2013 Yeterlilik Müezzin Kayyım Soruları

sefadmin
Ağustos 7, 2013
2013 Yeterlilik Müezzin Kayyum
www.dhbt.gen.tr
1.
Doğru Cevap: "D" Medd-i lazım
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "C" ي şeddeli olarak sükûn üzere okunur.
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "A" Medd-i munfasıl
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "B" İdğam-ı misleyn
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "C" İdğam bila ğunne
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi ince harftir?
Doğru Cevap: "B" ح
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "D" Sadece harf-i lîn olur.
Soru Açıklaması
8.
“Harfleri güzelleştirmek ve duruş yerlerine vakıf olmaktır.”

Yukarıda verilen tarif neyi tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Tertil
Soru Açıklaması
9.
Hz. Şuayb’in kızı Kur’an’da hangi özelliğiyle övülmektedir?
Doğru Cevap: "B" Utangaçlığıyla
Soru Açıklaması
10.
Ayet-i Kerime’de “Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz” mealinde geçen söz hangi peygambere aittir?
Doğru Cevap: "B" Yakub
Soru Açıklaması
11.


ayetinde boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
12.


ayeti aşağıdakilerden hangi kelime ile devam etmelidir?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
13.
Ayet-i Kerime’de geçen “Bugün size kınamak yok/Bu gün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak” mealindeki söz hangi peygambere aittir?
Doğru Cevap: "B" Yusuf
Soru Açıklaması
14.
Yaratan rabbinin adıyla oku! O, insanı ‘alaktan (asılıp tutunan zigottan) yaratmıştır. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir….” Ayetinden sonra hangi mealdeki ayet gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" O, kalemle yazmayı öğretendir.
Soru Açıklaması
15.
Arza’ kavramı Kuran ilimleri bağlamında aşağıdaki kavramlardan hangisinin karşılığı olarak kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Mukabele
Soru Açıklaması
16.
Kur’an’ın yazıya geçirilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Bütün ayetler Kur’an’daki sıralamaya göre nazil olmuştur.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki sahabîlerden hangisinin ismi Kur’an-ı Kerim’de açıkça zikredilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Zeyd
Soru Açıklaması
18.
Türkçe’de adı “sofra” anlamında olan sûrenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mâide
Soru Açıklaması
19.
Fil suresi 5. Ayetin  meali aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları hâline getirdi.
Soru Açıklaması
20.


Yukarıdaki ayetin meali aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Melekler ve Ruh ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.
Soru Açıklaması
21.


Yukarıdaki ayetin meali aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
Doğru Cevap: "B" Allah yolunda öldürülenler için “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz.
Soru Açıklaması
22.

(Maide, 89)
Yukarıdaki ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "D" عشرة
Soru Açıklaması
23.

(Maide, 90)


Yukarıdaki ayette yasaklanan hususlar sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru şekilde verilmiştir?


 
Doğru Cevap: "A" İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları
Soru Açıklaması
24.
Ayet-i Kerime’de geçen “Dediler ki: ‘Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.‘” (A’raf, 23) mealindeki söz kimlere aittir?
Doğru Cevap: "C" Adem-Havva
Soru Açıklaması
25.
“O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, …….”

Yukarıdaki ayet mealini tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Çok nankördür.
Soru Açıklaması
26.


Ayet-i Kerime’de geçen dua hangi peygambere aittir?
Doğru Cevap: "C" Hz. İbrahim’e
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in korunmasına yönelik bir eylem içermemektedir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Peygamber hayatta iken Zeyd b. Sabit’in elinde Mushaf’ın mevcut olması
Soru Açıklaması
28.
Kur’an’ın doğrudan lafzı ve mantûku dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Kuran, namaz, oruç ve hac konularının yapılmasıyla ilgili tafsilatlı bilgiler verir.
Soru Açıklaması
29.
Enbiya sûresinin 80. ayetinde konusu geçen; kendisine zırh yapma sanatı öğretilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Davud
Soru Açıklaması
30.


Yukarıda Ahzab suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Peygamberimizin vasıfları sayılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu vasıflar arasında yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Abid olması
Soru Açıklaması
31.
Kur’an-ı Kerim’de geçen din kelimesi, aşağıdaki anlamlardan hangisinde kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Dua
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi dinin asıl unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hikmet
Soru Açıklaması
33.
“O, Sameddir” (İhlas, 112/2) ayeti, Allah(c.c.)’ın hangi sıfatıyla doğrudan ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Kıyam bi- nefsihi
Soru Açıklaması
34.
Zarurat-ı diniyye denilen ve inanılması zorunlu bulunan bütün inanç, ibadet, muamelat ve ahlak hükümlerine ayrıntılı bir şekilde inanmayı içeren iman türüne ne denir?
Doğru Cevap: "D" Tafsili iman
Soru Açıklaması
35.
İmanın geçerli olmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Zarurat-ı diniyyeyi inkar eden küfre nispet edilmez.
Soru Açıklaması
36.
Kur’an-ı Kerim’de din teriminin muhtevasına dair aşağıdakilerden hangisi zikredilmemiştir?
Doğru Cevap: "A" Din kavramı ile sadece ibadetler ve İslam kastedilir.
Soru Açıklaması
37.
Dinlerin tasnifi ve örneklemeleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Düalist (iki tanrılı) dinler - Şintoizm
Soru Açıklaması
38.
“De ki; Allahım… Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın…” (Al-i İmran, 3/26) ayeti, aşağıdaki Allah’ın (c.c.) sıfatlarından hangisine vurgu yapar?
Doğru Cevap: "A" İrade
Soru Açıklaması
39.
Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delile (tümdengelim) ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Burhan-ı Limmî
Soru Açıklaması
40.
Ehl-i Sünnet inancına göre “insanın fiilleri” konusunda aşağıdakilerden hangisi isabetli görülmez?
Doğru Cevap: "B" İnsan fiillerinde cüz’i iradenin rolü yoktur.
Soru Açıklaması
41.
Aşağıdakilerden hangisi namaza mani olması bakımından necis kabul edilir?
Doğru Cevap: "C" Kan
Soru Açıklaması
42.
Hanefi mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi necaset-i galîza sayılır?
Doğru Cevap: "D" Kan ve şarap
Soru Açıklaması
43.
Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisiyle teyemmüm yapılamaz?
Doğru Cevap: "C" Kemik
Soru Açıklaması
44.
Yatsı namazının vakti ne zaman sona erer?
Doğru Cevap: "D" İkinci fecir doğduğunda
Soru Açıklaması
45.
Bayram namazında hutbe okumanın hükmü nedir?
Doğru Cevap: "C" Sünnet
Soru Açıklaması
46.
Allahümmağfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve ğâibinâ….” şeklinde başlayan dua genelde nerede okunur?
Doğru Cevap: "A" Cenaze namazında
Soru Açıklaması
47.
İki secde arasında bir süre “sübhanellâhi’lazîm” diyecek kadar oturarak beklemeye ne denir?
Doğru Cevap: "B" Celse
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının vücub şartlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Hutbe okumak
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi orucu bozar?
Doğru Cevap: "D" Abdest alırken boğaza su kaçırmak
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi hicri aybaşlarının tespiti bağlamında kullanılan bir kavramdır?
Doğru Cevap: "B" Rüyet-i hilâl
Soru Açıklaması
51.
Aşağıdakilerden hangisi temiz ve temizleyici kabul edilen sulardandır?
Doğru Cevap: "C" Koyun, keçi ve devenin artığı
Soru Açıklaması
52.
Mestler üzerine mesh müddeti ne zaman başlar?
Doğru Cevap: "D" Mestler abdestli olarak ayağa giyildikten sonraki ilk hadesi takiben
Soru Açıklaması
53.
Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi vacip namazlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İstiska namazı
Soru Açıklaması
54.
Fâite” kavramını aşağıdakilerden hangisi karşılar?
Doğru Cevap: "A" Vaktinde kılınmayan farz namazlar
Soru Açıklaması
55.
Kıbleden kaç derecelik sapma namazı bozar?
Doğru Cevap: "D" 46 derece sağa veya sola
Soru Açıklaması
56.
Sabaha karşı doğuda tan yerinde ufuktan göğe doğru dikey olarak yükselen piramit şeklindeki donuk beyazlığa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Fecr-i kâzib
Soru Açıklaması
57.
İsfar” kavramı aşağıdakilerden hangisini karşılar?
Doğru Cevap: "C" Sabah namazını ortalık aydınlanınca kılmayı
Soru Açıklaması
58.
Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi namazı bozar?
Doğru Cevap: "D" Namazda iken dışarıdan susam tanesi kadar bir şey alıp yemek
Soru Açıklaması
59.
Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kıyamda iken ayakların arasını dört parmak açık bırakmak
Soru Açıklaması
60.
Namazda sehiv secdesi gerektiren birden fazla fiil işleyen kişi aşağıdakilerden hangisini yapar?
Doğru Cevap: "B" Bir sehiv secdesi yapar.
Soru Açıklaması
61.
Zelletü’l-kâri” ne demektir?
Doğru Cevap: "C" Namazda okuyucunun kıraatte yanılması
Soru Açıklaması
62.
Şafiilere göre Ramazan orucunu tutamayıp da kazasını bir sonraki Ramazandan sonraya bırakan kişi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Orucunu kaza eder ve fidye verir.
Soru Açıklaması
63.
Oruçla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Güneş batmadan önce ertesi günün orucuna niyet edilebilir.
Soru Açıklaması
64.
Aşağıdakilerden hangisi zekatın farz olmasının şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Temlik
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdaki mallardan hangisi zekata tabidir?
Doğru Cevap: "A" Hisse senetleri
Soru Açıklaması
66.
“Yılın çoğunluğunu otlakta geçiren hayvanlar ile bir kısım arazî mahsulleri, madenler, yer altındaki hazineler ve gümrüklere uğrayan ticaret malları ve nakit paralardır.”

Yukarıda verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Emvâlü’z-zahire
Soru Açıklaması
67.
Koyunların zekatıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" 202 koyunda 2 koyun verilir.
Soru Açıklaması
68.
Fıtır sadakasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Şafiilere göre kıymet/para olarak ödenebilir.
Soru Açıklaması
69.
Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli sayıldığı yerlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Cebel-i rahme
Soru Açıklaması
70.
Hanefilere göre ihramın rüknü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Niyet ve telbiye
Soru Açıklaması
71.
Hervele” aşağıdakilerden hangisinde yapılır?
Doğru Cevap: "A" Sa’y
Soru Açıklaması
72.
Hanefilere göre mîkât mahallini ihramsız olarak geçen kişi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" En yakın mîkât mahalline giderek ihrama girer ve umre veya haccını yapmaya başlar.
Soru Açıklaması
73.
Remel” aşağıdakilerden hangisinde yapılır?
Doğru Cevap: "A" Tavaf
Soru Açıklaması
74.
Müzdelife vakfesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Müzdelife’de gecelemek sünnettir.
Soru Açıklaması
75.
Şeytan taşlama ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Taş atmaya gücü yettiği hâlde vekâletle taş attırmak caizdir.
Soru Açıklaması
76.
Kurbanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Altı ayını tamamlamış keçi, bir yaşındaki kadar gösterişli ise kurban edilebilir.
Soru Açıklaması
77.
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "A" Fakirin kurbanı kesilmeden önce ölürse, yerine başka bir hayvanın kesilmesi gerekir.
Soru Açıklaması
78.
Aşağıdakilerden hangisi keffaret çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Iskat-ı salat keffareti
Soru Açıklaması
79.
Yeminle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" “Allah şahit” sözüyle yemin edilmez.
Soru Açıklaması
80.
Geçmiş zamanda yapılmış veya yapılmamış bir iş hakkında bile bile, kasten ve yalan yere yapılan yemindir.

Hanefilere göre, yukarıda tarif edilen yemin çeşidi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Gamus yeminidir, keffaret gerektirmez
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye