2012 Yeterlilik Müezzin Kayyım Soruları

sefadmin
Haziran 2, 2012
2012 Yeterlilik Müezzin kayyum soruları
www.dhbt.gen.tr
1.
Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "A" İdğam-ı şemsiyye
Soru Açıklaması
3.
Hurûf-u mukattaalar ile ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Hepsi uzatılarak okunurlar.
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "D" Medd-i lazım
Soru Açıklaması
5.
Bir elif miktarının ölçüsünü aşağıdakilerden
hangisi ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Üstün harekeli iki harfin okunacağı kadar bir zaman
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "C" İdğâm-ı mütecâniseyn
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "B" Vakf-ı kabîh
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki durumlardan hangisinde dudak
izhârı (izhâr-ı şefevî) yapılır?
Doğru Cevap: "D" Sâkin ( م), “bâ”dan ve “mîm”den başka bir harfe uğrarsa
Soru Açıklaması
11.
Doğru Cevap: "A" Kalkale
Soru Açıklaması
12.
Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
13.
Doğru Cevap: "D" Hemze üzerinde medd-i tabiî yaparak
Soru Açıklaması
14.
Doğru Cevap: "B" Medd-i tabiî yapılarak
Soru Açıklaması
15.
Doğru Cevap: "D" İmâle
Soru Açıklaması
16.
Doğru Cevap: "A" Kalın okunur.
Soru Açıklaması
17.
Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
18.
Medd-i munfasıl olan kelimede aslî med
üzerine ilâve etmenin hükmü aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Caiz
Soru Açıklaması
19.
Doğru Cevap: "D" İdğâm uygulanmaz.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi lahn-ı celî (büyük
hata) kısmına girer?
Doğru Cevap: "C" Harekeyi yanlış okumak
Soru Açıklaması
21.
Kelimenin evvelinde bulunup, kendisinden başlandığı zaman okunan, kendisinden önce harekeli bir harf geldiği zaman ise yazılı olmasına rağmen okunmayan hemze, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hemze-i vasl
Soru Açıklaması
22.
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerin hangisinde idğâm-ı misleyn
mealğunne uygulanır?
Doğru Cevap: "C" Sâkin mim, م’e uğradığında
Soru Açıklaması
24.
Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
25.

Tenvin veya “nûnu sâkin”den sonra ( ب ) harfi gelmesi durumunda, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Tenvin veya nûnu sâkin ( م ) harfine dönüştürülüp okunur.
Soru Açıklaması
26.
Hz. Peygamber (s.a.s)’in Allah’tan getirip haber verdiği hususlardan bir veya birkaçını inkâr etmeye ne denir?
Doğru Cevap: "A" Küfür
Soru Açıklaması
27.
İslam dininde inanılması farz olan hususlar, iman esasları, dinin temel kural ve hükümleri anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Akâid
Soru Açıklaması
28.
Allah’ın, “can alan” anlamına gelen ismi aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" el-Kâbız
Soru Açıklaması
29.
“Allah’tan başka her varlık sonradan olmuştur. Allah, sonradan olan şeylerin hiçbirisine hiçbir yönden benzemez. Allah, kendisi hakkında bizim hatıra getirdiklerimizin de ötesinde yüce bir varlıktır.”
Yukarıdaki paragrafta Allah Teâlâ’nın hangi
sıfatından söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Muhâlefetün li’l-havâdis
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi İslam inancına göre
doğrudur?
Doğru Cevap: "A" İlk peygamber ile son peygamberin tebliğ ettiği dinin inanç esasları aynıdır.
Soru Açıklaması
31.
Hadislerde, “İsm-i A’zam” kavramı aşağıdakilerden
hangisine nispet edilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Allah
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın teşrîî iradesiyle
doğrudan ilgili değildir?
Doğru Cevap: "C" Canlıları yaratması
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden
biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Gaybı bilirler.
Soru Açıklaması
34.
Şeytanla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Nurdan yaratılmıştır.
Soru Açıklaması
35.
İlahi kitaplar ve sahifeler hakkında aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kur’ân’da, Zebur isminde bir kitaptan söz edilmemektedir.
Soru Açıklaması
36.
Selim yaratılışını ve sağduyusunu koruyabilmiş insanların yüce bir tanrının varlığını benimseyeceğini ileri sürerek Allah’ın varlığını ispatlayan delil hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fıtrat delili
Soru Açıklaması
37.
Aşağıda isimleri verilen peygamberlerden
hangisine “suhuf/sahifeler” gönderilmemiştir?
Doğru Cevap: "A" Hz. İlyas
Soru Açıklaması
38.
Hissî mucizeyi diğer mucizelerden ayırt edici
özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Duyu organlarıyla algılanabilen bir olay olması
Soru Açıklaması
39.
“Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve: Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek? diyor. De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek.” (Yâsîn 36/78-79) ayetlerinde, aşağıdaki hangi husus anlatılmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Ba’s
Soru Açıklaması
40.
“A’râf” hakkında aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Cennet ile cehennemin arasında bulunan sûrun adıdır.
Soru Açıklaması
41.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân-ı Kerim’de mucize terimi yerine kullanılan kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Rikâk
Soru Açıklaması
42.
Maturidilere göre; insanın fiillerinin yaratılması ve insan iradesinin bu fiillerdeki rolü bağlamında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Kesb kuldan, halk ise Allah’tandır.
Soru Açıklaması
43.
Allah Teâlâ’nın ulûhiyetinde, isim, sıfat ve fiillerinde; eşi, dengi ve ortağı bulunduğunu kabul etmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Şirk
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi Allah Teâlâ’nın zâtî
sıfatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tekvin
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlere ait
sıfatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Meûnet
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi guslü gerektiren
hâllerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İstihâze
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Hanefilere göre tavuk ve kazın dışkısı necaset-i galizadır.
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Hafif sayılan necasetin bir uzvun beşte birini kirletmesi namazın sıhhatine engel olur.
Soru Açıklaması
49.
Hanefi mezhebinde gusül abdesti ile ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Gusül abdesti öncesinde saçı örgülü olan bayan saç örgüsünü çözmek zorundadır.
Soru Açıklaması
50.
Dört mezhebe göre, abdestte niyetin hükmü
konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Hanefi mezhebinde niyet farz değil, diğer mezheplerde farzdır.
Soru Açıklaması
51.
Hanefilere göre, mestler üzerine meshin müddeti saat olarak, mukim ve misafir olanlar için sıralı bir şekilde aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 24 - 72
Soru Açıklaması
52.
Hanefi mezhebinde benimsenen görüşe göre, “namazda kıyam” ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Farz, vacip namazlarda ve sabah namazının sünnetinde rükündür.
Soru Açıklaması
53.
Namazda iken konuşmaya, amel-i kesirde bulunmaya ve yönü kıbleden çevirmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Müfsidât-ı salât
Soru Açıklaması
54.
Ölen kişiyi, bedenini örtecek şekilde kefenlemenin
hükmü aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Farz
Soru Açıklaması
55.
Şafiî mezhebine göre kunut okunan yerler
hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Her sabah namazının farzında
Soru Açıklaması
56.
“Ta’dil-i erkân” hakkında, aşağıdaki hükümlerden
hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Ebu Hanife’ye göre vaciptir.
Soru Açıklaması
57.
Hanefi mezhebine göre kişinin kılmakta olduğu nafile namazı bozması durumunda, o namazı tekrar kılmasının hükmü nedir?
Doğru Cevap: "D" Vacip
Soru Açıklaması
58.
Yatsı namazının farzında ka’de-i ahîreyi yapan fakat yanlışlıkla beşinci rek’ata kalkarak, o rek’atı secde ile tamamlayan ve 6. rek’atı da kılan birisinin namazı ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Namaz bozulmuştur, iade edilir.
Soru Açıklaması
59.
Hanefi mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi
imama uymanın şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Muktedînin namazı, nev’i itibariyle imamın namazından yukarı olmalıdır.
Soru Açıklaması
60.
Ebû Hanife’ye göre, vitir namazında “kunut duasını” unutan bir kimsenin namazı ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Sehiv secdesi ile tamam olur.
Soru Açıklaması
61.
Seferilikle ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Bütün mezheplerde seferilikte sünnet namazlar terk edilmez.
Soru Açıklaması
62.
Taşıt üzerinde namaz kılmakla ilgili aşağıdaki
hükümlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Her halükârda taşıt üzerinde farz, nafile bütün namazlar kılınır.
Soru Açıklaması
63.
Namazda kıraatle ilgili aşağıdaki hükümlerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Şafiilere göre Fatiha suresini hatalı okumak namazın sıhhatine zarar vermez.
Soru Açıklaması
64.
Ramazan ayında oruç tutamayan kişi hakkında Şafiî mezhebine göre aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Tutamadığı oruçları bir sonraki Ramazana kadar sadece kaza eder.
Soru Açıklaması
65.
Hanefiler’e göre, Ramazan orucuna niyet etme vaktinin başlangıç ve bitiş süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Gün batımından, ertesi gün zevalden az öncesine kadar
Soru Açıklaması
66.
Aşağıdakilerden hangisi “savm” sözcüğünün
anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İncelemek
Soru Açıklaması
67.
“Gün aşırı yani bir gün oruç tutup ertesi gün
tutmama” şeklindeki oruca ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Savm-ı Dâvûd
Soru Açıklaması
68.
Hadis-i şerifte, oruç tutanlar için cennette özel olarak ayrıldığı bildirilen kapının ismi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Reyyân
Soru Açıklaması
69.
Zekât ödeme adabı konusunda aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Zekât vekâletle değil bizzat mükellef eliyle verilmelidir.
Soru Açıklaması
70.
Zekâtın sarf yerlerinden biri olan “yolda kalmış kimse”, Tevbe suresinin 60. ayetinde hangi kavramla ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" İbnü’s-sebîl
Soru Açıklaması
71.
160 koyunu olan mükellef, kaç koyunu zekât
olarak vermelidir?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
72.
Aşağıdakilerin hangisine fakir olması hâlinde
zekât verilebilir?
Doğru Cevap: "C" Kişinin amcası
Soru Açıklaması
73.
Zekâtın, verilecek kişinin mülkiyetine geçirilmesini anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Temlik
Soru Açıklaması
74.
Malikî mezhebine göre mahreminin gelmemesi durumunda kadınların hacca gitmeleriyle ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Güvenilir bir grupla mahremi olmadan hac yolculuğuna çıkabilirler.
Soru Açıklaması
75.
Hacıların arefeyi bayrama bağlayan gece Müzdelife’de akşam ile yatsı namazlarını, yatsı vaktinde cem etmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Cem’-i te’hîr
Soru Açıklaması
76.
Aşağıdakilerden hangisi haccın “edâsının”
şartlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" İstitaat
Soru Açıklaması
77.
Belirli bir zamana bağlı olmayarak vakfesiz
yapılan Ka’be ziyaretine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Umre
Soru Açıklaması
78.
Hac yapmakta olanların bayram günleri
Mina’da şeytan taşlamalarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Remy-i Cimâr
Soru Açıklaması
79.
Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın
mekruhlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Taşları üç-beş metre mesafeden atmak
Soru Açıklaması
80.
Kurbanla ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi
doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Hanefîlere göre koyunun gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olması halinde altı ayını tamamlayanlar kurban edilebilir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye