Hadis Deneme 12

sefadmin
Kasım 9, 2019
Hadis Deneme 12
www.dhbt.gen.tr
1.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili kelime doğru kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Sahabenin kesin sayısı bilinmemektedir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yazılı hadis belgesi sayılabilir?
Doğru Cevap: "C" Civar bölgelere gönderilen memurlara verilen talimatnameler
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi “Câmi’ ” türü eserlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Dârakutnî’nin Sünen’i
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi hadislerin kaynaklarına kolay ulaşmak amacıyla telif edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Etraf
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı âlimlerinden Seydî Çelebi’nin yazdığı Mustahrec mine’l-Buhârî adlı eserin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Siyaset
Soru Açıklaması
6.
İbn Teymiyye ve İbn Kayyım el-Cevziyye ekolünü benimseyerek ilmî çalışmalarını selefi bir çizgide sürdürmüş ve hadisleri güvenilirlik açısından yeniden değerlendirip eserler yazmış Arnavut asıllı âlim kimdir?
Doğru Cevap: "D" Muhammed Nâsıruddîn el-Elbânî
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki Dârulhadislerden hangisi bir ortak özellik bakımından diğerlerinden ayrılır?
Doğru Cevap: "A" Eşrefiyye Dârulhadisi
Soru Açıklaması
8.
Tâbiûn muhaddisleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Hadis rivâyetini şifâhî (sözlü) olarak sürdürmüşlerdir.
Soru Açıklaması
9.
Eski adı Yesrib olan ve hadisin coğrafî merkezleri sıralamasında ilk sırada yer alan şehir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Medine
Soru Açıklaması
10.
İlâhlığın Hz. Ali’ye geçtiğini iddia eden bir râvî hangi açıdan cerhedilir?
Doğru Cevap: "C" Bid’at
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki terim çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "C" Hadis-Metin
Soru Açıklaması
12.
Muhadramûn ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hz. Peygamber’i görmüşlerdir.
Soru Açıklaması
13.
“Kurie alâ fülân ve ene esmau” rivâyet lafzı hangi metoda delâlet eder?
Doğru Cevap: "E" Kıraat
Soru Açıklaması
14.
Hadisin hocadan hangi metotla alındığını ifade eden tabir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rivâyet Lafzı
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi rivâyet metotlarının hepsine delâlet eden rivâyet lafzıdır?
Doğru Cevap: "A" ‘An
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi hem sened hem de metinle ilgili bir hadis çeşididir?
Doğru Cevap: "D" Müsned
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki terkiplerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Şâzz-mahfüz
Soru Açıklaması
18.
Sika bir ravinin aynı hadiste diğer sika bir ravinin rivayetinden fazla olarak naklettiği kısma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Ziyâde
Soru Açıklaması
19.
Tespit edilebildiği kadarıyla mütevâtir haberin çeşitlerinden ilk bahseden âlim kimdir?
Doğru Cevap: "B" İsa b. Ebân
Soru Açıklaması
20.
Mekke’de yasaklanan zamanlarda da namaz kılmanın caiz olduğuna ilişkin zayıf hadisle kim amel etmiştir?
Doğru Cevap: "D" Şâfiî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye