FIKIH DENEME 4

sefadmin
Kasım 9, 2019
Fıkıh Deneme 4
www.dhbt.gen.tr
1.
Cahiliye hukukuna ait kimi kural ve kurumların tümüyle yürürlükten kaldırılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İlgâ
Soru Açıklaması
2.
Bir ayırıma göre şer’i hükümler, “şer’-i müevvel” ve “şer’-i münezzel” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Şer’-i müevvelin en doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İçtihatla ulaşılmış hükümler
Soru Açıklaması
3.
Hadis ve rey ekollerinin ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tabiûn dönemi
Soru Açıklaması
4.
Hz. Ali dışındaki üç halifenin hilafetini meşru kabul eden bu yüzden de Sünnilere daha yakın kabul edilen Şii mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Zeydi
Soru Açıklaması
5.
Hanefi mezhebinin zahirurrivaye kaynaklarının telhis edildiği el-Kâfi adlı eser kime aittir?
Doğru Cevap: "B" Hakim eş-Şehîd el-Mervezi
Soru Açıklaması
6.
Sahabî sözleri sonrakiler açısından dört şekilde ortaya çıkabilir:

I. Sahabîlerin görüş birliği

II. Sahabîlerin görüş ayrılığı

III. Bir sahabînin, sahabe arasında biliniyor olmasına rağmen bir muhalefetle karşılaşmamış sözü
IV. Bir sahabînin sahabe döneminde yaygınlık kazanmayıp sonraki dönemlerde yaygınlık kazanan sözü

Yukarıdaki dört çeşitten hangileri tartışmasız kabul edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
7.
Müctehedun fîh terimi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "E" İçtihada açık alan
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi “Ukûbât” kapsamında incelenen konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kitâbu’l-eymân
Soru Açıklaması
9.
Bir kimse yitik bir malı koruyup sahibine vermek niyetiyle alsa ve bu mal elinde iken helak olsa tazmin etmesi gerekmez. Fakat yitik malı sahiplenme niyetiyle almışsa elinde helak olması halinde bu malı tazmin etmesi gerekir.

Bu mesele aşağıdaki kaidelerden hangisi çerçevesinde değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "E" Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki akitlerden hangisi bir temlik akdi değildir?
Doğru Cevap: "E" Kefalet akdi
Soru Açıklaması
11.
Akdin üç temel unsuru aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Taraflar, irade beyanı, akdin konusu
Soru Açıklaması
12.
Evlilik için hem velinin, hem de evlenecek kızın rızasının şart olduğu velayet türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Velâyet-i şirket
Soru Açıklaması
13.
Bâin talak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Bâin talakta eşler arasında mirasçılık cereyan eder.
Soru Açıklaması
14.
Hırsızlık suçunun meydana gelmesi için çalan kişide ve çalınan malda birtakım şartlar aranmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Çalan kişinin fakir olmaması
Soru Açıklaması
15.
I. Hırsızlık

II. Zina

III. Gasp

IV. Yol kesme

Yukarıdakilerden hangileri had suçları kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.