2009 Yeterlilik İmam Hatip Soruları

sefadmin
Haziran 1, 2009
2009 İmam Hatip Soruları
www.dhbt.gen.tr
1.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Kelam-ı Kibar
Soru Açıklaması
2.
Kur’an-ı Kerim aşağıdaki aylardan hangisinde inmeye başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Ramazan
Soru Açıklaması
3.
Kur’an-ı Kerim takriben kaç yılda nazil olmuştur?
Doğru Cevap: "C" 23
Soru Açıklaması
4.
Kur’an-ı Kerim ayetlerini Peygamberimizden işitip anında yazan kişilere ne denir?
Doğru Cevap: "D" Vahiy katibi
Soru Açıklaması
5.
Herhangi bir ayetin inişine sebep teşkil eden olay veya olaylara ne denir?
Doğru Cevap: "B" Nüzul sebebi
Soru Açıklaması
6.
Kur’an-ı Kerim’i Cebrail ve Peygamberimizin karşılıklı olarak okumalarıyla başlayıp, günümüze kadar asırlardır devam eden karşılıklı okuma geleneğinin adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Mukabele
Soru Açıklaması
7.
Kur’an-ı Kerim’in toplanmasıyla ilgili kurulan Komisyonun Başkanı kimdir?
Doğru Cevap: "A" Zeyd Bin Sabit
Soru Açıklaması
8.
Kur’an-ı Kerim’i harekeleme ve noktalama işlemi hangi dönemde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" Emeviler Dönemi
Soru Açıklaması
9.
 İmam-ı Hafs hangi kıraat imamının ravisidir?
Doğru Cevap: "C" Asım
Soru Açıklaması
10.
Ayete’l-Kürsi diye bilinen meşhur ayet hangi surededir?
Doğru Cevap: "B" Bakara
Soru Açıklaması
11.
Kur’an-ı Kerim’de yaklaşık her beş sahifeden oluşan bölümlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Hizb
Soru Açıklaması
12.
Ayet kelimesi sözlükte aşağıdakilerden hangi manayı ifade etmez?
Doğru Cevap: "D" Rütbe
Soru Açıklaması
13.
Kur’an’da bazı kelimelerin altında bulunan Kasr işareti neyi ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Uzatmadan okumayı
Soru Açıklaması
14.
Kur’an-ı Kerimi Tecvid kaidelerine uymak suretiyle en hızlı okuma şekline ne denir?
Doğru Cevap: "A" Hadr
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın okuyuş şekilleriyle ilgili bir kavram değildir?
Doğru Cevap: "C" Kitabet
Soru Açıklaması
16.
Kıraat imamlarının Berâe Suresi'nin evvelinde okunmaması hususunda ittifak ettikleri cümlenin adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Besmele
Soru Açıklaması
17.
Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur’an-ı Kerim’i hatasız okumayı konu edinen ilme ne denir?
Doğru Cevap: "A" Tecvid İlmi
Soru Açıklaması
18.
Harfin telaffuzu esnasında seste oluşan yumuşaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi özelliklere ne denir?
Doğru Cevap: "D" Sıfat
Soru Açıklaması
19.
Med harflerinin adedi kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi harflerin sıfatlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Med
Soru Açıklaması
21.
Aşağıdakilerden hangisi fer'i med çeşididir?
Doğru Cevap: "C" Medd-i Tabii
Soru Açıklaması
22.
Medd-i Muttasıl'da asli med üzerine ilave edilen meddin hükmü nedir?
Doğru Cevap: "A" Vacip
Soru Açıklaması
23.
Harakeyi gizli bir ses ile okumaktan ibaret olan kavrama ne denir?
Doğru Cevap: "B" Revm
Soru Açıklaması
24.
Kıraatı Asım'a göre fussilet süresi 44. ayette  kelimesinin 2.hemzesinde uygulanan okuma şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Teshil
Soru Açıklaması
25.
Hud suresi 44. ayette  'da aşağıdakilerden tecvid kurallarından hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "A" İdğam
Soru Açıklaması
26.
Kıraat imamlarının ekserisine göre hadır usulü ile okuyuşta meddi munfasıl kaç elif miktarı uzatılır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
27.
Doğru Cevap: "B" Kalın okunur.
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdaki harflerden hangisi ''Huruf-u İsti''la''dan değildir?
Doğru Cevap: "C" Ayın
Soru Açıklaması
29.
Tarihte Kabe'deki vazifelerden hicabenin anlamı nedir?
Doğru Cevap: "A" Kabe'nin perdedarlığını ve anahtarlarını elinde bulundurmaktır.
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Peygamberimiz 12 yaşında ticaret için Busra'da rahip Bahira ile görüşmüştür.
Soru Açıklaması
31.
Peygamberimize ilk iman eden kişi kimdir?
Doğru Cevap: "D" Hz.Hatice
Soru Açıklaması
32.
İslam tarihinde hüzün yılı olarak bilinen yıl hangi yıldır ve niçin hüzün yılı denilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Ebu Talib'in öldüğü 620 yılına hüzün yılı denilmiştir.
Soru Açıklaması
33.
Peygamber Efendimiz Hicret esnasında sığındığı dağ aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sevr Dağı
Soru Açıklaması
34.
İlk müslüman şehit kadın sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sümeyye
Soru Açıklaması
35.
İslam tarihinde yapılan ilk mescit hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mescid-i Kuba
Soru Açıklaması
36.
İslam tarihinde yapılan ilk savaş hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bedir Savaşı
Soru Açıklaması
37.
İfk aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hz.Aişe'ye iftirada bulunulmasıdır.
Soru Açıklaması
38.
Habeşistan hicreti esnasında krala muhattap olan, sözcüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Cafer b. ebitalip
Soru Açıklaması
39.
Kur’an-ı Kerim ilk defa çoğaltığıldığında aşağıdaki yerlerden hangisine gönderilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Bağdat
Soru Açıklaması
40.
Başında besmele bulunmayan sure hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tevbe
Soru Açıklaması
41.
Uhud Savaşı’nda müslümanları arkadan kuşatan süvari birliğinin komutanı kim idi?
Doğru Cevap: "C" Halid b. Velid
Soru Açıklaması
42.
i slâm’da ilk hicret nereye yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Habeşistan
Soru Açıklaması
43.
Hz. Peygamber’in Hz. Hatice’den olmayan çocuğu hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İbrahim
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi, “doğru, yararlı, kapsamlı ve derin bilgi” tarifine uygun düşmektedir?
Doğru Cevap: "C" Hikmet
Soru Açıklaması
45.
“Bir şeyi güzel sanma veya bir kimsenin ya da bir hadisenin iyiliği hakkında vicdani kanaat sahibi olma” hangi ahlaki erdemin adıdır?
Doğru Cevap: "D" Hüsn-i zan
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teâlâ’nın “varlığının sonunun olmaması” anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Beka
Soru Açıklaması
47.
Sûra üflemekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İsrafil
Soru Açıklaması
48.
Yüce Allah'n, peygamberlik iddiasında bulunan kimseleri doğrulamak ve desteklemek için yarattığı, insanların benzerini getirmekten âciz kaldığı olağanüstü olaylara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mucize
Soru Açıklaması
49.
Yüce Allah’ın hoşnut olmadığı, sevmediği, meşru olmayan, yapılması durumunda kişinin
ceza ve yergiye müstehak olacağı davranışlara genel olarak ne isim verilir?
Doğru Cevap: "B" Şer
Soru Açıklaması
50.
Allah’a ortak koşan kimseye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Müşrik
Soru Açıklaması
51.
Aşadağıkilerden hangisinde, Kur'an-ı Kerim’de ismi geçtiği hâlde peygamber olup-olmadığı konusunda ihtilaf bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Zülkarneyn
Soru Açıklaması
52.
“Kişinin amacına ulaşabilmesi için gerekli olan maddî ve mânevî sebeplere başvurduktan sonra Allah'a dayanıp güvenmesi ve ondan ötesini Allah'a bırakması”na ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tevekkül
Soru Açıklaması
53.
İ nsanın sağında ve solunda bulunan, yaptığı iyilik ve kötülükleri kaydetmekle görevli meleklerin
adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Kiramen Katibin
Soru Açıklaması
54.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zâtî sıfatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İlim
Soru Açıklaması
55.
Aşağıdaki kitaplardan hangisi Hz. i sâ’ya indirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" İncil
Soru Açıklaması
56.
Rü’yetullah ne demektir?
Doğru Cevap: "D" Müminlerin ahirette Allah'ı görmeleridir.
Soru Açıklaması
57.
Aşağıdakilerden hangisi “bilgi kaynakları”ndan değildir?
Doğru Cevap: "D" İtikat
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdaki sıfatlardan hangisi peygamberlerin akıllı ve zeki oldukları anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Fetanet
Soru Açıklaması
59.
Yüce Allah'ın, ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman, yer ve niteliklerini ezelî ilmiyle bilip takdir etmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kader
Soru Açıklaması
60.
Yüce Allah'ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Haşr
Soru Açıklaması
61.
Mugayyebât-ı Hamse” ne demektir?
Doğru Cevap: "B" Beş bilinmeyen şey
Soru Açıklaması
62.
“Allah’ın eli” (yedullâh) ifadesi Maturîdî ve Eş’arî alimlere göre hangi anlama gelir?
Doğru Cevap: "D" Allah’ın kudreti
Soru Açıklaması
63.
“Büyük günah işleyenlere” ne denir?
Doğru Cevap: "B" Mürtekib-i kebire
Soru Açıklaması
64.
Kelime-i şehâdetteki “eşhedü” hangi anlama gelir?
Doğru Cevap: "C" Şahitlik ederim.
Soru Açıklaması
65.
Hidâyet” kelimesinin karşıtı hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dalâlet
Soru Açıklaması
66.
Allah'ın verdiği görevleri eksiksiz yerine getiren, gözle görülmeyen nûrânî ve ruhanî varlıklara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Melek
Soru Açıklaması
67.
Peygamber olacak kimselerin peygamber olmadan önce gösterdikleri olağanüstü durumlara ne isim verilir?
Doğru Cevap: "C" İrhâs
Soru Açıklaması
68.
Kur’an-ı Kerim’de ismi açık olarak zikredilmeyip “melekü’l mevt” olarak anılan meleğin adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Azrail
Soru Açıklaması
69.
Allah'ın birliğini, Hz. Muhammed'in peygamberliğini ve onun, Allah'tan getirdiklerini kabul ettiklerini söyledikleri hâlde, kalpten inanmayan kimselere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Münafık
Soru Açıklaması
70.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi “söyleyen kimsenin inkârına delalet eden sözler” anlamındadır?
Doğru Cevap: "D" Elfâz-ı küfür
Soru Açıklaması
71.
“Hanefî mezhebine göre âdetin en az süresi …... , en uzun süresi …... gündür ki âdet arasında kalan en az temizlik süresi de …... gündür.”

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere gelecek uygun rakamlar hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 3 / 10 / 15
Soru Açıklaması
72.
Buluğ çağından itibaren kazaya kalan namazlarının toplam sayısı beş vakti geçmeyen kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sahib-i tertib
Soru Açıklaması
73.
Aşağıdaki vakitlerden hangisinde kaza namazı kılınmaz?
Doğru Cevap: "A" Güneşin doğmasından yükselmesine kadar
Soru Açıklaması
74.
Aşağıdakilerden hangisi namazda mekruh sayılan hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Namazda öksürüğü bastırmak
Soru Açıklaması
75.
İzâr ve lifâfe bulunamayıp sadece bir kat bez bulunması durumunda erkek veya kadın cenâzenin sarıldığı tek parça beze ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kefen-i zarûret
Soru Açıklaması
76.
Akşamla yatsı namazını yatsının vaktinde birleştirerek kılmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Cem-i te’hîr
Soru Açıklaması
77.
Aşağıdakilerden hangisi oruca başlama vaktidir?
Doğru Cevap: "B" İmsak
Soru Açıklaması
78.
Aşağıdakilerden hangisi nafile oruçlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Adak orucu
Soru Açıklaması
79.
Bir mescidde ibadet niyetiyle ve belirli kurallara
uyarak inzivaya çekilmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İtikâf
Soru Açıklaması
80.
Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlıların tutamadıkları her bir gün için ödemeleri gereken meblağa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Fidye
Soru Açıklaması
81.
Bir oruç fidyesinin miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bir fakiri bir gün doyurma
Soru Açıklaması
82.
Gün aşırı oruç tutmak , bir gün oruç tutup ertesi gün tutmamaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Savm-ı Davud
Soru Açıklaması
83.
Aşağıdakilerden hangisi zekatın sarf yerlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Alimler
Soru Açıklaması
84.
Ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan müslümanların kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mali ibadete ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sadaka-i fıtır
Soru Açıklaması
85.
Hacda yapılması gereken ibadetlerin hepsine birden ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Menasikü'l-hac
Soru Açıklaması
86.
Aşağıdakilerden hangisi erkekler için ihram yasaklarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Dişleri fırçalamak
Soru Açıklaması
87.
Yanlışlıkla doğru olduğu sanılarak yapılan yemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Yemin-i lağv
Soru Açıklaması
88.
Çocuğun doğumunun ilk günlerinde Allah'a bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbana ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Akika kurbanı
Soru Açıklaması
89.
Kurban kelimesi sözlükte ne anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Yaklaşmak
Soru Açıklaması
90.
Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Namazda iken kendi duyacağı kadar gülmek
Soru Açıklaması
91.
İslamda ilk cuma hutbesi ne zaman okunmaya başlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Hicret esnasında
Soru Açıklaması
92.
Hutbenin sonunda okunan Nahl suresi 90. ayeti ilk defa kimin zamanında okunmuştur?
Doğru Cevap: "B" Ömer b. Abdü l-aziz
Soru Açıklaması
93.
Aşağıdakilerden hangisi müzakere çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Münazaa
Soru Açıklaması
94.
Kuran'a göre iki yüzlü insanlara karşı nasıl konuşulmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Öğüt vererek tesirli söz ile
Soru Açıklaması
95.
Müjdeleyici olmak hangi kelime ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Beşaret
Soru Açıklaması
96.
Düşünmeden ve ansızın söz söylemeye, konuşma hangi kelime ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" İrticalı
Soru Açıklaması
97.
Hz. Peygamber'e salat ü selam getirerek yapılan duaya ne denilir?
Doğru Cevap: "C" Salvele
Soru Açıklaması
98.
Aşağıdaki kelimelerden hangisi vaaz kelimesinin anlamını çağıştırmaz?
Doğru Cevap: "B" İcabet
Soru Açıklaması
99.
Peygamberimizin hitabeti açısından hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Şahısların isimlerini vererek eleştirirdi.
Soru Açıklaması
100.
Geniş halk kitleleri önünde bir başkasının idaresiyle, alanında uzmanlaşmış kimselerin sırasıyla konuşması aşağıdaki hitabet türlerinden hangisine girmektedir?
Doğru Cevap: "B" Açık oturum
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye