Kelama Giriş – 2014 Yılı Bahar Dönemi – Ara Sınavı

sefadmin
Ekim 17, 2016
Kelama Giriş - 2014 Yılı Bahar Dönemi - Ara Sınavı
www.dhbt.gen.tr
1.
Metodik anlamda kelâm ilmi felsefeden hangi yönüyle ayrılır?
Doğru Cevap: "B" Akıl-Nakil metodunu kullanması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin dayandığı nakli delillerdendir?
Doğru Cevap: "D" Sünnet
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Gazzali’nin yaptığı tasnife göre dinî ilimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Metafizik
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin diğer isimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ahlak-ı Alâî
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi semiyat konularından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Vacibü’l-vücud
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi kelamın doğuş döneminde İslam toplumu içinde bulunan Ehl-i Kitap dinlerindendir?
Doğru Cevap: "C" Yahudilik -Hıristiyanlık
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki meselelerden hangisinin inkârı kişiyi dinden çıkarmaz?
Doğru Cevap: "C" Allah’ın ahirette görülmesi
Soru Açıklaması
8.
Büyük günah helal sayılmadığı müddetçe işlenmesiyle kişiyi dinden çıkarmaz diyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ehl-i Sünnet
Soru Açıklaması
9.
Hilafet konusu gerçekte aşağıdaki ilimlerden hangisinin konusudur?
Doğru Cevap: "C" İslam Hukuku
Soru Açıklaması
10.
Kırtas hadisesinde ismi geçen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Ebû Hanife’nin eserlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" el-Alim ve’l-müteallim
Soru Açıklaması
12.
Emevi Halifesi Abdulmelik b. Mervan’a kader konusunda mektup yazan alim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hasan-ı Basrî
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın yaratılmış/hâdis olduğunu savunan ilk dönem kelamî şahsiyetlerdendir?
Doğru Cevap: "A" Ca’d b. Dirhem
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem kelâmcılarını tanımanın yararlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İlk kelâmcıların özel hayatlarıyla ilgili bilgilere sahip olmak
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife’nin akait alanında yararlandığı kişilerin başında gelmektedir?
Doğru Cevap: "E" Hz. Ali
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Bağdat Mu'tezilesinin en belirgin özelliğidir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Ali'ye yaklaşımları
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Mu’tezilenin büyük günah işleyen hakkındaki görüşüdür?
Doğru Cevap: "B" Dünyada ne mümin ne kâfir, ahirette kafir.
Soru Açıklaması
18.
Mu’tezile, İslami çağrının yayılması ve dalalette olanların hidayete ermesi için aşağıdaki ilkelerden hangisini ortaya koymuştur?
Doğru Cevap: "B" Emr bi’l-ma’ruf nehiy ani’l-münker
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Basra Mu’tezilesi içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Bişr b. Mu’temir
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Mu’tezile mensuplarının kendilerine verdiği isimdir?
Doğru Cevap: "E" Adalet ve Tevhid Ehli
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye