Tefsir Tarihi ve Usulü Deneme Sınavı 4

sefadmin
Kasım 7, 2019
Tefsir Tarihi ve Usulü Deneme Sınavı 4
www.dhbt.gen.tr
1.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman’ın Kur’ân’ı çoğaltacak olan heyete verdiği talimatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bu nüshalar yedi harfi ihtiva edecektir.
Soru Açıklaması
2.
Hz. Ebû Bekir döneminde toplanan Kur’ân nüshasına Mushaf adının verilmesini teklif eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Abdullah b. Mesûd
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerin hangisi, Kur’ân’ı bir araya toplamak için kurulan heyetin başına Zeyd b. Sâbit’in geçirilme nedenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Zeyd’in kırâati, Hz. Peygamber’in son arzada Cebrâil’e sunduğu kırâat idi.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman döneminde çoğaltılan Kur’ân nüshalarının gönderildiği şehirlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Şam
Soru Açıklaması
5.
Kur’ân’a bugünkü harekeleri koyan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Halil b. Ahmed
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki konuların hangisi tevkîfî olup âlimler arasında bir görüş ayrılığı yoktur?
Doğru Cevap: "B" Kur’ân’ın sûrelere ayrılması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki konulardan hangisinde âlimler arasında ihtilaf vardır?
Doğru Cevap: "D" Ayetlerin sayısı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi en kısa ve en uzun  sûrelerdir?
Doğru Cevap: "D" Kevser en kısa, Bakara en uzun sûredir.
Soru Açıklaması
9.
“Allah’ın adı anılmadan başlanılan her önemli iş eksik olur.” hadisi hangi konu için söylenmiştir?
Doğru Cevap: "E" Besmele
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki sûrelerin hangisinde iki adet secde âyeti bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Hacc
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi tefsir ile te'vil arasındaki farklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tefsirde öznellik vardır, te'vilde ise öznellik yoktur.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'dan kaynaklanan bir öznellik değildir?
Doğru Cevap: "C" Müfessirlerin farklı kültürlere sahip olması
Soru Açıklaması
13.
Suyûtî'ye göre, müfessirde aranan ilk temel kriter aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sağlam bir inanca sahip olmak
Soru Açıklaması
14.
Kur'ân yorumu için en uygun olan te'vil çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Beyânî te'vîl
Soru Açıklaması
15.
Asıl dildeki kelimelerin tertibine ve nazmına bağlı kalmaksızın herhangi bir sözün anlamını bazı şerh ve izahlarla başka bir dile nakletmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Tefsîrî tercüme
Soru Açıklaması
16.
Kur'ân'da, insan, melek ve cin gibi varlıkların veya bir topluluk ya da kabilenin veyahut bir kelime ve nitelemenin ism-i işaretler, ism-i mevsuller, zamirler, cins isimleri, belirsiz zaman zarfları ve belirsiz mekân isimleriyle zikredilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Mübhem
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi sahâbî müfessirlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mücâhid b. Cebr
Soru Açıklaması
18.
"Megazi, melâhim ve tefsirin aslı yoktur." sözü aşağıdaki İslâm âlimlerinden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Ahmed b. Hanbel
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi tedvin dönemi müfessirlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Taberî
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Abdullah b. Abbas’ın Mekke'de kurmuş olduğu tefsir mektebinde yetişen öğrencilerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Sa’îd b. Cübeyr
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye