2009 Yeterlilik Kuran Kursu Soruları

sefadmin
Haziran 1, 2009
2009 Kuran Kursu Soruları
www.dhbt.gen.tr
1.
İlk inen ayetler Kur’an’da hangi surededir?
Doğru Cevap: "A" Alak
Soru Açıklaması
2.
Kur’an-ı Kerim miladi hangi tarihte Peygamberimize nazil olmaya başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" 610
Soru Açıklaması
3.
Kur’an-ı Kerim aşağıdaki yerlerden hangisinde nazil olmaya başalmıştır?
Doğru Cevap: "C" Nur Dağı
Soru Açıklaması
4.
Kur’an-ı Kerim ilk indirilmeye başlandığı zaman aşağıdaki cisimlerden hangisi üzerine yazılmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Kağıda
Soru Açıklaması
5.
Mekân itibariyle sureler, iniş yerlerine göre aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Mekki-Medeni
Soru Açıklaması
6.
Kur’an-ı Kerim hangi Halife zamanında çoğaltılmıştır ?
Doğru Cevap: "C" Hz. Osman
Soru Açıklaması
7.
Kur’an-ı Kerim’ler i lk defa çoğaltığında aşağıdaki yerlerden hangisine gönderilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Bağdat
Soru Açıklaması
8.
Ülkemizde yaygın olarak takip edilen Kıraat İ mamının adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Âsım
Soru Açıklaması
9.
Bütün kıraat imamlarının Kur’an-ı Kerim tilavetindeki farklılarını ele alan ilme ne denir?
Doğru Cevap: "A" Kıraat İlmi
Soru Açıklaması
10.
Başında besmele bulunmayan sure hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tevbe
Soru Açıklaması
11.
Kur’an’ın kalbi diye ifade edilen sure hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yasin
Soru Açıklaması
12.
Surelerin bir mana veya hükmü ifade eden küçük büyük her bir bölümüne ne denir?
Doğru Cevap: "C" Ayet
Soru Açıklaması
13.
Kur’an okumaya başlarken “Euzubillahimineşşeytanirracim” denir. Bu cümle aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" İstiaze
Soru Açıklaması
14.
Kur’an okumada “Ref-i savt” aşağıdakilerden hangi anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "B" Sesi yükseltme
Soru Açıklaması
15.
“Tertil” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Kur'ân’ı yavaş yavaş, anlamını düşünerek okumak
Soru Açıklaması
16.
Uzunluklarına göre Fatiha suresinden sonra başlayan ilk yedi sureye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Es-Seb’u’t-tıval
Soru Açıklaması
17.
“Hurufu’l-Halk” diye bilinen harfler kaç tanedir?
Doğru Cevap: "B" 6
Soru Açıklaması
18.
Bütün kıraat imamlarının ittifakı ile haram olan, açık ve belirgin hatalı okuyuşlara ne denir?
Doğru Cevap: "A" Lahn-i Celi
Soru Açıklaması
19.
Bir önceki harfin harekesi üstün olduğunda hangi harf “harf-i med” olur?
Doğru Cevap: "C" Elif
Soru Açıklaması
20.
Harfi medden sonra gelen, asli med üzerine ziyadeyi gerektiren medde ne denir?
Doğru Cevap: "C" Fer’i Med
Soru Açıklaması
21.
Medd-i Tabii’nin bir elif miktarı uzatılmasının hükmü nedir?
Doğru Cevap: "B" Vacip
Soru Açıklaması
22.
Tecvid ilminde sükun kaça ayrılır?
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
23.
Harf-i Medlerden birisi ile Sebeb-i Med olan hemze aynı kelimede yan yana bulunursa hangi çeşit med olur?
Doğru Cevap: "D" Medd-i Muttasıl
Soru Açıklaması
24.
Med harflerinden birisi ile sebebi med olan hemze ayrı kelimelerde yan yana bulunursa bu med çeşidine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Medd-i Munfasıl
Soru Açıklaması
25.
Sesi nefes almaksızın kısa bir müddet kesip, tekrar devam etmeye ne denir?
Doğru Cevap: "D" Sekte
Soru Açıklaması
26.
Kıraat-ı Asım'a göre Yusuf süresi 11. ayette (لا تأمنّا) kelimesinde aşağıdaki kıraat uygulamalarından hangisi vardır?
Doğru Cevap: "C" İşmam
Soru Açıklaması
27.
Birinci tekil şahıs zamiri olan ( انّا) üzerinde durulduğunda nasıl vakıf yapılır?
Doğru Cevap: "A" Elif üzerinde meddi tabii yapılarak durulur.
Soru Açıklaması
28.
Vakf-ı Mutlak secavent harflerinden hangisiyle gösterilir?
Doğru Cevap: "A" ط harfiyle
Soru Açıklaması
29.
Sakin mim (م ) harfinden sonra Ba (ب ) harfi geldiğinde hangi tecvid kuralı uygulanır?
Doğru Cevap: "B" İhfa-i Şefevi
Soru Açıklaması
30.
بالله - لله -  ام اللهُ        kelimelerinde Lafzatullah’ın lam’ı (ل) nasıl okunur?
Doğru Cevap: "A" İnce okunur.
Soru Açıklaması
31.
Tarihte Kâbe’deki vazifelerden sikayenin anlamı nedir?
Doğru Cevap: "D" Kâbe’yi ziyarete gelen hacıların sularını tedarik etmektir.
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Hilfu’l-Fudul, Peygamberimizin de katıldığı erdemliler cemiyetinin adıdır.
Soru Açıklaması
33.
Kâbe’de aşikare ibadet ne zaman başladı ?
Doğru Cevap: "B" Hz. Ömer’in Müslüman olmasından sonra ve 616 yılında
Soru Açıklaması
34.
İ slam tarihinde hüzün yılı olarak bilinen yıl hangi yıldır ve niçin hüzün yılı denilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Ebu Talib’in öldüğü 620 yılına hüzün yılı denilmiştir.
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi ilk müslümanlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Abbas
Soru Açıklaması
36.
lk Habeşistan Hicreti aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "B" 615
Soru Açıklaması
37.
Hz. Peygamber tarafından Medine’ye gönderilen ilk İslâm davetçisi kimdir?
Doğru Cevap: "C" Mus’ab b. Umeyr
Soru Açıklaması
38.
Diğer adı “Ahzab savaşı” olan savaş hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hendek
Soru Açıklaması
39.
Mekke hangi tarihte fethedilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 630
Soru Açıklaması
40.
Hicret esnasında Hz. Peygamber’i yalnız başına takip eden ve atının ayakları kuma saplanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ebu Cehil
Soru Açıklaması
41.
Mekke’de müslümanların toplanıp sığındıkları yerin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Daru’l-Erkam
Soru Açıklaması
42.
Mûte Savaşı’nda Peygamberimiz tarafından tayin edilen komutanların şehit düşmesinden sonra ordunun seçtiçi komutan kimdir?
Doğru Cevap: "B" Halid b. Velid
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi; “İ nsanın arzularını aklının ve inancının kontrolünde tutarak, Allah ve insanlar nezdinde kendisini küçük düşürecek davranışlardan sakınmasını sağlayan bir erdem”dir?
Doğru Cevap: "C" İffet
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi, “İ nsanlara karşı alçak gönüllü olma, kibirlenip böbürlenmekten sakınma” anlamındadır?
Doğru Cevap: "D" Tevazu
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi “başkalarının gizli taraflarını, kötülük ve kusurlarını araştırmak” anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Tecessüs
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teâlâ'nın “zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde bir olması, eşi, benzeri ve ortağının bulunmaması” anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "C" Vahdâniyyet
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdaki peygamberlere ait sıfatlardan hangisi peygamberlerin “güvenilir oldukları” anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "B" Emanet
Soru Açıklaması
48.
Ahirette hesaptan sonra herkesin amellerinin tartıldığı ilahî adalet ölçüsüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Mizan
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdaki terimlerden hangisi “kıyamet gününde insanların toplanacağı yer” anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Arasat
Soru Açıklaması
50.
İ hlas suresinde geçen “Samed” in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" “Her şey O’na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir.”
Soru Açıklaması
51.
İnkarcı ve günahkâr kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü olaylara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İstidrac
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdaki sıfatlardan hangisi “Allah’ın sonradan olan şeylere benzememesi” anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Muhâlefetün li'l-havâdis
Soru Açıklaması
53.
Aşağıdakilerden hangisi Allah Teâlâ’nın zâtî sıfatlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Vücud
Soru Açıklaması
54.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subûti sıfatlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" İlim
Soru Açıklaması
55.
Allah’a, Hz. Peygambere ve onun haber verdiği tüm şeylere inanıp, kabul ve tasdik eden kimseye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Mümin
Soru Açıklaması
56.
Delillere, bilgiye, araştırmaya ve kavramaya dayalı olarak inanmaya ne denir?
Doğru Cevap: "A" Tahkiki İman
Soru Açıklaması
57.
Aşağıdaki kitaplardan hangisi Hz. Dâvûd’a indirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Zebur
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tedbir
Soru Açıklaması
59.
Yüce Allah’ın ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman, yer ve niteliklerini ezelî ilmiyle bilip takdir etmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kader
Soru Açıklaması
60.
“Öldükten sonra dirilen insanların toplanacağı yer”e ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Mahşer
Soru Açıklaması
61.
“Münker- nekir” kimdir?
Doğru Cevap: "B" Sorgu melekleri
Soru Açıklaması
62.
Aşağıdakilerden hangisi “kesinlikle inanma ve gönülden bağlanmayı” ifade eder?
Doğru Cevap: "B" İtikâd
Soru Açıklaması
63.
İ nkarcılar için cehennem azabı ebedi midir?
Doğru Cevap: "A" Evet.
Soru Açıklaması
64.
Haramları helal, helalleri haram saymak kişiyi hangi sonuca götürür?
Doğru Cevap: "D" Küfür
Soru Açıklaması
65.
“Peygamberlerden sâdır olan küçük hata ve sürçmeler”e ne denir?
Doğru Cevap: "B" Zelle
Soru Açıklaması
66.
Peygamberlere ait aşağıdaki sıfatlardan hangisi peygamberlerin “Allah'tan aldıkları buyrukları ümmetlerine eksiksiz iletmeleri” anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "C" Tebliğ
Soru Açıklaması
67.
Yüce Allah'ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Haşr
Soru Açıklaması
68.
Ömrün bittiğini, belirlenmiş süreyi ve bu sürenin sonunu, ölüm anını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ecel
Soru Açıklaması
69.
Aşağıdakilerden hangisi “Hz. Peygamber’in en büyük mucizesidir?”
Doğru Cevap: "B" Kurân-ı Kerim
Soru Açıklaması
70.
“Araştırma ve akıl yürütme olmaksızın aile ve çevrenin etkisinde kalarak gerçekleşen “iman” a ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Taklîdî iman
Soru Açıklaması
71.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi vakit namazları yanında düzenli olarak kılınan sünnet namazlar için kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Revâtib
Soru Açıklaması
72.
Aşağıdakilerden hangisi namazın rükünlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Niyet
Soru Açıklaması
73.
Hanefî mezhebine göre, namazda Fatiha sûresini zamm-ı sûre’den önce okumanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Vacip
Soru Açıklaması
74.
Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Namazda göze ilişen bir yazıya bakmak
Soru Açıklaması
75.
Cenazenin arkasından mezara kadar gitmek sünnettir. Bu sünneti ifade eden fıkıh kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Teşyî
Soru Açıklaması
76.
Aşağıdaki durumlardan hangisi sehiv secdesi yapmayı gerektirmez?
Doğru Cevap: "A" Namazın sünnetlerinden birinin veya birkaçının terk edilmesi durumunda
Soru Açıklaması
77.
“Aşure orucu” olarak bilinen oruç hangi ayda tutulur?
Doğru Cevap: "B" Muharrem
Soru Açıklaması
78.
Aşağıdakilerden hangisi ramazan orucunu tutmamayı mubah kılan mazeretlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Davete icâbet
Soru Açıklaması
79.
Aşağıdaki durumlardan hangisi Hanefî mezhebine göre orucu bozmakla beraber hem kazayı hem de kefâreti gerektirir?
Doğru Cevap: "B" Bilerek ve isteyerek bir şey yemek, içmek
Soru Açıklaması
80.
Birinin sağlığında iken yerine getirmediği oruç borcunun fidye yoluyla telâfi edilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Iskat-ı savm
Soru Açıklaması
81.
Aşağıdakilerden hangisi tutamadığı ramazan orucunu fidye yoluyla telâfi eder?
Doğru Cevap: "B" Düşkün ihtiyarlar
Soru Açıklaması
82.
Aşağıdakilerden hangisi zekatlık malda aranan şartlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Temlik
Soru Açıklaması
83.
Aşağıdakilerden hangisine fakir olması hâlinde zekât verilebilir?
Doğru Cevap: "A" Kardeş
Soru Açıklaması
84.
Aşağıdakilerden hangisi fıtır sadakası yükümlüsü sayılmak için gereken şartlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Malın üzerinden bir yıl geçmiş olması
Soru Açıklaması
85.
Hac ibadetiyle yükümlü olabilmek için aranan şartlardan biri olan “İ stitâat” ne anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "D" Sağlık ve mali imkanların yeterli olması
Soru Açıklaması
86.
Aşağıdaki kelimelerden hangisi hac ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "B" Mis’ad
Soru Açıklaması
87.
Bozulduğu takdirde hangi yemin türü için kefâret gerekir?
Doğru Cevap: "C" Yemin-i mün’akit
Soru Açıklaması
88.
Aşağıdakilerden hangisi kurbanlık hayvanlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Ceylan
Soru Açıklaması
89.
Adak kurbanının etinden fakir olması kaydıyla aşağıdakilerden hangisi yiyebilir?
Doğru Cevap: "C" Adakta bulunan kimsenin kardeşi
Soru Açıklaması
90.
Aşağıdakilerden hangisi yemin kefâreti içerisinde bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "D" On gün oruç tutmak
Soru Açıklaması
91.
Ramazan ve Kurban bayramlarında hutbe ne zaman okunur?
Doğru Cevap: "A" Namazdan sonra
Soru Açıklaması
92.
Vaaz, Kur’an-ı Kerim’de hangi terimle ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Mev'ize
Soru Açıklaması
93.
Bir mükafat takdimi konuşması yapılırken, sizin için hangi davranışının yapılması yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Verilen mükafatın temininde çekilen güçlükleri anlatmak
Soru Açıklaması
94.
Sert ve tartışmalı konuşmaya ne denir?
Doğru Cevap: "D" Cedel
Soru Açıklaması
95.
Aşağıdakilerden hangisi fiili olarak “hatiptir”?
Doğru Cevap: "C" Hutbe okuyan müezzin
Soru Açıklaması
96.
Aşağıdaki açılımlardan hangisi “Kavl-i leyyin” sözcüğünün karşılığıdır?
Doğru Cevap: "A" "Yumuşak söz" söylemedir.
Soru Açıklaması
97.
Mustafa Kemal Atatürk meşhur hutbesini nerede irad etti?
Doğru Cevap: "B" Balıkesir
Soru Açıklaması
98.
Aşağıdakilerden hangisi iletişime engel olan
insan tiplerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Düşünceli İnsan
Soru Açıklaması
99.
Peygamberimizin hitabeti açısından hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Şahısların isimlerini vererek eleştirirdi.
Soru Açıklaması
100.
İ ki grubun jüri önünde bir konuyu leh ve aleyhde işlemesi, karşı grubun fikirlerinin yanlışlığını vurgulamaları aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Münazara
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye