HİCRİ 7. YIL

admin
Ağustos 22, 2016

HİCRİ 7. YIL (629)

Hz. Peygamberimize Yapılan Büyü H.7 (629)

Muharrem ayında Yahudilerin ele başları, Zurayk oğullarının müttefiki olan münafık sihirbaz Lebid b. Asım’ın yanına geldiler. Lebid, 3 altın karşılığında sihir yapmayı kabul etti.

Sihrin etkisiyle hastalanan Peygamberimiz hanımlarıyla ilgilenmekten, yemekten, içmekten kesildi. Sonra uyku ile uyanıklık arasında iken melekler sihrin nasıl yapıldığını, nerede olduğunu ve çaresini söylediler.

Rasulüllah, Hz. Ali ve Hz. Ammar b. Yasir’i çağırıp, sihri kuyudan çıkarmalarını emretti. Onlar kuyuyu boşalttılar. Sihri basamak taşlarından birinin altında bulup çıkarttılar.

* Sihri, Haris b. Kays ve arkadaşlarının, bir riyavete göre de Kays b. Mihsan’ın çıkardığı zikredilir. Melek gelip Felak ve Nas surelerini okudukça düğümler çözüldü ve Rasulüllah şifaya kavuştu.

* Peygamberimiz Lebid’i yanına çağırıp neden böyle bir şey yaptığını sorduğu, onun altınlara olan meylinden dolayı böyle hareket ettiği, sahabenin Lebid’i öldürmek istedikleri, ancak Peygamberimizin buna müsade etmediği rivayet edilir.

İSLAMA DAVET MEKTUPLARI -629

Hudeybiye barış antlaşmasından sonra barış ortamı sağlanmıştır. -628

Bundan sonra Peygamber Efendimiz çeşitli ülkelere davet mektupları göndermiştir.

1. Habeşistan / Necaşi Ashame –> Amr b. Ümeyye gidiyor.
Mektubu okuyunca fil kemiğinden yapılan bir kutu içine yerleştirdi ve şöyle dedi. “Bu mektup kendilerinde oldukça hayır ve bereket eksilmeyecektir.” Rivayete göre müslüman olmuştur.

(**Peygamberimiz bir kere gıyabi cenaze namazı kılmıştır. Umeyye ed Damri için)

2. Bizans / Herakliyus –> Dihyetü’l Kelbi gitmiştir. Herakliyus mektubu okunca etkilenmiştir, Müslüman olmadı ve Dihye’yi hediyelerle geri göndermiştir..

(**Peygamberimize huy itibariyle en çok benzeyen sahabi Dihye’dir. Cebrail as. onun suretinde gelirdi.)

3. İran Sasani Devleti / II. Hüsrev Perviz  –> Abddullah bin Huzeyfe gönderilmiştir. İran kisrası içeriğine bakmadan mektubu yırtmış ve elçiyi geri göndermiştir.

4. İskenderiye – Mısır Mukavkıs’ı / Ciris b. Mina  –> Hatıb bin Ebi Belta gönderilmiş. Mukavkıs mektubu okuyup bitirdikten sonra fildişinden yapılmışbir kutuya koydu, elçi Hatıb’a da ikramda bulundu, makamından olmamak için Müslüman olmadı. Allah Rasulüne 1 500 dinar, iki cariye ve bazı hediyeler gönderdi. Cariyeler yolda müslüman oldu. Allah Rasulü, bu cariyelerden Mariye’ yi nikahlayıp zevceliğe aldı; Sirin’i ise şairi Hz. Hasan b. Sabit’e verdi. Mukavkıs’ın, Rasulüllah’a gönderdiği hediyeler arasında 100 miskal altın, bir katırla bir merkep de vardı. Bu katıra Düldül ismini vermiştir. Bazı savaşlarına bununla iştirak etmiştir.

( Mekke’nin fethini Mekke’de ki ailesine haber vermek için mektup yazan kişi)

5. Gassaniler / Haris b. Ebi Şemr –> Şuca’ b. Vehb gitmiştir ve şehid edilmiştir. Bu olay Mute savaşına sebep oluyor.

6. Bahreyn –> El- Hadremi

7. Umman –> Amr bin As (Arapların dahisi)

8. Yemen –> Bazun ( ilk atanan vali )
Muaz bin Cebel ( ilk atanan kadı, ilk ictihat yapan sahabe )

Yemame Hevze b. Ali –> Salit b. amr
Hevza: “Bütün anlattıklarınız iyidir. Bana işinden bazı görevler ver, Müslüman olayım.” diyordu. Peygamberimiz bu yersiz teklif karşısında şu cevabı verdi: “Elimde bir karış yer olsa, sana ondan bile bir şey vermem.”

Hz. Peygamberimizin Hz. Ümmü Habibe Annemizle Evlenmesi

Kureyş’in reisi Ebu Sufyan’ın kızıdır. Ubeydullah b. Cahş ve hanımı Ümmü Habibe de Habeşistan’a hicret etmiştir. Fakat Ubeydullah, Habeşistan’da Hıristiyan olmuş ve burada ölmüş, Ümmü Habibe annemiz dul kalmış, kendisine denk birisini bulamadığı için, bir daha evlenmemişti. Bu sebeple de zor durumdaydı. Böyle bir mü’mine kadının elbette taltif edilmesi gerekiyordu. Bu düşünceyle Allah Rasulü, Hz. Ümmü Habibe annemizle kendisini gıyaben nikahlamasını Habeş Necaşisi Ashame’ bildirdi. Ashame de Peygamberimizin bu arzusunu yerine getirdi.

Hayber’in Fethi H.7 (629)

Hudeybiye’den döndükten 20 gün sonra sefere çıkıldı.
Savaşın yeri: Heyber, Medine’ye yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta, Şam ticaret yolu üzerinde, güzel hurma bahçelerine, mümbit tarlalara ve irili ufaklı birçok kalelere sahip, yaklaşık 1 000 kişilik sakini olan bir kasabadır.

Asker sayısı: 200’ü atlı olmak üzere 1 600 kişiyle katıldı. İbm Hişam, sayının 1400 olduğunu belirtir.

Allah Rasulü, yanında zevcesi Ümmü Seleme’yi de götürdü.

Savaşın Sebepleri: Üç şekilde mütalaa edilebilir.
1. Kureyş ve Gatafan kabilelerini Müslümanlara karşı savaşmaya teşvik eden Hayber Yahudilerine hak ettikleri dersi vermek.

2. Hayber yahudileri diğer kabilelerden daha kuvvetli, mal ve silah yönünden daha üstünlerdi. Bunlar kesinlikle İslam’a girmeyeceklerdi. Rasulüllah’ın davası önünde bir engel teşkil eden Hayber Yahudilerini ortadan kaldırılması gerekiyordu.

3. Rasulüllah’ın davasına engel teşkil eden iki grup, Kureyş ve Yahudiler idi. Düşmanın teke indirilmesi gerekiyordu ki Hudeybiye Müsalahası’yla Kureyş pasifize olmuşken, Yahudi problemi ortadan kaldırılmalıydı. 👍

Savaşın Sonucu: Kamus kalesi, akabinden Huseyn, Şak, Bera, Kuteybe, Selam ve diğer kaleler fethedildi.

* Müslümanlar 15 şehid verdiler. Yahudilerden 93 kişi öldürüldü.

* Savaş bitince Yahudilerden bir heyet, Peygamberimizle anlaşma yaptı.
Bu anlaşmaya göre; Yahudilerin Hayber’den çocukları ile birlikte çıkıp gitmelerine izin verilecek, beraberlerinde de bir hayvan yükünden başka bir şey götürmeyeceklerdi. Bunun dışında kalan taşınır, taşınmaz bütün mallar, yay, miğfer, at, zırh gibi savaş araçları ve üzerindeki elbiselerden başka bütün elbise ve kumaşlar İslam ordusuna bırakılacaktı. Kalede çarpışmaya katılmış olan Yahudilerin kanları dökülmeyecek, mallarını gizleyen olursa bunların kanları dökülebilecekti.

Yahudiler Hayber’de kalıp Müslümanların arazilerinde ücret mukabilinde ziraat yapmak istediler. Bu teklif kabul edildi. Her yıl Peygamberimize, Abdullah b. Revaha aracılığıyla hasılatın yarısını göndereceklerdi. Bu uygulama, Hz. Ömer zamanına kadar sürdü.

Ganimet olarak İslam ordusu bir çok mal ve eşya elde etti. Ganimetin beşte biri Beytülmal’e ayrıldı; geri kalanı da mücahitlere bölüştürüldü.

* Bu savaştan dönülünce Fedek ve Vadiü’l- Kura da İslam topraklarına dahil edildi.

Savaşla İlgili Önemli Ayrıntılar:

*O zamana kadar orduda yalnız komutanlara sancak verilirdi. Hayber fethinde askerlere de bayrak verilmiştir.

* Devs kabilesinin reisi Tufeyl b. Amr, Müslümanlığı kabul etmiş, halkınında Müslüman olmasını sağlamıştı. Kabilesi ile Medine’ye giden Tufeyl, Müslümanların Hayber seferine gittiğini öğrenince 480 kişiden oluşan kabilesiyle Hayber’e geldi. Gelenlerin içinde Meşhur hadis ravisi Ebu Hureyre de vardı.

* Hayber’in fethinden sonra, Hayber Reislerinden Selam b. Mişkem’in karısı Zeynep bt. Haris esir olarak sayılmamıştı. Peygamberimizi ve ashabtan bazılarını memnuniyet ifadesi olarak ziyafete davet etti, kızarttığı koyunun içine kuvvetli bir zehir kattı. Rasulüllah ikram edilen koyundan ilk lokmayı ağzına koyar koymaz zehirli olduğunu anlayıp ağzındaki lokmayı hemen geriye çıkarttı. Ashabına da etin zehirli olduğunu söyledi. Fakat Bişr b. Bera uyarıdan önce lokmasını yutmuştu. Zehrin şiddetinden hemen oracıkta şehid oldu. Peygamberimiz Zeyneb’i çağıp niçin böyle yaptığını sorunca: ” Eğer Peygambersen, etin zehirli olduğunu bilecektin. Peygamber değil de hükümdarsan halkımı Senden kurtaracaktım.” dedi. Rasulüllah, onu Bişr’in varislerine teslim etti. Onlar da kısas uygulayarak onu öldürttüler.

*Hayber de Hz. Ali Kamus kabilesinin kapısını söküp kalkan yapmıştır. Peygamber efendimiz Hz. Ali’ye “Esedüllah” lakabını takmıştır.

** Hayber’in Fatihi Hz. Ali denilir.

Hicretin Yedinci Yılında Gerçekleşen Diğer Önemli Olaylar:

* Peygamberimiz, Benu Nadir reisi Huyey b. Ahtab’ın kızı olan Hz. Safiyye annemizle Hayber’in fethinden sonra evlendi.

* Asıl adı Berre olan, Hz. Abbas’ın ve Hz. Cafer’in baldızı olan Hz. Meymune annemizle bu yıl evlendi. O, Peygamberimizin nikahladığı son zevcesidir.

*Hudeybiye anlaşmasına göre Müslümanlar bir yıl sonra Umre yapabileceklerdi. Umre için belirlenen bir yıllık müddet dolunca, Peygamberimiz, hicretin 7. Yılı zilkade ayında ashabıyla Umre yapmak üzere Mekke’ye hareket etti.

* Allah Rasulü bazı yerlere seriyyeler gönderdi. Bunlar şöyle sıralanabilir.
Cemazelahir ayında –> Zeyd b. Harise
Şaban ayında –> Ömer b. Hattab ve Bişr b. Sa’d
Ramazan ayında –> Galib b. Abdullah el-Leysi
Şevval ayında –> Bişr b. Sa’d
Zilhicce ayında –> İbn Ebi Avcai es-Sülemi

DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye