FIKIH DENEME 3

sefadmin
Kasım 9, 2019
Fıkıh Deneme 3
www.dhbt.gen.tr
1.
Aşağıdakilerden hangisi fıkhın tanımında geçen “tafsili deliller” terimini en iyi şekilde açıklar?
Doğru Cevap: "B" Her hükmün dayandığı özel delil
Soru Açıklaması
2.
Câhiliye örf-âdet hukuku içinde İslam’ın ilkeleri ile tamamen uyumlu olan; bundan dolayı kural ve kurumların İslam Hukukunda aynen benimsenip devam ettirilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" İbkâ
Soru Açıklaması
3.
I. Emredici kurallar getirir.

II. Tecviz edici kurallar getirir.

III. Tavsiye edici kurallar getirir.

Yukarıdaki konuların hangilerinde fıkıh ile hukuk birbirinden ayrılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Yalnız III
Soru Açıklaması
4.
İslam hukukunun “ilahi iradeye dayalı” olmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nassen veya delaleten vahye dayanır.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye hukukunun yapısı veya özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Yazılı bir hukuk sistemleri vardı.
Soru Açıklaması
6.
Şer’i hukukun boş bıraktığı alanlarda genelde hükümdarın iradesiyle ortaya konan ve pozitif hukuk kuralı hüviyeti kazanan hukuk aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Örfi hukuk
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "D" Rey ehli
Soru Açıklaması
Nasların akılla anlaşılabilir illetlere dayandığını ve insanların maslahatını gerçekleştirmeyi hedeflediğini düşünenler hangi isimle nitelendirilmektedirler?
8.
Aşağıdaki kaynaklardan hangisi mahkemelerde el kitabı olarak kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Mülteka’l-ebhur
Soru Açıklaması
9.
Hukuki istikrar ihtiyacı gerekçesiyle belli bir kitabın takip edilmesini öneren ilk kişi kimdir?
Doğru Cevap: "C" İbn Mukaffa
Soru Açıklaması
10.
Fıkıh tarihinin dönemleri tasnifinde “tedvin dönemi” ile kastedilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Müçtehid imamlar dönemi
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Sünni ekollerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İbâzi
Soru Açıklaması
12.
Yaşadığı bölgeyi değiştirdikten sonra birçok görüşünü değiştiren bundan dolayı da görüşleri mezhep-i kadîm ve mezheb-i cedîd şeklinde ayırıma tabi tutulan mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Şafi
Soru Açıklaması
13.
Eskiden olduğu gibi günümüzde de Kuzey Afrika ülkelerinin çoğunun amel ettiği mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Maliki
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife’ye ait bir eser değildir?
Doğru Cevap: "A" Risale fi’s-salat
Soru Açıklaması
15.
“El-Müdevvene” olarak ün kazanmış fıkıh eseri hangi mezhebe aittir?
Doğru Cevap: "D" Maliki
Soru Açıklaması
16.
Fıkıh usulünde diğer adı en-nefyu’l-asli olan delil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Istıshâb
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi illette bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mansus olması
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki İslam hukukunun kaynaklarından hangisi bir yöntem değildir?
Doğru Cevap: "A" Sahabi kavli
Soru Açıklaması
19.
Kesin bilginin altında ilm-i tumanine ifade eden sünnet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Meşhur
Soru Açıklaması
20.
Kuvvet açısından deliller arasında bir sıralama yapılacak olsa usulcülere göre en kuvvetli delil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İcmâ
Soru Açıklaması
21.
İslam Hukukunda kanunlaştırma hareketinin ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.