Akaid & Kelam Deneme 12

sefadmin
Kasım 11, 2019
Akaid & Kelam Deneme 12
www.dhbt.gen.tr
1.
Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin üç ana konusundan (usûl-i selâse) biridir?
Doğru Cevap: "C" İlâhiyât
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi kader ve irade hürriyeti çerçevesinde kullanılan kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yemin
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem kelamî şahsiyetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ebu Mansur el-Matüridî
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Mu'tezile’yi ortaya çıkaran sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hadislerin toplanmasına önem vermeler
Soru Açıklaması
5.
Ehl-i Sünnet’in büyük günah sahibi hakkındaki hükmü aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Büyük günah sahibi dinden çıkmaz.
Soru Açıklaması
6.
“Fırka-i nâciye” kavramının anlamı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Kurtuluşa eren topluluk
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Maturidîlerle Eş’ariler arasındaki farklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mucize konusu
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Yeni ilm-i kelâm hareketinin Osmanlı Türkiyesi’ndeki temsilcilerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Abdüllatif Harpûtî
Soru Açıklaması
9.
Yeni ilm-i kelâm hareketine zemin hazırlayan batı kaynaklı fikir akımları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Darwinizm - Pozitivizm - Materyalizm
Soru Açıklaması
10.
Yeni ilm-i kelâm döneminde aşağıdaki konuların hangisiyle ilgilenilmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Allah’ın sıfatlarının zâtının aynı olup olmadığı
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi “muhatabın ikna edilmesiyle kabulü mümkün olan ve konuşma gücüne dayalı delil” anlamındaki bilgi türüdür?
Doğru Cevap: "B" Hatâbî bilgi
Soru Açıklaması
12.
“Tek kişinin veya yalan üzere birleşmesi imkân dâhilinde olan bir topluluğun verdiği haber” şeklinde tanımlanan haber türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Âhad haber
Soru Açıklaması
13.
Gazzâlî öncesi kelâmcıların benimsediği temel iki varlık kategorisi aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "D" Kadîm - hâdis
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi, kelâmcılara göre cevherin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kadîm olması
Soru Açıklaması
15.
İslâm dışı din ve fikir akımları ile müellifin bağlı olduğu ekole muhalif fırkaların görüşlerinin değerlendirilip yanlışlığının ortaya konulmaya çalışıldığı yazım türüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Reddiye
Soru Açıklaması
16.
Ebû Hanîfe’nin bir akaid metni olan “elFıkhü’l-ekber” adlı eserinde aşağıdaki konulardan hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Ma’dûmun şey olup olmadığı
Soru Açıklaması
17.
Hicrî I. asırda kaleme alınan itikadî konulara dair ilk yazılı metinler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Cedel metodu etkin biçimde kullanılır.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Selef ve Selef çizgisini takip edenlerin kelâma yönelik eleştirilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İnanç esaslarının müdafaasında yetersiz kalmıştır.
Soru Açıklaması
19.
Fârâbî yapmış olduğu ilimler tasnifinde kelâmı hangi kategori içerisinde değerlendirmiştir?
Doğru Cevap: "A" Medenî ilimler
Soru Açıklaması
20.
Gazzâlî’nin kelâm ilmine yönelik tespit ve değerlendirmesi açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Avamın da bu ilimle uğraşması son derece faydalıdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye