2009 Yeterlilik Vaizlik Soruları

sefadmin
Haziran 2, 2009
2009 Stajyer Vaiz Soruları
www.dhbt.gen.tr
1.
Aşağıdaki hangi sahabi, Râsulullah (s.a.v.) in kendilerinden Kur'an öğrenilmesini tavsiye ettiği ve efendimizin Kurrası diye de bilinen sahabiler arasında değildir?
Doğru Cevap: "D" Ebu Hureyre
Soru Açıklaması
2.
Hz. Peygamberin her sene ramazan ayında Kur'an'ın o zamana kadar nazil olan kısmını, Cebrail (a.s) ile mukabele etmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Arza
Soru Açıklaması
3.
Kur'an-ı Kerim yazma işiyle uğraşan kimselere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Hattat
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'an ayetlerinin nasıl tertip edildiğini ifade eden kavramdır?
Doğru Cevap: "A" Tevkifi
Soru Açıklaması
5.
Hemze ile başlayan kelimelerde, kendisi ile başlanınca okunan fakat kendinden önce harekeli bir harf gelince okunmayan hemzelere ne denir?
Doğru Cevap: "B" Hemze-i Vasl
Soru Açıklaması
6.
Genel kural olarak zamir ne zaman uzatılır?
Doğru Cevap: "A" Kendisinden önceki harf harekeli olursa
Soru Açıklaması
7.
Mahrec veya sıfat bakımından yakınlığı olan harfler arasında meydana gelen idğama ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İdğam-ı Mütekaribeyn
Soru Açıklaması
8.
Muavvizeteyn olarak adlandırılan sureler hangi seçenekte verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Felak ve Nas
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki yerlerden hangisinde Kur’an tilaveti
esnasında Ref’i savt yapmak uygun olmaz?
Doğru Cevap: "C" Tehdit ve ibret ifade eden sözlerin geçtiği yerlerde
Soru Açıklaması
10.
Meddi Muttasıl'da “Asl-î Med” üzerine ilave etmenin hükmü nedir?
Doğru Cevap: "A" Vacibdir.
Soru Açıklaması
11.
Vahyin geliş şekillerinden Hz. Peygambere en ağır olanı hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Çıngırak sesi şeklinde gelen vahiy
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Surelerin tertibi ittifakla tevkifidir.
Soru Açıklaması
13.
"Yedi harf" terimi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Kıraat İlmi
Soru Açıklaması
14.
"Bir nassın hükmünün….. gelen bir nas ile değiştirilmesine veya kaldırılmasına ….. denir." cümlesindeki boş yerlere sırasıyla aşağıdaki kelime gruplarından hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Daha sonra-nesh
Soru Açıklaması
15.
"Aksâmu'l-Kur'an" ne demektir?
Doğru Cevap: "C" Kuran'daki yeminler
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi insan psikolojisine dair Kur’an’ın tespitlerinden deildir?
Doğru Cevap: "B" İnsanın iki yüzlü olması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki müelliflerden hangisi rivayet tefsiri sahasında kronolojik olarak ilk sırada yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" Mukatil b. Süleyman
Soru Açıklaması
18.
Büyük Tefsir Tarihi” eseri aşağıdaki müelliflerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Ömer Nasuhi Bilmen
Soru Açıklaması
19.
Kur’an ilimlerinden biri olan “nesh” konusuyla ilgili temel ayet aşağıdaki surelerden hangisinde geçmektedir?
Doğru Cevap: "D" Bakara
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki tefsirlerden hangisi sûfî tefsir / işârî
özelliği ile tanınmıştır?
Doğru Cevap: "A" Rûhu’l-Beyân
Soru Açıklaması
21.
Resûlullah'ın (s.a.v) söz, fiil, takrîr ve hâllerini, bunların, usulüne uygun olarak alınıp nakledilmesini konu edinen hadis ilim dalına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Rivâyetu'l-Hadîs
Soru Açıklaması
22.
Bir râvînin adâlet ve zabt niteliklerini taşıdığını, sıka / güvenilir biri olduunu belirtmeye, buna hükmetmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Tadil
Soru Açıklaması
23.
Metni değilse de senedi hasen hadisin özelliklerini taşıyan hadise ne denir?
Doğru Cevap: "D" Hasenu'l-isnâd
Soru Açıklaması
24.
El- lel ve Ma‘rifetü'r-Ricâl adlı eser kimindir?
Doğru Cevap: "D" Ahmed b. Hanbel
Soru Açıklaması
25.
Tâbiûn neslinden birinin doğrudan Hz. Peygamber (s.a.v.)’den naklettiği veya sahabeyi atlayarak rivayet ettiği hadise ne denir?
Doğru Cevap: "B" Mürsel
Soru Açıklaması
26.
El-Menâru'l-Munîf fi's-Sahîh ve'd-Da‘îf, kimin eseridir?
Doğru Cevap: "D" İbn Kayyimi'l-Cevziyye
Soru Açıklaması
27.
Her nesilde üç-dört kişi tarafından rivayet edilmiş olsa da mutevâtir derecesine ulaşmamış olan haber, ……… hadis olarak adlandırılır. Yukarıdaki boşluğa uygun düşen tabir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Âhad
Soru Açıklaması
28.
Hz. Peygamberin fiziki ve ruhi özellikleri, ibadet ve yaşayışı, giyim ve kuşam tarzı gibi konuların ele alındığı kitap türüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Şemail
Soru Açıklaması
29.
Bir hadisi senediyle birlikte nakleden kimseye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Ravi
Soru Açıklaması
30.
Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi'nin ilk üç cildi …….., dokuz cildi ………….. tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Yukarıdaki boşluğa uygun düşen isimler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ahmed Naîm / Kamil Miras
Soru Açıklaması
31.
Aşağıdakilerden hangisi altı sahih hadis kitabı içerisinde yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "B" El-Müsned
Soru Açıklaması
32.
Hz. Peygamber devrinde müslüman olarak yaşamış oldukları hâlde onu göremeyen kimseler için kullanılan sıfata ne denir?
Doğru Cevap: "C" Muhadramun
Soru Açıklaması
33.
“İ ki günü birbirine denk olan aldanmıştır” diyen Hz. Peygamber daha çok hangi konuya vurguda bulunmuştur?
Doğru Cevap: "D" Çalışmak ve üretmek
Soru Açıklaması
34.
Hadisin sahih olup olmadığını, başka bir ifadeyle rivayetlerin Hz. Peygambere ait olup olmadığını belirlemek için yapılan bir eleştiri faaliyetine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Hadis Tenkidi
Soru Açıklaması
35.
İ mam Muhyiddin en-Nevevi’nin eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Riyazu’s-Salihin
Soru Açıklaması
36.
Buhari ve Müslim’in bir hadis üzerindeki ittifakına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Müttefekun Aleyh
Soru Açıklaması
37.
Doğru Cevap: "B" Yeni
Soru Açıklaması
Hadisin sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
38.
Allah’ın zat ve sıfatlarından, nubuvvet ve risalete ait meselelerden, mebde’ ve meâd itibarıyla yaratılmışların hâllerinden İ slam ilkelerine göre bahseden ilme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kelâm ilmi
Soru Açıklaması
39.
Allah’ın varlığının ispatı konusunda, evrenin ve evrendeki varlıkların yaratılmış olduğundan hareket eden delile ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Hudus delili
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi ahkam-ı akliyeden “muhal” kelimesiyle aynı yahut benzer anlamdadır?
Doğru Cevap: "B" Mümteni
Soru Açıklaması
41.
İ slâm tarihinde ortaya çıkan ilk siyasi fırka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hariciler
Soru Açıklaması
42.
Kaza ve kader meselesi Allah’ın hangi sıfatlarıyla doğrudan ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" İlim-İrade-Kudret
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdaki fırkalardan hangisi imametin nass ve vasiyet ile sabit olduğunu ileri sürer?
Doğru Cevap: "C" İsna Aşeriyye
Soru Açıklaması
44.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da yayımlanan “Tabsıretu’l-Edille” adlı eser kim tarafından yazılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Ebû Muîn en-Nesefî
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdaki ekollerden hangisine göre imanda artma ve eksilme olmaz?
Doğru Cevap: "B" Maturîdiyye
Soru Açıklaması
46.
Haricilerin mürtekib-i kebire hakkındaki görüşü nedir?
Doğru Cevap: "A" Kâfir olur.
Soru Açıklaması
47.
Kur’ân’da peygamberler için isim olarak resûl ve nebî kelimelerinden başka hangi kelimeler de kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Beşîr-Nezîr
Soru Açıklaması
48.
İ lk Diyanet İşleri Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Rıfat BÖREKÇİ
Soru Açıklaması
49.
Berat Kandili aşağıdaki kameri aylardan hangisinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Şaban
Soru Açıklaması
50.
Müslüman nüfusun en fazla olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Endonezya
Soru Açıklaması
51.
Camiler Haftası hangi ayda kutlanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Ekim
Soru Açıklaması
52.
Kısaca “Mecelle” olarak bilinen “Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye” isimli eser hangi dönemde tedvin edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Osmanlılar
Soru Açıklaması
53.
Ünlü Türk düşünürü Hacı Bektaş-ı Velî’nin kabri ve dergâhı nerededir?
Doğru Cevap: "A" Nevşehir
Soru Açıklaması
54.
Tasavvuf tarihinde pek çok tartışmalara neden olan “Ene’l-Hak” sözünü söyleyen kimdir?
Doğru Cevap: "C" Hallac-ı Mansur
Soru Açıklaması
55.
Hac ve umrede erkeklerin, sağ omuzlarını dışarda bırakacak şekilde ihram giymelerine denir?
Doğru Cevap: "B" İzdıba
Soru Açıklaması
56.
Mimar Sinan'ın kalfalık devri eseri olarak nitelendirilen caminin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Süleymaniye Cami
Soru Açıklaması
57.
Evlenme akdi sırasında peşin olarak ödenen mehre ne denir?
Doğru Cevap: "B" Mehr-i Muaccel
Soru Açıklaması
58.
Vaaz, Kur’an-ı Kerim’de hangi terimle ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Mev'ize
Soru Açıklaması
59.
Aşağıdakilerden hangisi müzakere çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Münazaa
Soru Açıklaması
60.
Bir mükâfat takdimi konuşması yapılırken, hangi davranışın yapılması yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Verilen mükâfatın temininde çekilen güçlükleri anlatmak
Soru Açıklaması
61.
Sert ve tartışmalı konuşmaya ne denir?
Doğru Cevap: "D" Cedel
Soru Açıklaması
62.
Aşağıdakilerden hangisi fiili olarak “hatiptir”?
Doğru Cevap: "C" Hutbe okuyan müezzin
Soru Açıklaması
63.
Aşağıdaki açılımlardan hangisi “Kavl-i leyyin”
sözcüğünün karşılığıdır?
Doğru Cevap: "A" "Yumuşak söz söyleme"dir
Soru Açıklaması
64.
Aşağıdaki kelimelerden hangisi vaaz kelimesinin
anlamını çağrıştırmaz?
Doğru Cevap: "B" İcabet
Soru Açıklaması
65.
Peygamber Efendimiz ilk Cuma hutbesini nerede okumuştur?
Doğru Cevap: "C" Ranuna vadisi
Soru Açıklaması
66.
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
67.
Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
68.
Doğru Cevap: "C" Kayıp bir haycanı, duyurmadan sürüsüne katan, gerçekte kendisi kaybolmuştur.
Soru Açıklaması
69.
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
70.
Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
71.
Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
72.
Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
73.
Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
74.
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
75.
Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
76.
Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
77.
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
78.
Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
79.
Doğru Cevap: "D" Hayvanların, sürüngenlerin ve de kuşların yaratılmış olması Allah’ın varlığına işarettir.
Soru Açıklaması
80.
Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
81.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap: "D" Nakit paralar ile depolarda bulunan ticaret malları emval-i zahiredir.
Soru Açıklaması
82.
Kocanın dört ay veya daha fazla eşine yaklaşmayacağına yemin etmesi veya bu içerikte bir nezirde bulunmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" îlâ
Soru Açıklaması
83.
Sahipsiz bir araziyi işleyip sahiplenmek amacıyla arazinin etrafına çit çekmek, taş dizmek gibi işlemler yapmaya ne denilir?
Doğru Cevap: "A" İhya
Soru Açıklaması
84.
Bizzat lafızda bulunan kapalılık nedeniyle ya da başka nasslarla çelişkiden dolayı manaya delaleti açık olmayan, açıklık kazanması için dirayete ihtiyaç gösteren lafız aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Müşkil
Soru Açıklaması
85.
Sadece bir mânâ için konan lafız aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hâss
Soru Açıklaması
86.
İmam şafiî’nin bizzat kaleme aldığı usule dair yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" El-Ümm
Soru Açıklaması
87.
Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Namazda iken kendi duyacağı kadar gülmek
Soru Açıklaması
88.
Aşağıdakilerden hangisi zekâtlık malda aranan şartlardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Temlik
Soru Açıklaması
89.
Hacda yapılması gereken ibadetlerin hepsine birden ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Menâsikü'l-hac
Soru Açıklaması
90.
Fakir olması kaydıyla, adak kurbanın etinden aşağıdakilerden hangisi yiyebilir?
Doğru Cevap: "B" Adakta bulunan kimsenin kardeşi
Soru Açıklaması
91.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yetki almadan gizli bilgileri açıklayan memurlara aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
Doğru Cevap: "C" Devler memurluğundan çıkarma
Soru Açıklaması
92.
Din İşleri Yüksek Kurulunda başkan hariç kaç üye bulunur?
Doğru Cevap: "A" 15
Soru Açıklaması
93.
Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşu aşağıdaki tarihlerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 3 Mart 1924
Soru Açıklaması
94.
Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının yardımcı hizmet birimlerinden birisidir?
Doğru Cevap: "D" Personel Dairesi Başkanlığı
Soru Açıklaması
95.
Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının ana hizmet birimlerinden birisidir?
Doğru Cevap: "C" Hac Dairesi Başkanlığı
Soru Açıklaması
96.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlıdır ?
Doğru Cevap: "A" Hukuk Müşavirliği
Soru Açıklaması
97.
Diyanet İşleri Başkanlığında 2006 yılında kurulan yeni birimin adı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "B" İç Denetim Birimi Başkanlığı
Soru Açıklaması
98.
Diyanet İşleri Başkanının kaç yardımcı bulunmaktadır ?
Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması
99.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek
Kurulu üyeleri nasıl atanır?
Doğru Cevap: "C" Seçilmiş ve tensip edilmiş üye adayları arasından Diyanet İşleri Başkanının teklifi, ilgili Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanın imzası ile
Soru Açıklaması
100.
10 yılını tamamlamış devlet memuruna istekleri hâlinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere kaç aya kadar aylıksız izin verilebilir?
Doğru Cevap: "D" 6
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye