Hadis Deneme 11

sefadmin
Kasım 9, 2019
Hadis Deneme 11
www.dhbt.gen.tr
1.
Aşağıdaki kitaplardan hangisi İbn Salâh’ın “Ulûmu’l-Hadis” isimli kitabına dayanarak yazılmış Hadis Usûlü kitaplardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Nuhbetü’l-Fiker
Soru Açıklaması
2.
Hz. Peygamber’in mucizelerini konu edinen çalışmalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Delâil
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki ilimlerden hangisi Kur’an ve Hz. Peygamber’in sünnetine dayanan ilim dallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İslamî ilimler tarihi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki terimlerden hangisi, “İhtilaf halindeki hadislerden hiç birini terk etmeden birbirleriyle bağdaştırmak ve uzlaştırmak suretiyle geçerli sayma” anlamına gelir?
Doğru Cevap: "C" Tevcîh
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin İsmet sıfatı ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "D" Vahiy yoluyla Allah’tan buyruk almaları
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bilgi içermektedir?
Doğru Cevap: "A" Yemenli Ebû Şâh Vedâ hutbesinin yazılıp kendisine verilmesini istemiştir.
Soru Açıklaması
7.
Hadis rivayetinde sened sorma işi hangi yıllarda/dönemde başlamıştır?
Doğru Cevap: "E" Altmışlı yıllarda
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki sahabilerden hangisi az hadis rivayetiyle meşhurdur?
Doğru Cevap: "C" Saîd b. Zeyd
Soru Açıklaması
9.
es-Sahîfetu’s-Sahîha isimli hadis sahifesi aşağıdaki hangi sahabiye aittir?
Doğru Cevap: "D" Ebû Hureyre
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin sözlerini yaymak için yaptıklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yanlış anlaşılır endişesiyle kalabalık ortamlarda konuşmamak
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi “ale’r-rical” hadis kitabı türlerindendir?
Doğru Cevap: "C" Mu’cemler
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki terimlerden hangisi hem bir hadis kitabı türüne, hem de bir hadis türüne isim olarak verilir?
Doğru Cevap: "B" Müsned
Soru Açıklaması
13.
İslâm Tarihinde “Mihne” olarak adlandırılan olay hangi halife tarafından başlatılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Me’mûn
Soru Açıklaması
14.
İmam Mâlik’in el-Muvatta’ isimli eserindeki senedi verilmeyen hadislere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Belâğ
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi, hadislerin tasnifi faaliyetleri içinde en erken dönemde yazılmış kitap türlerindendir?
Doğru Cevap: "C" Tek bir konudaki hadisleri toplayan kitaplar
Soru Açıklaması
16.
Bir kitaptaki hadislerin temel hadis kaynaklarındaki yerlerini tespit ederek değişik açılardan tenkidini ve değerlendirmesini yapmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tahric
Soru Açıklaması
17.
Buhari aşağıdaki kavramlardan hangisini eserinde tüm hadislerin bir araya getirilmediğini ifade etmek için kullanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Muhtasar
Soru Açıklaması
18.
Telhîsü’l-Müstedrek aşağıdakilerden hangisi üzerine yapılmış çalışmadır?
Doğru Cevap: "E" el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn
Soru Açıklaması
19.
On dört hadis kitabındaki hadisleri bir araya getiren eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cem’ul-fevâid
Soru Açıklaması
20.
Bütün hadisleri bir araya getirmek amacıyla Süyûtî tarafından telif edilen eserleri fıkıh konularına göre tertip eden âlim ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ali el-Muttakî, Kenzü’l-ümmâl
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye