İslam Hukukuna Giriş 2013 Yılı Bahar Dönemi – Ara Sınavı

sefadmin
Eylül 24, 2016
İslam Hukukuna Giriş 2013 Yılı Bahar Dönemi - Ara Sınavı
www.dhbt.gen.tr
1.
İslam’ın Câhiliye örf-âdet hukuku içinde İslam’ın ilkeleri ile tamamen uyumlu olan kural ve kurumları aynen benimseyip devam ettirmesi aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "E" İbkâ
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Devletsel yetki kullanılarak geliştirilmiş olması
Soru Açıklaması
3.
Şer'î hükümlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Şer'î hükmün ilahî iradeyi temsil etmesi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber döneminde İslam hukukunun kaynakları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Sünnet
Soru Açıklaması
5.
Müctehid imamlar döneminde sistemleştirmek amacıyla farazi fıkıh meselelerine özellikle hangi ekol tarafından yer verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Hanefi Ekolü
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun oluşum sürecinin başlangıç noktasını temsil etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Peygamber Dönemi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukçularının ihtilaf sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sünnetin bağlayıcı bir hukuk kaynağı oluşundaki görüş ayrılığı
Soru Açıklaması
8.
İmam Malik'in, fıkıh ve hadis sahasında tedvin edilen ilk eserlerden sayılan, Abbasiler döneminde bağlayıcı bir hukuk kodu haline getirilmesi düşünülen kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Muvattâ
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde Türkçe kaleme alınan ve Şeyhülislamlık tarafından muteber kabul edilen fetva kitaplarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" el-Fetâve'l-Hindiyye
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi İbâzî ekolünün hukuki konulardaki başvuru kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kıyas
Soru Açıklaması
11.
İmam Şâfiî, re'y yoluyla yapılan ictihadları hangi delille sınırlandırmıştır?
Doğru Cevap: "A" Kıyas
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife'nin fıkıhta başvurduğu kaynaklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tâbiûn kavli
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Şiî çevrede gelişen hukuk ekolleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Zeydî ekolü
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi icmâın işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Müctehidleri görüşlerini ifade konusunda cesaretlendirmek
Soru Açıklaması
15.
Usülcülerin "Kıyas hükmü isbat etmez, ızhar eder." sözüyle ifade etmek istedikleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kıyasın, potansiyel olarak var olan hükmü ortaya çıkarması
Soru Açıklaması
16.
Usulcülerin sık sık kullandıkları "nass" terimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Kitâb ve Sünneti
Soru Açıklaması
17.
"Kurala aykırı olan bir nass, icmâ veya zaruretin bulunması gibi daha kuvvetli bir anlam sebebiyle, bir meseleye, o meselenin benzerlerinin hükmünden farklı bir hüküm vermek" şeklinde tanımlanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İstihsan
Soru Açıklaması
18.
İcmâ'ın deliller hiyerarşisinde kuvvet derecesi olarak ilk sırada yer almasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İcmâ'ın nesih, tahsis ve yoruma kapalı olması
Soru Açıklaması
19.
"es-Sünnetu kâdiyetün ale'l-kitâb" sözü Sünnet'in hangi yönüne vurgu yapar?
Doğru Cevap: "E" Sünnet'in Kur'an'ın anlamını belirlemede etkili olduğunu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.