2011 Yeterlilik Kuran Kursu Soruları

sefadmin
Haziran 2, 2011
2011 Kuran Kursu Soruları
www.dhbt.gen.tr
1.
Kırâat-ı Âsım'a göre ( لاتَامَْنَّا ) kelimesinde aşağıdaki okuyuş şekillerinden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "D" İşmâm
Soru Açıklaması
2.
Mahreç veya sıfat bakımından yakınlığı olan harfler arasında meydana gelen idğâma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İdğâm-ı mütekâribeyn
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "A" ق
Soru Açıklaması
Aşağıdakilerden hangisi boğaz harflerinden biri değildir?
4.
Aşağıdakilerden hangisi aslî meddir?
Doğru Cevap: "B" Medd-i tabîî
Soru Açıklaması
5.

(ع) harfi secâvend olarak neye işaret etmektedir?

Doğru Cevap: "D" Rukû’ alâmeti
Soru Açıklaması
6.

Hurûfu mukattaa’lardan ( المص )’ın mîm harfinde hangi med vardır?

Doğru Cevap: "C" Medd-i lâzım harfi muhaffef
Soru Açıklaması
7.

عَليْهِ kelimesinde vakf hâlinde hangi tecvîd kuralı uygulanır?

Doğru Cevap: "A" Medd-i lîn
Soru Açıklaması
8.
Tefeşşî sıfatı hangi harfte bulunur?
Doğru Cevap: "D" ش
Soru Açıklaması
9.
Hz. Peygamber’in her sene Ramazan ayında Kur'an'ın o zamana kadar nazil olan kısmını, Cebrail (a.s) ile karşılıklı okumalarına ne denir?
Doğru Cevap: "A" Arz
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki yerlerden hangisinde Kur’ân tilaveti esnasında “hafd-ı savt” (sesi alçaltmak) uygun olmaz?
Doğru Cevap: "C" Allah Teâlâ’nın kudret ve azametini ifade eden yerlerde
Soru Açıklaması
11.

يَا بُنَىَّ ارْكَبْ مَعَنَا ayetinde altı çizili kelimelerde aşağıdaki tecvîd kurallarından hangisi uygulanır?

Doğru Cevap: "A" İdğam
Soru Açıklaması
12.
Doğru Cevap: "D" İdğâm-ı mütecâniseyn
Soru Açıklaması
Mahreçleri aynı, sıfatları farklı olan iki harften birincisi sakin, ikincisi harekeli olarak yan yana gelirse, birinci harfin ikincisine idğâm edilmesine ne denir?
13.
Medd-i Munfasıl, en az kaç elif miktarı uzatılır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
14.
Ğunne sıfatı olan iki harf, aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "B" م ن
Soru Açıklaması
15.

(فَغَوٰى - وَهَدٰى - اِلَى النَّجٰوةِ - اَلصَّلٰوةُ) kelimelerindeki sâkin ( و) veya ( ى) harfleri
hangi med harfinin yerinde kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Med harflerinden (ا)
Soru Açıklaması
16.
Nûnu sâkin aynı kelimede ( و) veya ( ى)'ya uğrarsa hangi tecvid kaidesi uygulanır?
Doğru Cevap: "B" İzhâr
Soru Açıklaması
17.
Tenvinden sonra harekeli mîm harfi gelirse hangi tecvîd kuralı uygulanır?
Doğru Cevap: "A" İdğâm-ı mealğunne
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki harflerden hangisi vakf-ı lâzımın işaretidir?
Doğru Cevap: "D" م
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi sebeb-i med değildir?
Doğru Cevap: "C" Elif
Soru Açıklaması
20.
Kırâat imamlarından “yedi imamın kırâatı” aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Mütevâtir
Soru Açıklaması
21.
İman esaslarının özlü ve özet bir şekilde ifadesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Tevhîd, Nübüvvet, Meâd
Soru Açıklaması
22.
“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.”

Bu âyet, Allah’ın sıfatlarından hangisinin ispatına delil olarak gösterilir?
Doğru Cevap: "C" Vahdaniyet
Soru Açıklaması
23.
Peygamberlerin “ismet” sıfatı vahyin hangi yönüyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Korunması
Soru Açıklaması
24.
İnsan iradesiyle ilgili olarak “cebr-i mutavassıt” görüşünü benimseyen fırka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Eş’ariyye
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi Mutezile mezhebinin beş temel esasından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İstikra
Soru Açıklaması
26.
Sonraki dönemin en meşhur selef âlimleri arasında (müteahhirîn-i selefiyye) âlimlerinin öncüsü sayılan, akaidle ilgili pek çok eser yazan, ayrıca çeşitli eserlerinde akaid konularına temas eden İslâm âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İbn Teymiyye
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi mucizelerin karakteristik yapısıyla bağdaşmaz?
Doğru Cevap: "D" Mucizelerde esas olan, peygamberin iradî tercihidir.
Soru Açıklaması
28.
Ebû Hanîfe’nin itikadî meselelere tahsis ettiği en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" El-Fıkhu’l-Ekber
Soru Açıklaması
29.
Allah’ın varlığının zaman ve mekândan münezzeh olduğunu ifade eden sıfat, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kıdem
Soru Açıklaması
30.
Dış dünyada gözlemlenen tecrübî olgulardaki sistematikliği akla uygun bir şekilde açıklayarak, Allah’ın varlığı ve birliğini ispatlamaya çalışan delil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nizam
Soru Açıklaması
31.
Peygamber olarak gönderilen kişinin, peygamberliğinden önce kendisinde görülen olağanüstü hâllere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İrhâs
Soru Açıklaması
32.
Kaza ve kader meselesi Allah’ın hangi sıfatlarıyla doğrudan ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" İlim - İrade - Kudret
Soru Açıklaması
33.
Allah’ın naslarda yer alan sıfatlarını te’vil etmeden O’na nispet etmeyi akidelerinin bir ilkesi olarak kabul eden ekol aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Selefiyye
Soru Açıklaması
34.
İsrafil adındaki meleğin ikinci kez Sûr’a üfürmesiyle meydana gelecek olaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Ba’s
Soru Açıklaması
35.
Akâid sahasında âyet ve hadislerle birlikte aklı da delil olarak kabul eden; bazı konularda Selef’e Eş’ariyye’den daha yakın, bazı konularda ise daha akılcı davrandığından Eş’ariyye ile Mutezile arasında yer aldığı ifade edilen itikadî mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mâtürîdiyye
Soru Açıklaması
36.
Hanefi mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi “necâset-i galîza” sayılmaz?
Doğru Cevap: "D" Sığır, koyun ve geyik gibi dört ayaklı hayvanların dışkıları
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdaki durumlardan hangisi özür hâlini ifade eder?
Doğru Cevap: "C" İstihâze
Soru Açıklaması
38.
Sıcak bölgelerde, öğle namazını geciktirip serinlikte kılmaya ne denir?
Doğru Cevap: "B" İbrad
Soru Açıklaması
39.
“Kadınların cemaatle namazda erkeklerle aynı saf ve hizada olması” fıkıh dilinde hangi kavram ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Muhâzâtü’n-nisâ
Soru Açıklaması
40.
Evvâbîn namazı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Altı rek’ât tek selamla kılınamaz.
Soru Açıklaması
41.
Ebu Hanife’ye göre, namazda iktidâ konusuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Farz kılan nafile kılana uyabilir.
Soru Açıklaması
42.
Hanefilere göre cenaze namazının rükünleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Kıyam, tekbir
Soru Açıklaması
43.
Seferilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Şafiîlere göre, sefer mesafesi üç gün üç gecelik yoldur.
Soru Açıklaması
44.
Hanefilere göre aşağıdaki vakitlerin hangisinde nafile namaz kılmak mekruhtur?
Doğru Cevap: "B" Bayram namazından önce
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz?
Doğru Cevap: "C" Kan vermek
Soru Açıklaması
46.
Oruçlu iken haricen merhem kullanan kişinin durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Orucu bozulmaz.
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi “zekâtı verilecek malda” bulunması gereken şartlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Üzerinden bir şemsî yılın geçmesi
Soru Açıklaması
48.
Zekâtla ilgili olarak “ziraat, nakliyat” gibi işlerde kullanılan hayvanlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Âmile
Soru Açıklaması
49.
Yağmur, nehir, dere, ırmak ile sulanan bir toprak ürününden hangi oranda öşür verilir?
Doğru Cevap: "C" 1/10
Soru Açıklaması
50.
Fıtır sadakasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Fıtır sadakasını fakire verirken “fitredir” demek gerekir.
Soru Açıklaması
51.
Yapılış şekli (edâ) bakımından hac kaç çeşittir?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
52.

Şafiî mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi
haccın vaciplerindendir?

Doğru Cevap: "A" Vedâ tavafı
Soru Açıklaması
53.

Aşağıdakilerden hangisi, ihramlı için, “bir fıtır
sadakası” kadar bağışta bulunmayı gerektiren
cinayetlerden değildir?

Doğru Cevap: "D" Farz ve vâcip olan tavaflarda setr-i avrete uymamak
Soru Açıklaması
54.

Abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle, insanda
meydana geldiği varsayılan hükmî kirliliğe
ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Hades
Soru Açıklaması
55.

Hanefi mezhebinde loğusa için aşağıdaki hükümlerden
hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Hamileliğinin 5. ayında düşük yapan, kanama görse de loğusa sayılmaz.
Soru Açıklaması
56.
Hanefilere göre, öğle vakti girdikten hemen sonra abdest alıp mestlerini giyen mukîm bir kimsenin akşam vakti girince abdesti bozulursa, 24 saatlik mesh müddeti ne zaman sona erer?
Doğru Cevap: "C" Ertesi gün akşam vakti girince
Soru Açıklaması
57.
Hanefi mezhebine göre, son oturuşta tahiyyattan sonra “salavat” ve “dua” okumanın hükmü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Sünnet
Soru Açıklaması
58.
Ebu Hanife’ye göre, dört rekatlı farz namazda son oturuşu (kade-i ahîre) unutarak beşinci rekata kalkan ve beşinci rekatın secdesini yaptıktan sonra kade-i ahîre’yi yapmadığını hatırlayan birinin durumu ile ilgili aşağıda verilen hükümlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Namaz nafileye dönüşür.
Soru Açıklaması
59.
Şafiî mezhebine göre abdestte başın tamamını mesh etmenin hükmü nedir?
Doğru Cevap: "B" Sünnet
Soru Açıklaması
60.
İmamla birlikte namaza başlamasına rağmen, namaz esnasında başına gelen bir durum sebebiyle namaza ara vermek zorunda kalan ve bu sebeple namazın bir kısmını imamla birlikte kılamayan kimseye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Lâhik
Soru Açıklaması
61.
Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının sıhhat şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hürriyet
Soru Açıklaması
62.
“Allâhümme eskınâ! Allâhümme, eskınâ! Allâhümme havâleynâ velâ aleynâ.” Hz. Peygamber’den nakledilen yukarıdaki duaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Yağmur duası
Soru Açıklaması
63.
Aşağıdakilerden hangisi mendup oruçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Adak orucu
Soru Açıklaması
64.
Aşağıdakilerden hangisi orucun yükümlülük şartlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Hür olmak
Soru Açıklaması
65.
Üç mezhebe göre her zaman, Hanefilere göre ise sonrasında Müzdelife vakfesi yapılacağı için bayram günü sabah namazını vaktin evvelinde kılmaya ne denir?
Doğru Cevap: "B" Tağlîs
Soru Açıklaması
66.
Zekâtla ilgili olarak “yemle beslenen hayvanlara” verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ma'lûfe
Soru Açıklaması
67.
Aşağıdakilerden hangisi “fıtır sadakası yükümlülüğü” için gereken şartlardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Havelânü’l-havl
Soru Açıklaması
68.
Hac yolculuğuna çıkacak kimsenin malî imkânının yeterli olmasını aşağıdaki kavramlardan hangisi karşılar?
Doğru Cevap: "D" İstitâat
Soru Açıklaması
69.
Aşağıdakilerden hangisi ihram yasaklarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Tıraş olmak
Soru Açıklaması
70.
Hanefiler’e göre arefe günü mazeretsiz olarak güneş batmadan önce Arafat’tan ayrılmamanın hükmü nedir?
Doğru Cevap: "B" Vacip
Soru Açıklaması
71.
Hz. Muhammed (s.a.s.)'in doğumuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Ramazan ayının 27. gecesinde doğdu.
Soru Açıklaması
72.
Bi'setin onuncu yılına “Hüzün Yılı” denilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ebû Talib ve Hz. Hatice’nin vefatı
Soru Açıklaması
73.
Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış Antlaşması'nın maddeleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Müslümanlar antlaşmanın yapıldığı yıl Kâbe'yi ziyaret edebileceklerdir.
Soru Açıklaması
74.
Hz. Peygamberin (s.a.s.) geceleyin Mekke’den Mescid-i Aksa’ya götürülmesine ne denir?
Doğru Cevap: "C" İsrâ
Soru Açıklaması
75.
Hendek Savaşı esnasında hangi sahâbînin tavsiyesi ile şehrin hücuma açık kısımlarına hendek kazılmasına karar verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Selman-ı Fârisî
Soru Açıklaması
76.
Müslümanlarla Bizanslılar arasında yüzyıllar boyu sürecek olan silahlı mücadeleler hangi savaş ile başlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Mûte
Soru Açıklaması
77.
İslam öncesi Hicaz bölgesinde Hz. İbrahim’in tek tanrı inancına dayalı Hanif dinini çok az da olsa sahih biçimde yaşayanlar vardı.

Aşağıdakilerden hangisi bu Hanif dinine mensuptur?
Doğru Cevap: "D" Varaka b. Nevfel
Soru Açıklaması
78.
Mekke hicretin kaçıncı yılında fethedilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 8
Soru Açıklaması
79.
Son muhacir kafilesi Habeşistan’dan ne zaman dönmüştür?
Doğru Cevap: "A" Hayber’in fethinde
Soru Açıklaması
80.
Aşağıda, tasavvufa dair yazılmış eserlerden hangisinin müellifi yanlış olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Divân-ı Hikmet - İbn Arabî
Soru Açıklaması
81.
Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Peygamberimize karşı çıkmalarının sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Muhammed (s.a.s.)’in ticaretle uğraşması
Soru Açıklaması
82.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde Medine ve kenar mahallelerinde oturan Yahudi topluluklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hayber Yahudileri
Soru Açıklaması
83.
Peygamberimiz (s.a.s.) İslâm’ın ilk yıllarında tebliğ faaliyetlerini yürütmek için ashâbıyla nerede bir araya gelmiştir?
Doğru Cevap: "B" Dâru'l-Erkâm
Soru Açıklaması
84.
Hz. Peygamberin (s.a.s.) annesi Âmine’nin kabri nerededir?
Doğru Cevap: "A" Ebvâ
Soru Açıklaması
85.
İfk hadisesi hangi gazve esnasında meydana gelmiştir?
Doğru Cevap: "D" Benî Müstalik Gazvesi
Soru Açıklaması
86.
Uhud Savaşı hicretin kaçıncı yılında yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
87.
Aşağıdakilerden hangisi vahiy kâtipliği yapmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Ebû Hureyre
Soru Açıklaması
88.
Hicretin takvim başlangıcı olarak tespiti hangi halife döneminde gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
89.
Hz. Peygamberin (s.a.s.) vefatından sonra, dinden dönenlere karşı yapılan ve yetmiş kadar hafızın şehit edildiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yemâme
Soru Açıklaması
90.
İlişkilerin kötüye gitmesini önlemek maksadıyla, huzursuzluk çıkarıp zarar verecek insanlar karşısında, durumu idare edip vaziyeti kurtarma anlamına gelen ahlaki kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Müdârâ
Soru Açıklaması
91.
Başarılı bir hutbeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Sadece toplumun yaptığı iyi davranışlar anlatılır.
Soru Açıklaması
92.
Kendisinin, hutbede layık olmadığı vasıflarla anılmamasını, övgüde aşırı gidilmemesini ve sade cümlelerle dua edilmesini bir fermanla hatiplere bildiren devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nurettin Mahmud Zengi
Soru Açıklaması
93.
Peygamber hatîbi” diye anılan sahabî aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sabit b. Kays
Soru Açıklaması
94.
Aşağıdakilerden hangisi hutbenin sünnetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hutbenin namazdan önce okunması
Soru Açıklaması
95.
Hanefilere göre, Cuma hutbesi okunurken namaz kılmanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mekruh
Soru Açıklaması
96.
Medine nüfusunun artması üzerine Cuma günleri “dış ezan” kim tarafından ilave edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Osman
Soru Açıklaması
97.
Aşağıdakilerden hangisi Hanefilere göre cuma hutbesinin sıhhat şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Eûzü ile Kur’an’dan bir ayetin okunması
Soru Açıklaması
98.
“Kasîde-i Bürde (Bânet Suâd)”nin müellifi sahabî kimdir?
Doğru Cevap: "B" Ka’b b. Züheyr
Soru Açıklaması
99.
Aşağıdaki mezheplerden hangisinde Cuma namazının kılınabilmesi için gerekli olan cemaat sayısı yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Hanefi - 7
Soru Açıklaması
100.
“Emr-i bi’l-ma’rûf” kavramının sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" İyiliği emretmek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye