İslam Hukukuna Giriş 2013 Yılı Bahar Dönemi – Dönem Sonu

sefadmin
Eylül 24, 2016
İslam Hukukuna Giriş 2013 Yılı Bahar Dönemi - Dönem Sonu
www.dhbt.gen.tr
1.
Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun düzenleme alanını oluşturur?
Doğru Cevap: "E" Yalnızca karşılıklı hak-vecibe ilişkisi biçiminde ortaya çıkan davranışlar
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisi Tabiûn döneminde yer alan İslam hukuku kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kanunnameler
Soru Açıklaması
3.
Kıyası etkin bir biçimde kullanan Ebu Hanife, kıyasın hedeflenen neticeye ulaştırmadığı durumlarda hangi delili kullanmıştır?
Doğru Cevap: "A" İstihsan
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi icmâın tanımında yer alan özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İcmâ hükmünün naslarda hiç yer almıyor olması
Soru Açıklaması
5.
"Arapça dışında başka bir dille namazda kıraatin yapılabileceği" şeklinde kendisine bir görüş nispet edilen mezhep kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ebu Hanife
Soru Açıklaması
6.
Hanefi usulcülere göre, kesin bir şekilde yapılması istenilen, terk edilmesi halinde cezanın hak edildiği fiiller aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" Vâcib
Soru Açıklaması
7.
Hanefîlere göre aşağıdaki durumlardan hangisi "terfîh ruhsatı" olarak değerlendirilir?
Doğru Cevap: "A" Yolculuk halinde oruç tutmamak
Soru Açıklaması
8.
Nasların sayıca sınırlı, hukuki ihtiyaç ve sorunların sınırsız denilebilecek sayı ve çeşitlilikte olması aşağıdaki yöntemlerden hangisini kabulle aşılmıştır?
Doğru Cevap: "A" İctihad
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki konuların hangisinde hata yapan müctehid günahkâr olarak kabul edilmez?
Doğru Cevap: "E" Vitir namazının vacipliği konusunda
Soru Açıklaması
10.
Karşılaştığı olayın dinî-hukukî hükmünü öğrenmek amacıyla ictihad ehliyetine sahip ve dinî duyarlılığı olan müftîye başvuran kişiye ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Mustefti
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi müftülere yardımcı olmak gayesiyle yazılıp, fetva vermenin usulünü anlatan ve mezhebin sahih görüşünü belirlemeye kriter getirerek fetvalarda birliği temin etmeyi amaçlayan eserlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Resmü'l-müftî
Soru Açıklaması
12.
Birçok durumda akdi yapan tarafların her ikisi ya da birinin akdi yapmaktaki amaçları, kullandıkları irade beyanlarına açıkça yansımamış olabilir. İrade beyanları yorumlanırken akdi yapan tarafların kullandıkları lafızlarla birlikte bulundukları şartlar içinde ne kastetmiş olacakları ve amaçlarının ne olduğu da araştırılır.

Bu prensip beş genel külli kaideden hangisi içinde değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "B" Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir.
Soru Açıklaması
13.
Ukûbât alanıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Ukubât konularının tamamı Allah hakkı alanıyla ilgilidir.
Soru Açıklaması
14.
Hanefilere göre rehin hakkı hangi terimle ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Milku'l-habs ve'l-yed
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi sürekli evlenme engellerinden biri olan “Sıhriyet Sebebiyle Haram Olanlar” kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Erkeğin usûlü
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi evlenme akdinin in'ikad (kuruluş) şartları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" İrâde beyânı
Soru Açıklaması
17.
Aslî cezanın hukuki bir nedenle uygulanamadığı durumlarda onların yerine geçen cezalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
18.
Klasik İslam hukuku kaynaklarında aile hukuku ile ilgili hükümler, hangi isim altında incelenir?
Doğru Cevap: "B" Nikah ve Talak
Soru Açıklaması
19.
Allah ve kul hakkı ortak olup, Allah hakkının daha ağırlıklı olarak ihlal edildiği suçlara aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Zina iftirası
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.