilerden hangisi Hanefilere göre cuma
hutbesinin sıhhat şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Eûzü ile Kur’an’dan bir ayetin okunması
Soru Açıklaması
98.
“Kasîde-i Bürde (Bânet Suâd)”nin müellifi
sahabî kimdir?
Doğru Cevap: "B" Ka’b b. Züheyr
Soru Açıklaması
99.
Aşağıdaki mezheplerden hangisinde Cuma namazının
kılınabilmesi için gerekli olan cemaat
sayısı yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Hanefi - 7
Soru Açıklaması
100.
“Emr-i bi’l-ma’rûf” kavramının sözlük anlamı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" İyiliği emretmek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye