2009 Yeterlilik Müezzin Kayyım

sefadmin
Haziran 1, 2009
2009 Müezzin Kayyım Soruları
www.dhbt.gen.tr
1.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Kelamı Kibar
Soru Açıklaması
2.
Kur’an’da ilk inen ayetler hangi surededir?
Doğru Cevap: "A" Alak
Soru Açıklaması
Kur’an’da ilk inen ayetler hangi surededir?
3.
Herhangi bir ayetin inişine neden teşkil eden olay veya olaylara ne denir?
Doğru Cevap: "B" Nüzul Sebebi
Soru Açıklaması
4.
Sureler, iniş yerlerine göre aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" Mekki - Medeni
Soru Açıklaması
5.
Kur’an-Kerim’i Cebrail ve Peygamberimizin karşılıklı olarak okumalarıyla başlayıp, günümüze kadar asırlardır devam eden karşılıklı okuma geleneğinin adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Mukabele
Soru Açıklaması
6.
Kur’an-Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmtr?
Doğru Cevap: "C" Osman
Soru Açıklaması
7.
Kur’an-Kerim’in belgeye dayalı olarak toplanması için kurulan komisyonun başkanı kimdir?
Doğru Cevap: "A" Zeyd bin Sabit
Soru Açıklaması
8.
Mushaf hâline getirilen Kur’an’ın nüshaları ilk kez çoğaltldığında, aşağıdaki yerlerden hangisine gönderilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Bağdat
Soru Açıklaması
9.
Kur’an-Kerim’i harekeleme ve noktalama işlemi hangi dönemde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "B" Emeviler Dönemi
Soru Açıklaması
10.
İmam-Hafs hangi kıraat imamının ravisidir?
Doğru Cevap: "C" Asım
Soru Açıklaması
11.
Ayete’l-Kürsi diye bilinen meşhur ayet hangi surededir?
Doğru Cevap: "A" Bakara
Soru Açıklaması
12.
Kur’an-Kerim’de yaklaşık  her beş sahifeden oluşan bölümlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Hizb
Soru Açıklaması
13.
Kur’an’da bazı kelimelerin altında bulunan Kasr işareti neyi ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Uzatmadan Okumayı
Soru Açıklaması
14.
Kur’an okumaya balarken “Euzubillahimineşşeytanirracim” denir. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" İstiaze
Soru Açıklaması
15.
Kur’an-Kerim’i tecvid kaidelerine uymak suretiyle en hızlı okuma şekline ne denir?
Doğru Cevap: "B" Hadr
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın okuyuş şekilleriyle ilgili bir kavram değildir?
Doğru Cevap: "C" Kitabet
Soru Açıklaması
17.
Kıraat imamlarının Berae suresinin evvelinde okunmaması hususunda ittifak ettikleri cümlenin adı nedir?
Doğru Cevap: "B" İstiaze
Soru Açıklaması
18.
Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur’an-Kerim’i hatasız okumayı konu edinen ilme ne denir?
Doğru Cevap: "D" Tecvit İlmi
Soru Açıklaması
19.
Harfin telaffuzu esnasında seste oluşan yumuşaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi özelliklere ne denir?
Doğru Cevap: "D" Sıfat
Soru Açıklaması
20.
Med harflerinin adedi kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
21.
Sebeb-i Med kaç tanedir?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
22.
Hem yazıda, hem de okunuşta bulunan, kelimenin
gerek vasıl ve gerekse vakf-ı hâlinde değişmeyen ve sabit kalan hemzelere ne denir?
Doğru Cevap: "C" Kat’ı Hemzesi
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi Fer’i Med çeşidi
değildir?
Doğru Cevap: "C" Medd-i Tabii
Soru Açıklaması
24.
Medd-i Muttasılda asli med üzerine ilave edilen meddin hükmü nedir?
Doğru Cevap: "A" Vacip
Soru Açıklaması
25.
Harekeyi gizli bir ses ile okumaktan ibaret olan
kavrama ne denir?
Doğru Cevap: "B" Revm
Soru Açıklaması
26.
Kıraatı Asım'a göre Fussilet Süresi 44. ayette   kelimesinin 2. hemzesinde uygulanan okuma şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Teshil
Soru Açıklaması
27.
Hud Süresi 44. ayette  'da aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "A" İdğam
Soru Açıklaması
28.
Kıraat i mamlarının ekserisine göre hadır usulü ile okuyuşta meddi munfasıl kaç elif miktarı uzatılır?
Doğru Cevap: "D" 1
Soru Açıklaması
29.
Doğru Cevap: "B" Kalın okunur.
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdaki harflerden hangisi "Huruf-u isti'la"dan değildir?
Doğru Cevap: "C" ع harfi
Soru Açıklaması
31.
Kur’an-ı Kerim’in yazıldığı Arap Alfabesinde peltek okunan harfler kaç tanedir?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
32.
İ zhar harfleri kaç tanedir?
Doğru Cevap: "A" 6
Soru Açıklaması
33.
Mü’min suresinin bir diğer adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Ğafir
Soru Açıklaması
34.
Boğazın göğüse bitiştiği yerden hangi harf çıkar?
Doğru Cevap: "A" Hemze
Soru Açıklaması
35.
İ dğamı bilağunne harfleri aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "D" Lam-Ra
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdaki surelerin hangisinin başındaki hemze katı’ hemzesidir?
Doğru Cevap: "B" Tekasür
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdaki surelerden hangisinde sekte yoktur?
Doğru Cevap: "A" Meryem
Soru Açıklaması
38.
İ zhar ne demektir?
Doğru Cevap: "D" Harfi tüm özellikleriyle okumak
Soru Açıklaması
39.
Tul ne demektir?
Doğru Cevap: "A" Medleri en uzun ölçü ile okumak
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teâlâ’nın “varlığının sonunun olmaması” anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "D" Bekâ
Soru Açıklaması
41.
Sûra üflemekle görevli melek aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İsrâfîl
Soru Açıklaması
42.
Yüce Allah'ın, peygamberlik iddiasında bulunan kimseleri doğrulamak ve desteklemek için yarattığı, insanların benzerini getirmekten âciz kaldığı olağanüstü olaylara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mucize
Soru Açıklaması
43.
Yüce Allah’on hoşnut olmadığı, sevmediği, meşru olmayan, yapılması durumunda kişinin
ceza ve yergiye müstehak olacağı davranışlara genel olarak ne isim verilir?
Doğru Cevap: "A" Şer
Soru Açıklaması
44.
Allah’a ortak koşan kimseye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Müşrik
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisinde, Kur'an-ı Kerim’demismi geçtiği hâlde peygamber olup-olmadığı konusunda ihtilaf bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Zülkarneyn
Soru Açıklaması
46.
İnkarcı ve günahkâr kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü olaylara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İstidrac
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdaki sıfatlardan hangisi ''Allah Teala'' nın sonradan olan şelere benzememesi anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Muhalefetün li'l-havadis
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi ''Allah Teala'' nın zati sıfatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İlim
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdaki kitaplardan hangisi Hz.İsa'ya indirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" İncil
Soru Açıklaması
50.
Rü'yetullah ne demektir?
Doğru Cevap: "D" Müminlerin Ahirette Allah'ı görmeleridir.
Soru Açıklaması
51.
Aşağıdakilerden hangisi ''bilgi kanakları''ndan degildir?
Doğru Cevap: "D" İtikat
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdaki sofatlardan hangisi peygamberlerin akıllı ve zeki oldukları anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Fetanet
Soru Açıklaması
53.
Yüce Allah'ın ezelden ebede kadar olacak bütün şeyleri zaman,yer ve niteliklerini ezeli ilmiyle bilip takdir etmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kader
Soru Açıklaması
54.
Yüce Allah'ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Haşr
Soru Açıklaması
55.
''Mugayyebat-ı hamse'' ne demektir?
Doğru Cevap: "B" Beş bilinmeyen şey
Soru Açıklaması
56.
''Allah'ın eli'' (yedullah) ifadesi maturıdi ve eş'ari alimlere göre hangi anlama gelir?
Doğru Cevap: "D" Allah'ın kudreti
Soru Açıklaması
57.
''Büyük günah işleyenlere'' ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Mürtekib-i kebire
Soru Açıklaması
58.
Haramları helal,helalleri haram saymak kişiyi hangi sonuca götürür?
Doğru Cevap: "A" Küfür
Soru Açıklaması
59.
''Peygamberlerden sadır olan küçük hata ve sürçmeler'e'' ne denir?
Doğru Cevap: "B" Maunet
Soru Açıklaması
60.
Peygamber olacak kimselerin peygamber olmadan önce gösterdikleri olağanüstü durumlara ne isim verilir?
Doğru Cevap: "C" İrhâs
Soru Açıklaması
61.
Ömrün bittiğini, belirlenmiş süreyi ve bu sürenin sonunu, ölüm anını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ecel
Soru Açıklaması
62.
Aşağıdakilerden hangisi “Hz. Peygamber’in en büyük mucizesidir?”
Doğru Cevap: "B" Kurân-ı Kerim
Soru Açıklaması
63.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi “söyleyen kimsenin inkarına delalet eden sözler” anlamındadır?
Doğru Cevap: "A" Elfâz-ı küfür
Soru Açıklaması
64.
Araştırma ve akıl yürütme olmaksızın aile ve çevrenin etkisinde kalarak gerçekleşen iman”a ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Taklîdî iman
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi vakit namazları yanında düzenli olarak kılınan sünnet namazları için kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Revâtib
Soru Açıklaması
66.
Buluğ çağından itibaren kazaya kalan namazlarının toplam sayısı beş vakti geçmeyen kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sahib-i tertib
Soru Açıklaması
67.
Aşağıdaki vakitlerden hangisinde kaza namazı kılınmaz?
Doğru Cevap: "A" Güneşin doğmasından yükselmesine kadar
Soru Açıklaması
68.
Aşağıdakilerden hangisi namazda mekruh sayılan hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Namazda öksürüğü bastırmak
Soru Açıklaması
69.
İzâr ve lifâfe bulunamayıp sadece bir kat bez bulunması durumunda erkek veya kadın cenâzenin sarıldığı tek parça beze ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kefen-i zarûret
Soru Açıklaması
70.
Cenazenin arkasından mezara kadar gitmek sünnettir. Bu sünneti ifade eden fıkıh kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Teşyî
Soru Açıklaması
71.
Aşağıdaki durumlardan hangisi sehiv secdesi yapmayı gerektirmez?
Doğru Cevap: "D" Namazın sünnetlerinden birinin veya birkaçının terk edilmesi durumunda
Soru Açıklaması
72.
Aşağıdakilerden hangisi nafile oruçlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Adak orucu
Soru Açıklaması
73.
Bir mescidde ibadet niyetiyle ve belirli kurallara
uyarak inzivaya çekilmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İtikâf
Soru Açıklaması
74.
Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlıların tutamadıkları her bir gün için ödemeleri gereken meblağa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Fidye
Soru Açıklaması
75.
Bir oruç fidyesinin miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bir fakiri bir gün doyurma
Soru Açıklaması
76.
Gün aşırı oruç tutmak yani bir gün oruç tutup ertesi gün tutmamaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Savm-ı Dâvûd
Soru Açıklaması
77.
Aşağıdakilerden hangisi zekatlık malda aranan şartlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Temlik
Soru Açıklaması
78.
Aşağıdakilerden hangisine fakir olması hâlinde zekat verilebilir?
Doğru Cevap: "B" Kardeş
Soru Açıklaması
79.
Hacda yapılması gereken ibadetlerin hepsine birden ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Menâsikü'l-hac
Soru Açıklaması
80.
Hac ibadetiyle yükümlü olabilmek için aranan şartlardan biri olan ''İstiaat'' ne anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "D" Sağlık ve mali imkanları yeterli olması
Soru Açıklaması
81.
Yanlışlıkla doğru olduğu sanılarak yapılan yemine ne ad verilir ?
Doğru Cevap: "B" Yemin-i lağv
Soru Açıklaması
82.
Bozulduğu takdirde hangi yemin türü için kefaret gerekir?
Doğru Cevap: "C" Yemin-i mün akit
Soru Açıklaması
83.
Adak kurbanın etinden fakir olması kaydıyla aşşağıdakilerden hangisi yiyebilir?
Doğru Cevap: "C" Adakta bulunan kimsenin kardeşi
Soru Açıklaması
84.
Aşşağıdakilerden hangisi abdesti bozan hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Namazda iken kendi duyacağın kadar gülmek
Soru Açıklaması
85.
Ramazan orucu ne zaman farz kılınmıştır?
Doğru Cevap: "D" Hicretin bir buçuk yıl sonra şaban ayının onunda
Soru Açıklaması
86.
Ramazan bayramının ik günü ve kurban bayramı günlerinde oruç tutmanın hükmü aşşağıdakilerden doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Haram
Soru Açıklaması
87.
Aşağıda verilen nisab ölçülerinde yanlış olan hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Büyük baş hayvanlarda 20 adet sığır
Soru Açıklaması
88.
Senenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren hayvanlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Saime
Soru Açıklaması
89.
Geçmiş zamanda yapılmış veya yapılmamış bir iş hakkında bile bile,kasten ve yalan yere yapılan yemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Yemin-i gamus
Soru Açıklaması
90.
Güneşin tam tepe noktasında olduğu ve namaz kılmanın mekruh olduğu vakte ne denir?
Doğru Cevap: "B" İstiva Vakti
Soru Açıklaması
91.
Abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle insanda meydana geldiği var sayılan hükmi kirliliğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Hades
Soru Açıklaması
92.
Günümüzde okunan ezanı Peygamberimiz (s.a.s.) döneminde rüyasında gören ve rüyasını anlatan ilk sahabe kimdir?
Doğru Cevap: "D" Abdullah b. Zeyd el-Ensari
Soru Açıklaması
93.
Aşağıdaki kelimelerden hangisi ezanın anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İnzar etmek
Soru Açıklaması
94.
Ezan ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hanigisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Peş peşe birden çok kaza namazı kılan kişi her biri için ezan okur.
Soru Açıklaması
95.
Kamet getirmenin hükmü nedir?
Doğru Cevap: "C" Sünnet
Soru Açıklaması
96.
İmamın tekbirlerini geri saflara cemaate duyuran kimseye ne denir?
Doğru Cevap: "A" Münadi
Soru Açıklaması
97.
Es-Salatu Hayrun Mine n-Nevm ibaresi sabah ezanında hangi lafızdan sonra okunur?
Doğru Cevap: "B" Son tekbirlerden önce okunur.
Soru Açıklaması
98.
Aşağıdakilerden hangisi müezzilerin minarede ezan okuduğu yerin adıdır?
Doğru Cevap: "B" Şerefe
Soru Açıklaması
99.
Ülkemizde sabah ezanı yaygın olarak hangi makamda okunmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Saba
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.