Peygamberliğin Mekke Dönemi

admin
Şubat 22, 2016

40 YAŞ – MEKKE DÖNEMİ

Miladi 610 yılı Ramazan ayının 27. Pazartesi günü (Kadir gecesi) Hira mağarasında Cebrail, Peygamberimize Alak sr. İlk beş ayetini okudu. Böylece ilk vahiy gelmiş oldu.

Cebrail ayrılınca Peygamberimiz hemen evine döndü. Hz. Hatice’ye anlattı. Hz. Hatice ‘Senin peygamber olacağını umuyordum zaten. Ne mutlu sana! Müjdeler olsun sana! ’ sözleriyle O’nu tezkiye etti.

Hz. Hatice, hemen amcasının oğlu Varaka bin Nevfele gitti. Nevfel: ‘Ey Hatice! Muhammed’ (sav) gelen, daha önce Musa peygambere gelen ‘Namus-u Ekber=Cebrail’dir. Eğer anlattıkların doğru ise Muhammed (sav) , ümmetin peygamberidir. ’ dedi.

Fetretü’l-Vahiy : İlk vahyin gelişinden sonra kesintiye uğramasıdır. Bu durum peygamberimizi üzüyordu. Bir süre sonra Cebrail O’na Duha suresini getirerek üzüntüsünü giderdi.

‘’Kuşluk vaktine andolsun, karanlığı çöktüğü vakit  geceye andolsun ki, Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz, Rabbin sana ihsanda bulunacak ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da doğru yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme ! Sakın isteyeni azarlama ! Rabbinin nimetlerine gelince; işte onu anlat. ’’ (Duha 93/1-11)

İlk Müslümanlar ve Gizli Davet (611-614)

Peygamberimizin ilk yaptığı iş gizli davettir.  Müşriklerin işkenceleri çok fazla olduğundan gizli davet yapmıştır. 3 yıl sürmüştür ve bu davetin merkez binası olarak Erkam b. Ebi’-Erkam’ın ‘’Daru’l- Erkam’’ adıyla meşhur evi kullanıldı.

♦Müddessir suresinin ilk 7 ayeti inmiştir.

♦Safa tepesine çıkıp ailesini toplar ve peygamber olduğunu açıklar.

İlk Müslüman olanlar…

  1. Hatice
  2. Ebu Bekir (tereddütsüz kabul eden)
  3. Ali (Babasına sormak istemiş, kapıdan çıkmadan Allah beni yaratırken babama mı sormuş diyerek vazgeçmiş. Hemen Müslüman olmuş. )
  4. Zeyd
  5. Bilal
  6. Osman

Zaruratı Hamse → İnsanın koruması gereken beş değer.

1-Din     2-Can    3-Mal    4-Akıl    5-Nesil,Soy,Namus

 

♦♦♦

İşkence gören Müslümanlar:

Yasir Ailesi: Eşi Sümeyye – oğlu Ammar bin Yasir. Ebu Cehil tarafından işkence görürler. Yasir ve Sümeyye şehid olurlar.

Hz. Habbab bin Eret – demir döven — Efendisi işkence ediyor.

Hz Bilal Habeşi – Ümeyye bin Halef işkence ediyor.

Suheyb b. Sinan er-Rumi, Amir b. Füheyre, Ebu Huzeyfe’nin kölesi….. gibi Müslümanlara Kureyşliler öylesine acımasız işkence yapıyorlardı ki, onlar ne söylediklerini bilemeyecek hale gelirlerdi.

 

♦Nadir bin Haris — Ukbe bin Ebi Muayt =Bedir savaşından sonra idam edilen iki kişi.

 

As bin Vail→ Ebter diyen kişi.

Mübareze Savaşlardan önceki bire bir çarpışmaya denir.

♦Velid – Utbe –Şeybe  Bedir savaşında Müslümanların karşısına çıkan 3 kişi (Ebu Sufyan’nın eşi, Hind’in akrabaları )

612 YILI

Peygamber efendimiz müşriklerin işkencelerinden çok bunalıyor ve iki Ömer’den birinin Müslüman olması için dua ediyor.

عمر Ömer bin Hattab

 

عمور (Ebu Cehil) Amr bin Hişam

 

♦♦♦

39.Müslüman—Hz. Hamza (6. Yılında Ebu Cehil’in Peygamberimize hakaret etmesi üzerine Müslüman olmuştur.)

40.Müslüman – Hz. Ömer (616. Yılında Müslüman olmuştur. Bi’setin 6. Yılı.)

♦Hz. Ömer Müslüman olduktan sonra Müslümanlar namazlarını Kabe’de kılmaya başladılar.

♦Hz. Ömer’in Eniştesinin ismi (cennetle müjdelenmiştir) Sait bin Zeyd

 

615 YILI – HABEŞİSTAN’A HİCRET

11 erkek 4 bayan = 15 kişi

Hz. Osman’ın önderliğinde gidiliyor. Hz. Rukiye’de gidiyor.

Diğer Müslümanlar şunlardı: Ebu Huzeyfe bin Utbe, Ebu Huzeyfe’nin hanımı Sehle, Zübeyr bin Avvam, Musab bin Umeyr, Abdurrahman bin Avf, Ebu Seleme el-Mahzumi, Ebu Seleme’nin hanımı Ümmü Seleme, Osman bin Ma’zun, Amira bin Rabia, Amira’nın hanımı Leyla, Ebu Sebra bin Ebi Ruhm, Hatıb bin Amr, Süheyl bin Beyda, Abdullah bin Mesud.

♦Habeşistan’ın bugünkü adı ‘’Etiyopya’’

Ashame- Necaşi  Devlet başkanına verilen isim

616 yılında:

bir grup daha gider. Hz Cafer bin Ebu Talib önderliğinde. (Hz. Ali’nin kardeşi Caferi Tayyar)

82 erkek 18 bayan =100 kişi

♦♦Amr bin As Arapların en zekilerindendir. Kureyş müşrikleri, Abdullah bin Ebi Rebia, Amr bin As, As bin Vail’i Habeşistan’a Müslümanları geri getirmesi için gönderir. Necaşi’de Cafer bin Ebu Talib’i çağırır ve Hz. İsa hakkında ne diyorsun der. Caferi Tayyar Meryem suresini okur. Necaşi bir kötülük görmediğinden Müslümanları teslim etmez.

♦♦♦

O esnada Kâbe’de ‘’Garanik’’ olayı olur.

Peygamberimizin Mekkeli putlara secde ettiği sanıldığı ve Şeytanın uydurduğu ayet iddiasına garanik olayı denir.

♦Müslümanların ilk kıblesi Kudüs idi. Daha sonra Kâbe olmuştur. Peygamberimiz önceden namaz kılarken Kâbe’yi hiç arkasına almamıştır.

616/619 – BOYKOT YILLARI

Peygamberliğin 7. Senesinde gerçekleşti ve 3 yıl sürmüştür.

Müşrikler, Abdülmuttalib ve Haşim oğullarına karşı aralarında anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre : ‘’Onlara kız vermeyecekler, onlardan kız almayacaklar, onlara bir şey satmayacaklar ve onlardan bir şey de satın almayacaklardı.’’

Anlaşma yazılıp Kâbe duvarına asıldı. Bu anlaşmayı yazan Mansur bin İkrime’nin eli çolak oldu.

Yiyecek ekmek bulamıyorlardı. Hz. Hatice malının hepsini bu yıllarda harcıyor. Hz. Hatice’nin akrabaları eşeklere yiyecek yükleyip Müslümanların tarafına gönderiyorlardı. Ancak Ebu Cehil onları bile takip ediyordu.

*Mutim bin Adiyy (müşrik ) , Hişam bin Amr, Esved bin Zem’a, Züheyr b. Ebi Ümeyye gibi isimlerin girişimleriyle anlaşma kaldırılıyor.

619 – HÜZÜN YILI

Amcası Ebu Talib (87 yaşında)  ve 3 gün sonra eşi Hz. Hatice (65 yaşında) vefat etmiştir…

Mekke’de ki Hacun mezarlığına defnedildi.

Medine’ye hicretten 3 yıl önce gerçekleşmiştir.

 

620 – TAİF YOLCULUĞU

Bu hadise, bi’setin 10.yılı şevval ayında gerçekleşti. Peygamber efendimizin yanında evlatlığı Zeyd b. Harise’de vardı.

♦Sadece Addas Müslüman oluyor. (daha sonra Taif savaş yapılmadan komple Müslüman oluyor.)

Dönüşte peygamberimizi Mekkelilerin tehditlerinden Mutim b. Adiyy koruyor.

♦Kuran’da ismi geçen tek sahabe ‘’Zeyd bin Harise’’ dir.

Müşriklerden de Ebu Leheb.

♦♦♦

620 YILI – İSRA VE MİRAÇ

İsra(Ayetle sabittir) : Gece yürüyüşü demektir. Rasülüllah’ın Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksa’ya kadar yaptığı yolculuğun adıdır.

Miraç (Hadisle sabittir) : Yükseğe çıkmak anlamında, merdiven-asansör manasına gelir. Peygamberimizin yeryüzünden semaya çıkarılarak, Allah ile Rasülü’nün buluşup, karşılaşabileceği en zirve noktaya ulaşması olayıdır.

♦Kuranda Necm suresi(53) 1-18 ayetlerinde açıklanmaktadır.

♦Hicretten bir yıl önce, Receb ayının 27. Gecesinde meydana gelmiştir.

***Peygamberimizin Miraç gecesindeki yolculuğu, Mescidi Haram’dan, Mescidi Aksa’ya kadar Burak’la; Mescidi Aksa’dan semaya kadar Mi’raçla (merdiven, asansör); yedinci semaya kadar meleklerin kanadıyla; yedinci semadan Sidre-i Münteha’ya kadar Cibril’le; Sidre-i Münteha’dan, Kabe Kavseyn’e (iki yay arası kadar uzaklık) kadar Refref ile gerçekleşmiştir…***

♦♦♦Burada kendisine 3 hediye verilmiştir.

  1. 5 vakit namaz
  2. Bakara suresinin son 2 ayeti
  3. Kalbinde şirk olmayanın cennete gireceği müjdesi

İsra ve Miraç olayında Ebu Bekir ticarettedir. Geldiğinde müşrikler olayı anlatıp reddetmesini beklediler. Ancak Ebu Bekir o dediyse doğrudur demiştir. Bu olayda ‘’Sıddık’’ lakabını alıyor.

Sidretül münteha: (son durak) Cebrail’in giremediği yer.

Refref (ipekten örtü) : Bunun üzerinde oturarak Allah’ın yanına gitmiştir.

Kavseyn () : İki parantez demektir. Karşılıklı görüşmek anlamına gelir.

♦♦♦

620 – AKABE BİATLARI

Görüşme oluyor. Burada Yesribli 6 kişi vardır.  Evs ve Hazreç kabilesi.

Evs (neccar oğulları)

Hazreç (babaannesinin kavmi)

♦Esad bin Zürare Akabe biatinde ki Medine’nin temsilcisi, seneye tekrar buluşmak istiyor.

♦♦♦

621 – 1. AKABE BİATI/BİATI NİSA

Senetül İbtihat/Sevinç yılı

12 kişi buluşuyor…

Birinci Akabe biatı gizli olarak yapılıyor. 12 kişi;  ’’hırsızlık yapmamak, puta tapmamak, iyiliğe tabi olmak, kızları diri-diri toprağa gömmemek, zinadan sakınmak, Allah’a ve Peygamberine itaat etmek’’ hususunda Peygamberimize söz verdiler.

Evs ve Hazreç (Buas savaşları)  Aralarındaki savaştan bıkıyorlar. Peygamberimizin birleştirmesini istiyorlar. Peygamberimiz onlara islamı anlatması için bir hoca gönderiyor.

*Musab bin Umeyr – ilk öğretmen. Uhud savaşında şehid olmuştur…

♦♦♦

622 – 2. AKABE BİATI / SEVİNÇ YILI

73 erkek – 2 bayan – 75 kişi biat ediyor.

Burada buluştuklarında peygamber efendimizi koruman için amcası Hz. Abbas da gidiyor. Müslümanlar Medine’ye geldiklerinde kendi canınız ve malınız gibi koruyacağınıza söz veriyor musunuz? Eğer koruyamayacaksanız biz Hz. Peygamberi göndermeyiz. Diyor. Medineliler söz veriyor.

♦Hicrete zemin hazırlayan olay 2. Akabe Biati’dir.

DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye