İlk Dönem İslam Tarihi Test – 2013 Yılı Güz Dönemi – Dönem Sonu Sınavı

sefadmin
Ekim 17, 2016
İlk Dönem İslam Tarihi - 2013 Yılı Güz Dönemi - Dönem Sonu Sınavı
www.dhbt.gen.tr
1.
Kuzey Arabistan devletlerinin ikincisi olan II. ve III. yüzyılda en parlak dönemini yaşayan 272 yılında Roma İmparatoru Aurelien tarafından başkenti fethedilen, İslâm döneminde ise Hâlid b. Velîd tarafından sulh yoluyla fethedilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tedmürlüler
Soru Açıklaması
2.
Kâbe hizmetlerinden biri olan Livâ’nın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kabileye ait sancağın muhafazasından sorumlu kimse
Soru Açıklaması
3.
Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile evliliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hz. Peygamber ile Hz. Hatice arasında daha önceden bir akrabalık bağı yoktur.
Soru Açıklaması
4.
Risâletinden önce Hz. Peygamber’in Ukâz panayırında dinlediği, tevhîd inancına vurgu yapan ve yakında gelecek peygamberi müjdeleyen konuşma kime aittir?
Doğru Cevap: "D" Kus b. Sâide el-İyâdî
Soru Açıklaması
5.
Habeşistan hicreti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Hicret edenler baskıya maruz kalanlar arasından seçildi.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Medine’nin hicret yurdu seçilmesinin sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Mekke’ye göre nüfusunun çok daha az olması bu nedenle yerleşim için gerekli arazileri bulmanın daha kolay olması
Soru Açıklaması
7.
Mescid-i Nebevî ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Sadece cuma namazlarının bir arada kılındığı bir yerdi.
Soru Açıklaması
8.
Hz. Muhammed’in Medine’ye hicreti sırasında Medine’deki sosyal ve siyasî yapı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Medine’de Güney Arabistan kökenli Kinâne ve Hazrec kabileleri bulunmaktaydı.
Soru Açıklaması
9.
Mûte üzerine gönderilen ordunun komutanları aşağıdakilerden hangisinde bir arada ve sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Zeyd b. Hârise / Cafer b. Ebû Tâlib / Abdullah b. Revâha / Hâlid b. Velid
Soru Açıklaması
10.
Hudeybiye Antlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Müslümanlar Kâbe ziyaretleri esnasında yanlarından hiçbir şekilde silah taşımayacaklar.
Soru Açıklaması
11.
Hz. Muhammed’in fizikî görünüşü yanında ahlâkî özelliklerine ve bu konuda yazılan eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Şemâil
Soru Açıklaması
12.
Ecnâdeyn Muharebesi kimin döneminde aşağıdaki devletlerden hangisine karşı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Hz. Ebû Bekir döneminde, Bizans’a karşı
Soru Açıklaması
13.
Hz. Ebû Bekir’in halife seçilme süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Medineli Beşîr b. Sa’a ve Ma’n b. Adî halifeliği ensâr ileri gelenlerinden birine verilmesi konusunda ısrar ettiler.
Soru Açıklaması
14.
Hz. Ebû Bekir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" 573 yılında Medine’de doğmuştur.
Soru Açıklaması
15.
Hz. Ömer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Kureyş kabilesinin Benî Ümeyye koluna mensuptur.
Soru Açıklaması
16.
Kıbrıs kimin döneminde fethedilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Osman
Soru Açıklaması
17.
Hz. Ömer dönemi Irak cephesindeki gelişmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kâdisiye savaşı sonrası kazanılan zaferin büyüklüğünü ifade etmek için bu zafere “fethu’l-fütûh” (fetihler fethi) adı verilmiştir.
Soru Açıklaması
18.
Kûfe’de kabilecilik fitnesini körüklemeleri yüzünden Hz. Osman’ın emriyle önce Dımaşk’a ardından Humus’a sürgüne gönderilen on üç kişilik grubun lideri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Eşter en-Nehaî
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali adına tahkim görüşmelerine katılan hakemdir?
Doğru Cevap: "C" Ebû Musa el-Eş‘arî
Soru Açıklaması
20.
Hz. Ali’nin hilafete geliş şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Hz. Ali, Hz. Osman’ı öldüren asilerin baskı yaptığı bir ortamda halife seçilmiştir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye