Hadis Deneme 6

sefadmin
Kasım 9, 2019
Hadis Deneme 6
www.dhbt.gen.tr
1.
“Kim İslâm’da güzel bir çığır açarsa, onun sevabını alır ve onu uygulayanların sevabını alır.”

Yukarıdaki hadisin Arapçası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" ج ُر مَ َ َوأ ْج ُرهَا َ فَلَهُ أ َحسَنَةً ِم سُنَّةً ِإل ْسالَ ِى ا َّن ف مَ ِم َل ْن سَ ِهَا ب
Soru Açıklaması
2.
"Onlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye uyarlar. O Peygamber onlara iyiliği emreder, kötülüğü de nehyeder. Onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri de haram kılar" ayeti dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Allah Resûlü, kendiliğinden bir şey için haram ve helal diyebilir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi hadis uğruna yapılan yolculukların neticeleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Hadislerin tasnifi
Soru Açıklaması
4.
“Bid’atler ortaya çıktığında, şayet âlimler onları yadırgamaz ve tepki göstermezlerse bunlar (zamanla) sünnete (kültüre, değere, dini geleneğe) dönüşür!” sözü aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Abdurrahman el-Evzâî
Soru Açıklaması
5.
I. Bu ilim dindir; dininizi kimden aldığınıza dikkat ediniz.

II. Allah, hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda derin anlayış verir.

III. İlim ancak saklandığı zaman kaybolur.

IV. İlim öğrenmek her Müslüman üzerine farzdır.

Yukarıdakilerden hangileri Hz. Peygamber’in (s.a.v) hadisidir?
Doğru Cevap: "D" II ve IV
Soru Açıklaması
6.
Ayet ve hadislerde zikri geçen “Hikmet”in anlamı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Helal-haram bilgisi, ilim-amel birliği, hadis, sünnet, fıkıh
Soru Açıklaması
7.
“İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer” hadisinin devamında aşağıdakilerden hangisi istisna edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Câri olan sadaka, istifade edilen ilim, duâ eden evlat
Soru Açıklaması
8.
“Sünneti ihya ve bu ihya sürecinde öncelikle İcma’ı dikkate alma, toplumsal varlığımızı sürdürmemizin olmazsa olmaz şartıdır”.

Yukarıdaki haklı yargının endişe kaynağı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "C" Hadisleri Kur’ân’ın yanında ikinci bir ana kaynak olarak görme eğilimi
Soru Açıklaması
9.
“Ben amcalarımla birlikte gençliğimde, Mutayyebîn’in katıldığı Hılfu’l-Fudûl’e (Fudûl sözleşmesine şâhit oldum. Kırmızı tüylü bir deve sürüsüne mâlik olmaktansa o yemini bozmamayı tercih ederim. Şimdi aynı şey için çağrılmış olsam, derhal icâbet ederim”. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 190, 193).

Hz. Peygamber’in (s.a.v) cahiliyye devrine ait bir hatırasıyla ilgili bu beyanı, İslâm’ın gelişinden sonraki aşağıdaki kavramlardan hangisi ile örtüşmektedir?
Doğru Cevap: "E" Mazluma yardım
Soru Açıklaması
10.
“İnsanların arasında bir benek gibi görünün!” hadisinde gönderme yapılan iki konu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kıyafeti güzelleştirme, binite çeki düzen verme
Soru Açıklaması
11.
“Bu yönetim işi, ancak zorbalığa kaçmayan sertlik ve zayıflığa kaçmayan bir yumuşaklıkla düzgün olabilir” diyen İslam halifesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ahlak
Soru Açıklaması
12.
“Zekât memurlarına verilen hediyeler devlet malına ihanettir” hadisi ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Zimmete para geçirme
Soru Açıklaması
13.
İslam âlimleri tarafından kaleme alınan siyer eserlerini, müsteşriklerin yazdığı ve Hz. Peygamber’in (s.a.v) hayatını anlatan kitaplardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Siyer kitaplarının tarihi bilgiden ziyade bir Nebevi hayat modeli sunmayı amaçlaması
Soru Açıklaması
14.
Hadislere yaklaşımın farklılaşması bağlamında, İslam toplumunda çağdaşlaşma yolundaki ilk teşebbüsler aşağıdakilerden hangisinde başlamıştır?
Doğru Cevap: "E" Hint alt kıtası
Soru Açıklaması
15.
Seyyid Ahmed Han ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Tarihselci yaklaşımı reddeder.
Soru Açıklaması
16.
Ünlü muhaddis Şu’be “İçinde haddesena/ahberena geçmeyen hadis zerzavattır” sözü ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
Doğru Cevap: "C" Senedi olmayan hadisin değersizliğini
Soru Açıklaması
17.
Hadis ilminde, ravilerin birbirleriyle görüşmüş olma imkânına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Muaseret
Soru Açıklaması
18.
Aclûnî'nin ‘‘Keşfü'l-hafâ’’ adlı eserinde bir hadisi bulabilmek için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi zorunludur?
Doğru Cevap: "A" Hadisin ilk kelimesinin
Soru Açıklaması
19.
Şamile programında, bir kelimenin ilgili bölümün bütün eserlerinde aranması isteniyorsa aşağıdaki butonlardan hangisine basılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" المجموعات كلها
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.