İslam Eğitim Tarihi

sefadmin
Temmuz 13, 2017

Ünite 3  

İslam Eğitim Tarihi

*Mısır ve Mezopotamya gibi bilimin ve eğitimin geliştiği bölgeleri Ticaret amacıyla yapılan seyahatler Arap yarımadasına kısmen de olsa bilgi aktarımına vesile olmuştur.

Cahiliye döneminde Arap toplumunda çocuklara okuma yazma öğretilen ve kitap adı verilen kurumların varlığından söz edilebilir.

*Hz Peygamber Döneminde eğitim dini niteliktedir özellikle yetişkinleri hedef almaktadır.

*Hz Peygamber Allah’tan aldığı bilgileri insanlara ulaştırmış davranışlarıyla da bizzat örnek olmuştur.

*Bu dönemde Kur’an öğretimi okunması ezberlenmesi anlaşılması ve kavranması ile birlikte çok önemli bir yer tutar.

*Mekke dönemindeki eğitim faaliyetlerinde Erkam’ın evi Darül Erkan önemlidir Musab b. Umeyr’de burada yetişenlerdendir.

*Efendimiz kendi evinde panayırlarda eğitim faaliyetlerini devam etmiş

* Medine’ye hicretten sonra Eğitim Merkezi Mescidi Nebevi olmuştur Ashabı Kiram büyük oranda Mescit çerçevesinde gerçekleşen bu eğitim faaliyetlerine katılmaya çalışmış.

*Mescidi Nebevi’nin Kuzey tarafında bulunan sofrada eğitim-öğretim yapılan önemli mekandır. Hem eğitim hem de barınma mekanıdır. 70 ile 400 arasında değişen ve tayin edilen muallimlerinin nezaretinde eğitim gören buradaki insanlar yetişkin Alim zümrenin temelini teşkil etmiştir. Yemene gönderilen Muaz b. Cebel de burada yetişmiştir burada okuma yazma da öğretiliyordu.

*İslam öncesi dönemde yazı öğretilen yerler olarak bilinen küttap Hz. Peygamber döneminde Medine’nin birçok yerinde vardı Hz Ömer döneminde de yaygındı.

*Çocukların eğitimi için genellikle mescitlerin yanında mütevazi biçimini inşa edilen kitaplar daha sonraki dönemlerde mektep, Sıbyan Mektebi ,taşmektep veya mahalle mektebi gibi adlarla varlıklarını sürdürmüşlerdir.

*Hz peygamberin vefatından sonra fetihler sonucu sınırlar genişlemiş Müslüman toplum ile fethedilen bölgelerde bilgi birikimi açısından önemli fark olduğu açığa çıkmıştır.Müslümanlar arasında yazının yeterince yaygınlaşması görünmüş yazının geliştirilmesi Emeviler döneminde Ebu’l Esved Ed düeli ve daha Sonraları dilbilimci Sibeveyh  tarafından gerçekleştirilmiştir

*Tefsir fıkıh ve kelam ekollerinin gelişmesi hadislerin toplanarak eserlerin hazırlanması Medreselerin kurulmasından önceki dönemde olmuştur.

*Yabancı kültürlere ait eserlerin toplanması Emeviler devrinde başlamış.

*Abbasiler devrinde Bağdat’ta kurulan Beyt’ül Hikme de bu eserlerin tercümesi yapılmış beytülhikme kütüphane ve rasathaneden oluşur araştırma ve tercüme Merkezi kimliği taşır.

*Bu dönem İslam’ın altın çağı olarak adlandırılır.

*Emeviler döneminde itibaren  Şam, Bağdat, Kahire gibi merkezlerde hastane ve rasathaneler kurulmuş. Tıp, astronomi, matematik,kimya ve Felsefe alanlarında yetişen Bilginler bu alanların gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş Harezmi Cabir b. Hayyam Biruni İbni Sina, Kindi, Abdülhamit b. Türk ve Farabi bu bilginlerden birkaçıdır.

DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye