Hadis 2013 Yılı Bahar Dönemi – Dönem Sonu Sınavı

sefadmin
Eylül 24, 2016
Hadis Dersi Çıkmış Sorular
2013 Yılı Bahar Dönemi - Dönem Sonu Sınavı
1.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.v) Kur’ânî yaşantının görünür hale gelmesi için yaptıkları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Bütün hadislerinin yazılmasını emretmesi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi hadis talebesinin hadis öğreniminde dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?

 
Doğru Cevap: "B" Kendi başına hadis mütalaa edebilme
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in (s.a.v) Kur'ân-ı Kerîm dışında da vahiy aldığını doğrudan gösteren delillerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Kur'ân'da Allah'ın, Hz. Peygamber'in iki eşi arasındaki gizli bir konuşmayı, Hz. Peygamber'e haber verdiğinin belirtilmesi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi İslamın ütopik olmadığını gösteren doğrudan bir delilidir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Peygamber’in mü'minler için örnek gösterilmesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi muksîrun (çok hadis rivâyet eden) sahabelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh
Soru Açıklaması
6.
ك َو َم ن ”  َسل ا َ لَى ِريقً ِ ا إ ِريقً ِ ِه طَ ًما َسهَّ َل َّّللا لَه ب ل ِم س فِ ِيه ِع لتَ طَ يَ ِة َجنَّ َو َم َم َع ال ا َون َّّللا قَ فِى بَ ي ت ِم ن ب ي ِ وت ِ و م اجتَ ل َ اب ِ َّّللا يَت ِكتَ َو م يَتَ َد َ ار سونَه بَ ينَه ِلَّ م َ ت إ ِه نَ َزل َعلَ ي َو َغ ِشيَت ه م َّ الس ِكينَة َّ الر ح َمة ت ه م َو َحفَّ َكة َمالَئِ ال “ hadisinin tercümesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Her kim ilim öğrenmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennet yolunu kolaylaştırır. Bir topluluk, Allah’ın evlerinden birinde toplanarak Kitâbullâhı okurlar ve onu aralarında müzâkere ederlerse; üzerlerine sekînet iner. Allah’ın rahmeti onları kaplar. Melekler de etraflarını kuşatırlar.
Soru Açıklaması
7.
Hadislerin mana ve maksatlarının anlaşılması (fehm) ve hüküm ve hikmetlerinin çıkarılmasının (istinbat) söz konusu edildiği ilim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dirâyetü’l-hadîs
Soru Açıklaması
8.
“İslâmî ilimleri görkemli bir binaya benzeterek hadis ve sünneti bu binanın temeli, fıkhı da bu temel üstünde yükselen gövde” olarak niteleyen hadis ve fıkıh âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hattâbî
Soru Açıklaması
9.
İlimle ilgili olarak Kur’ân âyetlerinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Âlimin peygamber varisi olduğu
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.v) “Bu ilmi her nesilden âdil olanlar yüklenir...” diyerek işaret ettiği ilim ehlinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İlmi müslüman olmayanlara karşı korumaları
Soru Açıklaması
11.
Tarih boyu müslümanların içinde yaşadığı müşterek dünya algısının aşağıdakilerden hangisiyle ilgisi yoktur?
Doğru Cevap: "A" Felsefe
Soru Açıklaması
12.
“Mü’minler birbirlerini sevmede, birbirlerine acımada ve birbirlerini korumada bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar” hadisi aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgili değildir?
Doğru Cevap: "C" Mü’minler birbirlerinin ayıp ve kusurlarını örterler.
Soru Açıklaması
13.
Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından çizilen ve ekseninde Kur’ân olan yol haritasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Sünnet
Soru Açıklaması
14.
Hz. Peygamber’in (s.a.v) örnek ve üstün ahlâkına dair gözlemini “Allah Resûlü’nün ahlâkı Kur’ân’dı” ifadesiyle dile getiren sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Aişe
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi müsteşriklerin hadis tenkidinde dayandıkları metotlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Klasik hadis usulü
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Batı’da isnadları ilk kez araştırma konusu edinmiş müsteşriktir?
Doğru Cevap: "E" Josef Horovitz
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi “isnad”ın kelime anlamıdır?
Doğru Cevap: "D" Nispet etmek
Soru Açıklaması
18.
“İçinde haddesena ve ahberena geçmeyen hadis zerzavattır” sözü aşağıdakilerden hangisini gösterir?
Doğru Cevap: "E" İsnadsız rivayetlerin değersizliğini
Soru Açıklaması
19.
Suyûtî'nin el-Camiü's-sağîr adlı eserinde حrumuzunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hasen
Soru Açıklaması
20.
Aclûnî'nin Keşfü'l-hafâ adlı eserinden yararlanmak için aranılan hadisin ilk kelimesi bilinmelidir. Hadisin ilk kelimesi bilinmiyorsa, adı geçen kitap yardımıyla söz konusu hadisi bulma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kitabın sonundaki konularına göre tasnif edilen ve hadislerin ilk kısımlarını veren bölümünden istifade edilir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye