İslam Hukukuna Giriş 2015 Yılı Bahar Dönemi – Dönem Sonu Sınavı

sefadmin
Eylül 24, 2016
İslam Hukukuna Giriş 2015 Yılı Bahar Dönemi - Dönem Sonu Sınavı
www.dhbt.gen.tr
1.
Fıkhın şer’i ameli konular ile ilgili hükümleri içerdiği dikkate alındığında aşağıdaki konulardan hangisi şer’i ameli kapsamındaki konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İmanın dil ile ikrarının şart olması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi sadece kurucu imamlar dönemine has bir özellik değildir?
Doğru Cevap: "E" İçtihada başvurulması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife’ye ait bir eser değildir?
Doğru Cevap: "D" el-Mebsut
Soru Açıklaması
4.
Kur’an’da yer alan fıkhi hükümler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Kur’an’da bütün fıkhi konulara ilişkin az-çok hukukî düzenlemeler yer almaktadır.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi bir ıskat ruhsatıdır?
Doğru Cevap: "E" Ölüm tehdidi altında olan birinin domuz eti yemesi
Soru Açıklaması
6.
Varlığı hükmün varlığına, yokluğu da hükmün yokluğuna alamet kılınmış olmakla birlikte, bu durum ile hükmün konulması arasında aklen kavranabilecek bir uygunluk olmayan vaz’î hüküm aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sebep
Soru Açıklaması
7.
Şâri‘in yapılması için belirli bir vakit tayin ettiği vacip çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mukayyed
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi içtihat yapmanın caiz olmadığı kat’î fıkhiyyât konuları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Namazın farz olması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Hanefilerin tabakatu’l-fukaha tasnifinde yer alan bir fakih tabakası değildir?
Doğru Cevap: "A" Ashabu’l-vucuh
Soru Açıklaması
10.
Doğrudan dil ile, dilin kuralları ile ilgili olup lafızların delalet ettiği anlamların belirlenmesi faaliyeti anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İstidlal
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki eserlerden hangisi Hanefi mezhebine ait değildir?
Doğru Cevap: "A" Mühezzeb
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi klasik füru kitaplarının muamelat kısımlarında yer alan konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ukubat
Soru Açıklaması
13.
Usul-i fıkıhta kelamcı ve fukaha metodundan sonra her iki metodun baskın tarafları birleştirilerek yeni bir metot ortaya çıkmıştır.

Bu metot aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Memzuc
Soru Açıklaması
14.
I. Hamr

II. Domuz

III. Şer’i yolla kesilmiş hayvan

Hanefilere göre yukarıdakilerden hangileri mütekavvim maldır?
Doğru Cevap: "B" Yalnız III
Soru Açıklaması
15.
İstifade etme noktasında tüm toplumun ortak olduğu mallarda ibaha ortaklığı bulunmaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde ibaha ortaklığı yoktur?
Doğru Cevap: "C" Vakıf malları
Soru Açıklaması
16.
Kinayeli lafızlar ile gerçekleşmiş bir boşama Hanefilere göre hangi tür boşama kabul edilir?
Doğru Cevap: "D" Bain talak
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi nafaka kapsamına girmez?
Doğru Cevap: "B" Eğitim masrafları
Soru Açıklaması
18.
Koca, talak hakkını bir başkasına devredebileceği gibi kendi karısına da devredebilir. Talak yetkisinin devredilmesine fıkıh literatüründe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Tefviz-i talak
Soru Açıklaması
19.
Cumhura göre sırf yol kesilip insanların korkutulması halinde “hirabe” suçuna aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "B" Sürgün
Soru Açıklaması
20.
Hanefî hukukçular adam öldürmeyi kusur açısından beşli bir tasnife ayırmıştır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu tasniflerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Darb
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye