İslam Hukukuna Giriş 2015 Yılı Bahar Dönemi – Ara Sınavı

sefadmin
Eylül 24, 2016
İslam Hukukuna Giriş 2015 Yılı Bahar Dönemi - Ara Sınavı
www.dhbt.gen.tr
1.
“Belli bir davranışın veya problemin hükmüne dair özel delil değil de bir bütün olarak fıkhın kaynakları ya da hükümlerin kendileri yoluyla elde edildiği yöntem kurallarıdır.”

Yukarıda tanımı verilen delil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İcmalî delil
Soru Açıklaması
2.
I. Tavsiye edici nitelikte olması

II. Emredici nitelikte olması

III. Tecviz edici nitelikte olması

Fıkıh ve hukuk arasında kuralların bağlayıcılık niteliği açısından bir karşılaştırma yapıldığında yukarıdaki hususların hangilerinde fıkhın hukuktan farklı olduğu söylenebilir?

 
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
3.
Fıkhı, “Kişinin haklarını ve sorumluluklarını bilmesi” şeklinde tarif eden hukukçu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ebu Hanife
Soru Açıklaması
4.
I. Kelâm’ın tüm temel İslam bilimleri bakımından bir meşruiyet kaynağı konumunda olması

II. Kelâm’ın tüm var olanı (mevcûd) konu edinmesi

III. Kelâm’ın diğer ilimler gibi ihtilaflar barındırmaması

Yukarıdaki nedenlerden hangileri sebebiyle klasik dönemde, kelam ilmi diğer temel İslam bilimlerine nisbetle, küllî ilim olarak nitelendirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
5.
İslam hukukunun özellikleri açıklanırken onun “kazuistik” bir yöntemle oluşmuş olduğundan bahsedilir. Burada geçen “kazuistik” ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Meseleci olması
Soru Açıklaması
6.
Hz. Peygamber döneminde mükellefiyetler aşama aşama belirli bir hazırlık ve alıştırma süreciyle yürürlük kazanmıştır. Örneğin daha önce sabah ve akşam olmak üzere iki vakit namaz kılmak yeterli görülmekte iken Mekke döneminin sonlarına doğru namaz günde beş vakit olarak zorunlu kılınmıştır.

Bu durum fıkhın hangi özelliğine işaret etmektedir?
Doğru Cevap: "E" Tedrice riayet özelliği
Soru Açıklaması
7.
Mezhebin kurucu imamlarının görüş ve kuralları ışığında hüküm çıkarma işlemi aşağıdaki isimlerden hangisi ile anılır?
Doğru Cevap: "D" Tahrîc
Soru Açıklaması
8.
Mecelle kanunu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Miras ve aile dahil Medeni hukuk alanını düzenlemiştir.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi tabiûn dönemi İslam Hukuku kaynakları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Amel-i ehli Medine
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "B" Mezheplerin sayısının dört ile sınırlı olması
Soru Açıklaması
Aşağıdakilerden hangisi mezhep yapılanmasının yaygınlaşmasını ve yerleşmesini sağlayan faktörler arasında yer almaz?
11.
Hanefi mezhebinde tüm meseleler ile ilgili mezhep imamlarından görüş nakledilmemiştir. Sonraki meşâyıh mezhep içi içtihad yöntemleri ile bu tür meselelere çözüm bulmuşlardır. Bu tür görüşler literatürde hangi isimle anılmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Nevazil
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Zahirü’r-rivaye eserleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Ziyadatu’z-ziyadât
Soru Açıklaması
13.
Günümüzde varlığını sürdüren tek Harici kol aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İbaziyye
Soru Açıklaması
14.
Günümüzde Moritanya ve Nijerya gibi ülkelerin çoğunluğunun bağlı olduğu fıkıh mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Malikilik
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife’nin hukuki meselelerde kullandığı kaynaklar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Sedd-i zeria
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi icmâ ehli müçtehitte adaleti düşüren zaaflardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Öfke
Soru Açıklaması
17.
Maslahat mahiyeti ve gücü açısından zarûriyyât, hâciyyât ve tahsîniyyât olmak üzere üç kısımda değerlendirilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bir haciyyât örneğidir?
Doğru Cevap: "C" Veliye küçükleri evlendirme yetkisinin tanınması
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi asli delillerin uzantısı olan delillerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Sahabi sözü
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Kitab’ın tanımında yer alan özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Lafızlarının delaletinin kat’i olması
Soru Açıklaması
20.
Bazı usulcüler, icmâın gerçekleşmesi için icmâa katılan müctehidlerin hepsinin ölmesini şart görürler. Literatürde bu şart aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "E" İnkırazu’l-asr
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye