İlk Dönem İslam Tarihi – 2014 Yılı Güz Dönemi – Dönem Sonu Sınavı

sefadmin
Ekim 17, 2016
Çıkmış Sorular - İlk Dönem İslam Tarihi
www.dhbt.gen.tr
1.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm öncesi dönemde Tâif’te yaşayan Sakîf kabilesinin putudur?
Doğru Cevap: "C" Lât
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Arabistan’da kurulan devletlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Himyerîler
Soru Açıklaması
3.
Risâletinden önce Hz. Peygamber’in Ukâz panayırında dinlediği, tevhîd inancına vurgu yapan ve yakında gelecek peygamberi müjdeleyen konuşma kime aittir?
Doğru Cevap: "A" Kus b. Sâide el-İyâdî
Soru Açıklaması
4.
Hz. Muhammed’in ilk Cuma namazını kıldırdığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kubâ’dan Yesrib’e giderken Sâlim b. ‘Avfoğullarının arazisinde Rânûna vadisindeki yerde.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Birinci Akaba biatında kaçınacaklarına dair söz verdikleri davranışlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İçki içmemek
Soru Açıklaması
6.
Habeşistan hicreti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Hicret süreci yaklaşık iki yıl sürmüştür.
Soru Açıklaması
7.
Medine Belgesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Araştırmacılar tarafından kırk bir madde olarak düzenlendiği bilinmektedir.
Soru Açıklaması
8.
Hz. Muhammed’in Medine’ye hicreti sırasında Medine’deki sosyal ve siyasî yapı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hicretten önce Medine’de Yahudiler Benî Kaynukâ’, Benî Nadîr ve Benî Hanîfe kabilelerinden oluşmaktaydı.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Mûte üzerine gönderilen ordunun komutanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ebû Ubeyde b. Cerrâh
Soru Açıklaması
10.
Hudeybiye Antlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Müslümanlar Kâbe ziyaretleri esnasında yanlarından hiçbir şekilde silah taşımayacaklar.
Soru Açıklaması
11.
Ecnâdeyn Muharebesi kimin döneminde aşağıdaki devletlerden hangisine karşı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Hz. Ebû Bekir döneminde, Bizans’a karşı
Soru Açıklaması
12.
Hz. Ebû Bekir’in halîfe seçilme süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Hazrecli Hubâb b. Münzir halîfenin ensâr arasından seçilmesi için büyük çaba harcadı.
Soru Açıklaması
13.
Hz. Ömer döneminde Suriye bölgesinin fethedilmesi ve Bizans’ın bölgeden çekilmesiyle sonuçlanan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yermük
Soru Açıklaması
14.
Hz. Ömer ve dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Hilafeti 12 yıl sürmüştür
Soru Açıklaması
15.
Hz. Ömer’in en meşhur lakabı olan “Faruk”un kendisine verilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hak ile batılı birbirinden ayıran olması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi ilk defa Hz. Ömer döneminde uygulamaya konmuştur?
Doğru Cevap: "D" Vilayetlere kadı tayini
Soru Açıklaması
17.
Yaptığı konuşmalardaki bir takım sözleriyle Küfe’de kabilecilik hareketinin güçlenmesine zemin hazırlayan vali aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Saîd b. Âs
Soru Açıklaması
18.
Hz. Ali’nin vali atamasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Vali atamalarında Hz. Osman dönemi muhaliflerinin taleplerini dikkate aldı.
Soru Açıklaması
19.
Hakemlerin tahkim görüşmelerinde aldığı karar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Hz. Ali ve Muaviye, yönetim işinden uzaklaştırılarak yeni bir halife seçim işi ümmete bırakılacak.
Soru Açıklaması
20.
Mekke’de Hz. Ayşe’nin önderliğinde toplanan muhalif grup ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" İyi organize olmuş, planlı hareket eden bir grup değildir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye