2012 Yeterlilik Kuran Kursu Soruları

sefadmin
Haziran 2, 2012
2012 Yeterlilik Kuran Kursu Soruları
www.dhbt.gen.tr
1.
Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "B" İdğam-ı şemsiyye
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "D" Medd-i lazım
Soru Açıklaması
4.
Kendisinden önceki secâvendin aynen geçerli
olduğunu ifade eden harf hangisidir?
Doğru Cevap: "D" ك
Soru Açıklaması
5.
“Sakin nûn”dan sonra “vav” veya “ya” harflerinden
birisi aynı kelimede bulunursa hangi
tecvid kuralı uygulanır?
Doğru Cevap: "B" İzhâr
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "A" Medd-i lîn
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "C" İdğâm-ı mütecâniseyn
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "C" Vakf-ı kabîh
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki durumlardan hangisinde dudak izhârı (izhâr-ı şefevî) yapılır?
Doğru Cevap: "D" Sâkin ( م), “bâ”dan ve “mîm”den başka bir harfe uğrarsa
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki kavramlardan hangisinin sözlük anlamı yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İdğâm: Ğunne yapmak
Soru Açıklaması
12.
Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
13.
Doğru Cevap: "D" Hemze üzerinde medd-i tabiî yaparak
Soru Açıklaması
14.
Kur’an tilâveti esnasında zamir olan üzerinde nasıl durulur?
Doğru Cevap: "B" Medd-i tabiî yapılarak
Soru Açıklaması
15.
Doğru Cevap: "C" İmâle
Soru Açıklaması
16.
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
17.
Sonraki cümle ile mana yönünden bağlantısı bulunmayan bir kelime üzerinde yapılan vakf, aşağıdakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "D" Tam
Soru Açıklaması
18.
Medd-i munfasıl olan kelimede aslî med
üzerine ilâve etmenin hükmü aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Caiz
Soru Açıklaması
19.
Doğru Cevap: "B" İdğâm uygulanmaz.
Soru Açıklaması
20.
Doğru Cevap: "D" Vasıl hâlinde bir elif miktarı uzatılır.
Soru Açıklaması
21.
Hz. Peygamber (s.a.s)’in Allah’tan getirip haber verdiği hususlardan bir veya birkaçını inkâr etmeye ne denir?
Doğru Cevap: "C" Küfür
Soru Açıklaması
22.
İslam dininde inanılması farz olan hususlar, iman esasları, dinin temel kural ve hükümleri anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Akâid
Soru Açıklaması
23.
Allah’ın, “can alan” anlamına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" el-Kâbız
Soru Açıklaması
24.
“Allah’tan başka her varlık sonradan olmuştur. Allah, sonradan olan şeylerin hiçbirisine hiçbir yönden benzemez. Allah, kendisi hakkında bizim hatıra getirdiklerimizin de ötesinde yüce bir varlıktır.”

Yukarıdaki paragrafta Allah Teâlâ’nın hangi sıfatından söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Muhâlefetün li’l-havâdis
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi İslam inancına göre doğrudur?
Doğru Cevap: "A" İlk peygamber ile son peygamberin tebliğ ettiği dinin inanç esasları aynıdır.
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığını ispatlamak için kullanılan delillerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İhtilâs delili
Soru Açıklaması
27.
Esmâ-i Hüsnâ’dan olan isimlerden hangisinin sözlük anlamı yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" el-Azîm: Öldürüp yeniden dirilten
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın teşrîî iradesiyle doğrudan ilgili değildir?
Doğru Cevap: "A" Canlıları yaratması
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlere indirilen kitaplara, “ilâhî kitaplar” denilmesinin sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Salt uhrevî konulara yer vermeleri
Soru Açıklaması
30.
Selim yaratılışını ve sağduyusunu koruyabilmiş insanların yüce bir tanrının varlığını benimseyeceğini ileri sürerek Allah’ın varlığını ispatlayan delil hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fıtrat delili
Soru Açıklaması
31.
Hissî mucizeyi diğer mucizelerden ayırt edici özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Duyu organlarıyla algılanabilen bir olay olması
Soru Açıklaması
32.
“Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve: Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek? diyor. De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek.” (Yâsîn 36/78-79) ayetlerinde, aşağıdaki hangi husus anlatılmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Ba’s
Soru Açıklaması
33.
“A’râf” hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Cennet ile cehennemin arasında bulunan sûrun adıdır.
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân-ı Kerim’de mucize terimi yerine kullanılan kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Rikâk
Soru Açıklaması
35.
Maturidilere göre; insanın fiillerinin yaratılması ve insan iradesinin bu fiillerdeki rolü bağlamında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Kesb kuldan, halk ise Allah’tandır.
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi guslü gerektiren hâllerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İstihâze
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Hafif sayılan necasetin bir uzvun beşte birini kirletmesi namazın sıhhatine engel olur.
Soru Açıklaması
38.
Hanefi mezhebinde gusül abdesti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Gusül abdesti öncesinde saçı örgülü olan bayan saç örgüsünü çözmek zorundadır.
Soru Açıklaması
39.
Dört mezhebe göre, abdestte niyetin hükmü konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Hanefi mezhebinde niyet farz değil, diğer mezheplerde farzdır.
Soru Açıklaması
40.
Hanefi mezhebinde benimsenen görüşe göre, “namazda kıyam” ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Farz, vacip namazlarda ve sabah namazının sünnetinde rükündür.
Soru Açıklaması
41.
Namazda iken konuşmaya, amel-i kesirde bulunmaya ve yönü kıbleden çevirmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Müfsidât-ı salât
Soru Açıklaması
42.
Ölen kişiyi, bedenini örtecek şekilde kefenlemenin hükmü aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Farz
Soru Açıklaması
43.
Şafiî mezhebine göre kunut okunan yerler hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Her sabah namazının farzında
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi cenaze bahsi ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "B" Telfîk
Soru Açıklaması
45.
Yatsı namazının farzında ka’de-i ahîreyi yapan fakat yanlışlıkla beşinci rek’ata kalkarak, o rek’atı secde ile tamamlayan ve 6. rek’atı da kılan birisinin namazı ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Namaz bozulmuştur, iade edilir.
Soru Açıklaması
46.
Hanefi mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi imama uymanın şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Muktedînin namazı, nev’i itibariyle imamın namazından yukarı olmalıdır.
Soru Açıklaması
47.
Hanefilere göre cenaze namazının rükünleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Kıyam, tekbir
Soru Açıklaması
48.
Seferilikle ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Bütün mezheplerde seferilikte sünnet namazlar terk edilmez.
Soru Açıklaması
49.
“Bir farz namazın vakti içinde kılınması ........, vaktinin çıkmasından sonra kılınması ........, vakti içinde şartlarına uymadan kılınan namazın vakit çıkmadan tekrar kılınması ise ........ diye isimlendirilir.”

Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Edâ - kazâ - iâde
Soru Açıklaması
50.
Namazda kıraatle ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Şafiilere göre Fatiha suresini hatalı okumak namazın sıhhatine zarar vermez.
Soru Açıklaması
51.
Orucun farziyetini bildiren sûre ve âyetler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Bakara, 183-185
Soru Açıklaması
52.
Hanefiler’e göre, Ramazan orucuna niyet etme vaktinin başlangıç ve bitiş süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Gün batımından, ertesi gün zevalden az öncesine kadar
Soru Açıklaması
53.
Ramazan orucunun keffâreti hangi şer’î delille sabittir?
Doğru Cevap: "B" Sünnet
Soru Açıklaması
54.
Hanefiler’e göre, geceden niyetlendiği orucu tutarken gündüz yolculuğa çıkmak durumunda kalan kimse için aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Orucunu bozması durumunda keffâret gerekmez.
Soru Açıklaması
55.
Zekâtın sarf yerlerinden biri olan “yolda kalmış kimse”, Tevbe suresinin 60. ayetinde hangi kavramla ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" İbnü’s-sebîl
Soru Açıklaması
56.
160 koyunu olan mükellef, kaç koyunu zekât olarak vermelidir?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
57.
Zekâta tâbi malların; mükellefin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin temel ihtiyaçları dışında olmasını anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Havâic-i asliyye
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdakilerden hangileri zekâtın geçerlilik şartlarındandır?
Doğru Cevap: "D" Niyet ve temlik
Soru Açıklaması
59.
Zekâta tâbî malın üzerinden bir kameri yılın geçmiş olmasına ne denir?
Doğru Cevap: "A" Havelânü’l-havl
Soru Açıklaması
60.
Şâfiî mezhebine göre umrenin rükünleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İhram, tavaf, sa’y, tıraş
Soru Açıklaması
61.
Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Sader tavafı
Soru Açıklaması
62.
Hac ve umre yapmaya niyet eden kişinin diğer zamanlarda mubah olan bazı fiil ve davranışları belirli bir süre boyunca kendine haram kılmasına ne denir?
Doğru Cevap: "D" İhram
Soru Açıklaması
63.
Hac ve umre menasikiyle ilgili olarak kesilen kurbana ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Hedy
Soru Açıklaması
64.
Hac yapmakta olanların bayram günleri Mina’da şeytan taşlamalarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Remy-i Cimâr
Soru Açıklaması
65.
Kurbanla ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Hanefîlere göre koyunun gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olması hâlinde altı ayını tamamlayanlar kurban edilebilir
Soru Açıklaması
66.
Hz. Peygamber (s.a.s.)’in bizzat katılmayıp, bir sahâbînin kumandasında gönderdiği askeri birliklere ne denir?
Doğru Cevap: "D" Seriyye
Soru Açıklaması
67.
İslam dinini kabul etmek için Medine’ye heyetlerin yoğun bir şekilde geldiği hicretin dokuzuncu yılına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Senetü’l-Vüfûd
Soru Açıklaması
68.
Hz. Peygamber (s.a.s.), hicretten önce Yesrib halkını İslam’a davet için hangi sahâbîyi göndermiştir?
Doğru Cevap: "B" Mus’ab b. Umeyr
Soru Açıklaması
69.
Hudeybiye Barış Antlaşması esnasında Müslümanların müttefiki aşağıdaki kabilelerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Huzâa
Soru Açıklaması
70.
Vefatından sonra Peygamberimiz (s.a.s.)’i hangi sahabî yıkamıştır?
Doğru Cevap: "D" Hz. Ali
Soru Açıklaması
71.
Sâatü’l-’usre, gazvetü’l-’usre ve ceyşü’l-’usre” ifadeleri, aşağıdaki hangi olayla ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Tebük Seferi
Soru Açıklaması
72.
Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Uhud Savaşı’nın hemen sonrasında Mekkeli müşrikleri takip etmek için düzenlediği sefere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Hamrâü’l-Esed
Soru Açıklaması
73.
Peygamberimiz (s.a.s)’in vasıflarından biri olan “üsve-i hasene”nin sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Güzel örnek
Soru Açıklaması
74.
İslam Ahlakı dalında yazılmış ilk eserlerden biri olan “el-Edebü’l-Müfred”in müellifi kimdir?
Doğru Cevap: "D" Buhari
Soru Açıklaması
75.
Kur’an’ı Kerim’de İslam toplumunun bir niteliği olarak kullanılan “vasat” kelimesi müfessirler tarafından nasıl yorumlanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Adalet
Soru Açıklaması
76.
Akıl ve kültürle kazanılan insan ilişkilerinde sabırlı, hoşgörülü, bağışlayıcı, uzlaşmacı ve medenî davranışlar sergilemeyi sağlayan ahlaki erdem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hilm
Soru Açıklaması
77.
Aşağıdakilerden hangisi cahiliye dönemindeki “asabiyet” kavramı ile alakalıdır?
Doğru Cevap: "D" Kabile üyeleri arasında kayıtsız şartsız dayanışma
Soru Açıklaması
78.
Aşağıdakilerden hangisi filozoflara göre ahlaki konular arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Nebât
Soru Açıklaması
79.
İnsana tanınan hak ve imkânlar karşısında terettüp eden görevleri yerine getirmeyi ifade eden ahlaki terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Şükür
Soru Açıklaması
80.
Allah’a karşı saygılı olmayı ve dolayısıyla insanın kendisini günahtan uzak tutmasını doğrudan ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Takva
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye