İslam Kurumları Medeniyeti – 2014 Yılı Bahar Dönemi – Ara Sınavı

sefadmin
Ekim 17, 2016
Çıkmış Sorular - İslam Kurumları Medeniyeti
www.dhbt.gen.tr
1.
“O, İhtiyaçları zarurî/tabiî, hâcî ve kemâlî/tahsinî olmak üzere üçe ayırır. Ona göre ihtiyaçların bu sıralama doğrultusunda (yani çok, orta ve az derecede) giderilmesi kültür ve medeniyetin doğuşunu hazırlayan ana mekanizmadır. Sadece zarurî (doğal) ihtiyaçlarını karşılayan bir toplumda ne ilim ne sanat olur. İlimler ve sanatlar, son iki merhale içinde gelişme imkânı bulur ve medeniyet böylece ortaya çıkar.”

Bu görüş aşağıdaki İslam düşünürlerinden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" İbn Haldun
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde anlam birliği vardır?
Doğru Cevap: "C" Kültür - es-Sekâfe
Soru Açıklaması
3.
Millî kültürü meydana getiren din, ahlâk, hukuk, rasyonel faaliyetler, estetik, dil, ekonomi ve teknik gibi unsurların değişik milletlerin ortak hayatında aldığı şekle medeniyet diyen Türk bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ziya Gökalp
Soru Açıklaması
4.
Varlıkların birbiriyle haberleşmeden ve varlıklarının bilincine ermeden kurdukları ilişkiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Fizikî ilişki
Soru Açıklaması
5.
Kültür ve medeniyetlere temel karakterlerini kazandıran şey aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İçerdikleri kültür unsurları ve bunların kültür muhtevasındaki yeri, önemi ve birbiriyle olan ilişkileri
Soru Açıklaması
6.
İslâm Medeniyeti aşağıdaki medeniyet miraslarının hangisinden hiç faydalanmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Farklı ilişkilerle ulaştığı Güney Amerika mirasından.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm Medeniyetinin doğduğu medeni terkib ortamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Upanişadlar, Buda ve Mahâvira devirleri ile öne çıkan bütün Amerika kıtası boyunca uzanan Amerika terkibidir.
Soru Açıklaması
8.
“İslâm, insanlığın en büyük medeniyet projesidir. Hz. Peygamber bu projeyi uygulamaya risâlet göreviyle birlikte başlamıştır. Öncelikle zihinleri ve kalpleri medenîleştirmeyi hedeflemiştir. Hicretle beraber Yesrib’in adını Medine’ye çevirmek suretiyle de İslâm’ın medeniyet yürüyüşünü başlatmıştır. Allah’ın yeryüzünde en iyi temsil edilebildiği coğrafya en medenî coğrafya, Allah’ı en iyi temsil edilebilen toplum da en medenî toplumdur. Bu bağlamda bütün İlâhî dinler bir din olduğu kadar da birer medeniyettir.”

Paragrafa göre anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Allah’ı yeryüzünde iyi temsil edilebilen toplum medenî toplumdur.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm Medeniyetinin temel kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İslâm öncesi Mekkelilerin dinî inançları
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi İslam Medeniyetinin özüyle ilgili doğru bir ifadedir?
Doğru Cevap: "D" İslâm medeniyeti insanı ne ilahlaştırır ne de alçaltır. Onu âit olduğu en güzel yere yerleştirir.
Soru Açıklaması
11.
İspanya’nın fethi esnasında oradaki gayr-i müslimlere nasıl davranıldığı aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanabilir?
Doğru Cevap: "D" Hoşgörüyle
Soru Açıklaması
12.
XV. ve XVI. asırlara niçin ‘Türk asrı’ denilmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "E" Osmanlı ilim adamlarının ilimde sağladıkları başarı
Soru Açıklaması
13.
İslam ülkelerinde büyük önem kazanmış sosyal ve ekonomik hayat üzerinde derin tesirler icra etmiş olan dinî ve hukukî kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Vakıf
Soru Açıklaması
14.
İslam Medeniyetinde insan haklarının korunmasında büyük rol oynayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mezalim
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi’nin konusudur?
Doğru Cevap: "A" İnsan Hakları
Soru Açıklaması
16.
Selçuklu Sultanları, ilme itibarlarını, âlimlere de desteklerini hemen her alanda göstermişler ve bunun bir neticesi olarak birçok alanda önemli ilim adamları yetişmiştir. Buna göre aşağıdaki âlimlerden hangisi, ihtisas alanı itibariyle diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "C" Cüveynî
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Maverâünnehir bölgesinde kurulan ilim merkezlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Fustat
Soru Açıklaması
18.
İslâm bilimi, felsefesi ve kültürünün Batı’ya tesirleri arasında aşağıdakilerden hangisi bir faktör olarak sayılamaz?
Doğru Cevap: "C" Dönemin Müslüman âlimlerinin eserlerini yabancı dillerde kaleme alması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki âlimlerden hangisi filologdur?
Doğru Cevap: "B" Ebu Ubeyde
Soru Açıklaması
20.
“İslâm Medeniyeti” kavramını en iyi şekilde aşağıdaki ifadelerden hangisi tanımlar?
Doğru Cevap: "D" Müslüman milletlerin kendi milli ve kültürel özellikleri ile Kur’ân ve Sünnetin ışığında kendi medeniyetlerini bütünleştirerek meydana getirdikleri olgudur.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye