Peygamberliğine Kadar Hz. Muhammed s.a.v

admin
Şubat 18, 2016

Hz. Muhammed s.a.v ‘in Hayatı

Soyu – Nesebi

Muhammed b. Abdullah b. Abdülmuttalib b. Hâşim b. Abdümenâf b. Kusay b. Kilâb b. Mürre b. Kâ’b b. Lüey b. Gâlib b. Fihr b. Mâlik b. Nadr b. Kinâne b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyas b. Mudar b. Nizar b. Mead b. Adnan

 

Hz. İsmail

Adnan (Kabe’ye ilk örtü örten , Adnan’dır.Süleyman a.s örttüğü de söylenir. )

Kusay bin Kilab  mücemmi (toplayan demek. Kabile kurucusu)

Abdülmenaf (Ticaret alışkanlığı kazandıran)

Haşim  Soyun kurucusu (Asıl adı Amr, Selma’nın eşi) Ekmeği tirit haline getirip yoksullara dağıttığı için Haşim denmiş.

Abdülmuttalip  Şeybe (Asıl adı şeybe’dir.) Doğuştan saçının arkasında beyazlık olduğu için, ak saçlı anlamına gelen bu isim verilmiştir.

Abdullah (25 yaş vefatı, Medine’de Nabiğa’nın evinin avlusunda defnedilmiştir.)

 

♦♦♦Abdülmuttalibin 10 erkek çocuğu oldu

Ebu Talib , Zübeyr, Abdullah Öz kardeş (Anne baba bir)

Hamza, Mukavvim, Haz Öz kardeş

Abbas, DirarÖz kardeş

Haris (Öz kardeşi yok)

Ebu Leheb (Öz kardeşi yok)

 

 (anne ve babasının soyu)

Hz. İbrahim

Hz. İsmail

Kureyş Kabilesi

Zühre oğulları                                                            Haşim oğulları

Vehb b. Abdi Menaf                                                   Abdülmuttalib

Amine                                                                        Abdullah

Hz. Muhammed (s.a.v)

Şakk-ı sadr – Göğsünün yarılması

Lümne-i Sadr: Her insanın kalbinde vesvese noktası vardır. (Kan pıhtısı) Peygamberimizin kalbi yarıldığında o temizlenmiştir. Bu yüzden hiç vesvesesi yoktur. Her insanın bir şeytanı vardır.

0-4 yaş Halime Hatun

4-6 yaş → Amine (Medine’de bir ay kaldılar. Adiyy b. Neccar Kuyusu denilen su birikintisinde yüzme öğrenmiştir. Mekke’ye dönerken Ebva köyünde vefat etmiştir)

6-8 yaş  Dedesi (80’i aşkın bir yaşta vefat etti.)

8-25 Ebu Talib

(583 yılı)12 yaşında Ticaret- Şam’a gidiyor – Busra’da konaklıyor. – Rahip Bahira (cercis bin iskender) Diz kapağının görülmesine izin vermemiş. Bu olaya Büvane denir.

(591) 20 yaşında Ficar savaşları : Kinane – Kays / Aylan – son haram savaşta amcalarına ok toplamıştır. Hılfu’l Füdül (Erdemliler birliğini kurmuştur.)

 

As bin Vail: Hz. Muhammed s.a.v ‘e ebter diyen kişi. 11 oğlu varmış. Yemenli tüccarın malını alıyor. Tüccar Ebu Kuveys dağına çıkıp adaletli birini arıyor. Hılful Füdul’un ilk çözdükleri olay budur. Peygamber efendimiz böyle bir cemiyet kurulsa tekrar üye olurum buyurmuştur. Amcası Zübeyr’in Kuruculuğunda Abdullah b. Cüdan’ın evinde bütün kabileler toplanırdı.    Önemlii!!!!

 

Hz. Muhammed s.a.v ‘in Hayatı 2

Peygamberimizin Hayatındaki Önemli Kadınlar

Vehb kızı Âmine: Annesi

Halime Hatun: Süt annesi , Beni Sa’d yurdundan, Hevazin kabilesinden, Haris b. Abdüluzza’nın hanımı…

                        **** süt kardeşleri : Şeyma (Cüdame) , Abdullah, Umeyse (Enise, Üneys)

Ümmü Eymen: Cariye – Dadısı. Babasının vefatından miras kalmıştır.

Süveybe Hatun: Ebu Leheb’in cariyesi. Süt annesi.

***Süt çocukları: Hz. Hamza, Ebu Seleme, Abdullah b. Cahs, Kendi bebeği Mesruh

Fatıma binti Esed: İkinci annem dediği kişidir. Ebu Talibin eşidir. Hz. Ali’nin annesi.

 

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ 

Zemzem kuyusuna sahip olmak isteyen kabilelerden biri kuyuyu kumla kapatıyor. Çölde kuyuyu bulamıyorlar. Sorumlu olan Abdülmuttalib suyu bulursam 11 oğlumdan birini adak edeceğim diyor. Rüyasında kuyunun yeri gösteriliyor. Adak için kura çekiliyor. Kurrada Abdullah çıkıyor. Büyücü Arrafe’ye gidip akıl alıyorlar. Kurra Abdullah’ın yerine develer çıkana kadar devam ediyorlar. Her seferinde develeri  on’ar, on’ar arttırıyorlar. Sonunda 100 deve kurada çıkıyor kesip halka yediriyorlar.

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ 

Peygamber efendimizin babasının bıraktığı miras: Ümmü Eymen, Bereke adında bir cariye, 5 deve, birkaç keçi-koyun, bir kılıç, bir miktar da gümüş para

 

Abdurrahman bin Avf’ın annesi Şifa hatun

 

Peygamberimizi Abdulmuttalib’in hizmetçisi Mivah 4 ay kadar emzirmiştir.

 

Farisi, islamdan önce bir süre Bahira’nın yanında talebelik etmiştir ve tevhid’i öğrenmiştir.

 

25 YAŞ

 

Amr bin Hişam: (Ebu Cehil’in esas ismi) Ömer — Amr. Peygamberimizin 2 Ömer’den birinin Müslüman olması için dua ettiği Ebu Cehil’dir.

Şam’a yaptığı ikinci ticari yolculuk: Hz. Hatice’nin ticaret kervanını ücret karşılığında Şam’a götürmek için girişimde bulundu. Hz. Hatice normalde başkasına verdiği ücretin iki katını peygamberimize vermeyi kabul etti. Kervan arkadaşı olarak kölesi Meysere’yi yanına gönderdi.  Busra’da ki manastırın rahibi Nasturanın ikazı üzerine Şam’a gitmeden, Busra’da ticareti tamamlayıp büyük bir karla Mekke’ye dönmüştür.

♦Bunlardan başka, Yemen’de iki kez, Arabistan’ın doğu kısmındaki Bahreyn’e bugünkü –Bahreyn değil- yolculuklar yaptığı nakledilir.

Hz. Hatice ile evliliği(596)

Hz. Hatice – Afife / iffetli – Tahire / temiz (daha önce iki kere evlenmiştir.)

Nefise bt. Münye aracı olmuştur.

Varaka bin Nevfel: Hz. Hatice’nin amcasının oğludur. Peygamber efendimizin amcaları Hz. Hamza ve Ebu Talib, Hz. Haticeyi Varaka b. Nevfel’den istemişlerdir. Mihir olarak 20 deve verildi.

İlk çocuğu Kasım bu yüzden Ebu-l Kasım diye künyelenmiştir. Abdullah son oğlu lakabı Tayyib vreTahir’dir.

Bütün çocuklarının ebeliğini ‘Selma Hatun’ yapmıştır.

Hz. Fatıma dışında bütün çocukları kendinden önce vefat etmiştir. Hz. Fatıma Peygamber efendimizin vefatından sonra 6 ay daha yaşadı. Hz. Ali ile 18 yaşında iken evlendi. Hasan, Hüseyin, Muhsin, Ümmü Gülsüm, Zeyneb adlı çocukları oldu.

Peygamberimizin akrabalık soyuna ‘’Ehli Beyt’’ denir.

Mısırlı cariye Mariye’den  (Mevalidir) İbrahim olumuştur.

Hz. Osman’ın lakabı ’’Zinnureyn’’ iki nur sahibi. Hz. Ümmü Gülsüm ve Hz. Rukiye ile evlenmiştir. Torun yok.

Peygamberimizin eşlerine ‘Ümmü’l müminin’ denir.

Kuran’da Mekke’nin lakabı Ümmül Kura (şehirlerin anası) dır

35 YAŞ

Kabe Hakemliği

İnsan oğlunun dünyada yaptığı ilk bina Kabe’dir.

  • Hz. Adem inşa etmiştir.
  • Hz. İbrahim ile Hz. İsmail tamir etmiştir.
  • Kusay bin Kilab Kabe’nin mimarı.
  • Peygamber efendimiz zamanında tamir edilmiştir.

 

 

Dünyanın en iyi ustaları Bizans’tadır.  Bizans’tan bir gemi yola çıkıyor. Gemi alabora olunca malzemeler ve ustalar Cidde’de kalıyor. Mekke’liler oraya gidip ustalarla anlaşıyor ve Kabe’yi tamir ettiriyorlar. Sıra Hacer’ül Esved taşına geliyor. Kim yerine koyarsa o kişi ve kabilesi toplumda en önemli kişi olacağından kabileler arasında tartışma çıkıyor. Kabe hakemliğinde ki en önemli isim Ebu Ümeyye bin Müğire bir hakem tayin edelim. O, ne karar verirse ona uyalım dedi. Onun bu teklifini herkes kabul etti. Beni seybe kapısından ilk kim gelirse o kişi hakem olsun dedi. Kapıdan peygamber efendimiz girdiğinde akrabaları, adaletli olduğundan onların tarafını tutmayacağını bildiği için üzülüyorlar. Peygamber efendimiz hırkasını (Rida) çıkartıp Hacerül Esvedi içine koyuyor. Her kabileden biri hırkanın bir tarafından tutuyor ve koyulacağı yere getiriyorlar. Taşı yerine peygamber efendimiz koyuyor. Kimse çok üzülmemiş ve çok sevinmemiştir. Bu olay ile peygamberimizin adaletli oluşu ortaya çıkıyor. 

35 yaşından sonra Hira’ya gidip ibadet eder. Özellikle Ramazan ayında giderdi. Yaptığı en önemli ibadet ‘Tahannus’ Allahı düşünerek ibadet etmekdir. Burada sadık rüyalar görür. Rüyasında Peygamber olacağı da gösterilmiştir.

DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye